Lyssna

Villkor för dig som sökt  2019

Här hittar du villkor, förutsättningar och kriterier för ansökan, ekonomi och bedömning som skiljer sig från den aktuella ansökningsomgången. I övrigt gäller det som står på programsidorna för Linnaeus-Palme partnerskap

Inga förlängningar av Linnaeus-Palme partnerskapsprojekt beviljade inom programomgången 2019 kommer att ske. Sista datum för slutrapport är 28 februari 2023.

Jämn fördelning mellan lärare och studenter

En ansökan måste innehålla lärar- och studentutbyten eller studentutbyten och utvärderingsresor. Utvärderingsresorna går att söka först efter fyra beviljade projektomgångar. Minst lika många studentutbyten som lärarutbyten (eller deltagare i utvärderingsresor) måste ingå i ansökan. Antalet sökta utbyten sammanlagt måste även vara jämnt fördelat mellan samarbetsparterna. Det innebär att antalet deltagande lärare/deltagare i utvärderingsresa respektive studenter från vardera institutionen måste stämma överens. Det går inte att söka bidrag för fler deltagare i lärarutbyten eller utvärderingsresor än deltagare i studentutbyten.

Antalet projektdeltagare

Det maximala antalet projektdeltagare som ett projekt kan söka bidrag för är 2+2 lärare och 4+4 studenter.

Förutsättningar för aktiviteterna

För student- och lärarutbyten inom ett Linnaeus-Palmeprojekt gäller:

  • Ett studentutbyte ska avse studier på heltid på grundnivå eller avancerad nivå vid respektive institution under minst tio och max fyrtio veckor.
  • Ett lärarutbyte ska vara minst tre och max åtta veckor inklusive resdagar. Läraren ska vara anställd som undervisande lärare och undervisningen omfatta minst 10 timmar per vecka.

Bidrag för projektaktiviteter

Bidraget får inte användas till inköp av teknisk utrustning som datorer, telefoner, hårdvara eller dataprogram. Om bidraget betalas ut som ersättning för rimliga merkostnader till en enskild lärare eller student är det den svenska parten som ansvarar för att ta fram regler och villkor för hur pengarna får användas utifrån villkoren för programmet. Ni måste kunna verifiera summan som betalats ut och att berättigad person tagit emot ersättningen.

Studentutbyten

  • Linnaeus: Grundbidraget är 20 000 kronor för tio veckor. Därefter ökar grundbidraget med 850 kronor per vecka. Det maximala bidraget för ett studentutbyte är 45 500 kronor för fyrtio veckors studier.
  • Palme: Grundbidraget är 40 000 kronor för tio veckor. Därefter ökar grundbidraget med 2000 kronor per vecka. Det maximala bidraget för ett studentutbyte är 100 000 kronor för fyrtio veckors studier.

Utbytesperiod

Alla projektdeltagare måste vara tillbaka från sina utbyten innan sista dag för rapportering.

Väsentliga ändringar

Om du som projektägare vill göra väsentliga ändringar i projektet eller projektbudgeten ska UHR skriftligt godkänna ändringarna i förväg. Du måste kontakta UHR och förtydliga vilka ändringar ni önskar är och på vilket sätt de ligger i linje med projektmålet. Väsentliga ändringar är exempelvis kostnader för aktiviteter som inte beviljades inom budgeten.

Finansiär

Linnaeus-Palme administreras av Universitets- och högskolerådet, UHR, och finansieras av Sida inom ramen för resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten.