Gå till huvudinnehåll

Om deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Bland annat transport och assistent.

Vid varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom

Det är ni på studentens eller lärarens hemlärosäte som ansöker om bidraget. Inför ansökan diskuterar studenten/läraren sitt individuella behov av stödåtgärder tillsammans med samordnaren för funktionshinder på hemlärosätet och med internationella koordinatorn på institutionen eller lärosätet. Ni ska inte skicka in några läkarintyg eller andra känsliga personuppgifter.

Vad du kan söka för

Du kan söka bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med deltagarens utlandsvistelse. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde deltagaren får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis

  • transporter
  • undervisningsmaterial
  • boende
  • assistent/medföljare
  • medicinsk uppföljning, fysioterapi
  • läkarundersökning i värdlandet.

Överenskommelse om extra stöd

Det är ni på deltagarens hemlärosäte som ansvarar för att tiden utomlands är anpassad utifrån deltagarens behov. Säkerställ därför att alla inblandade är överens och införstådda med vilket stöd som behövs och vad som kan erbjudas deltagaren under utbytet. För att tydliggöra vad ni kommer överens om finns ett särskilt dokument att använda:

Agreement on support for participants with special needs

I överenskommelsen beskriver du vad som krävs för att genomföra mobiliteten och vilket faktiskt stöd ni på hemlärosätet respektive det mottagande lärosätet kan ge studenten eller läraren.

Så ansöker du

För att ansöka använder du en särskild ansökningsblankett, se nedan.

  • Ni söker för faktiska kostnader och beskriver deltagarnas behov i ansökan men utelämnar personuppgifter.
  • Skicka in ansökan innan deltagaren påbörjar sin mobilitet.
  • Skicka in överenskommelsen om extra stöd (se ovan).

Ansökan om bidrag för projektdeltagare med behov av särskilt stöd

Spara underlag

Spara alla underlag som intygar kostnaderna. De behöver vara tillgängliga vid en eventuell granskning.