Lyssna

Villkor för dig som sökt 2020

Här hittar du villkor, förutsättningar och kriterier för ansökan, ekonomi och bedömning som specifikt rör den här programomgången. I övrigt gäller det som står på programsidorna för Linnaeus-Palme partnerskap.

Inga förlängningar av Linnaeus-Palme partnerskapsprojekt beviljade inom programomgången 2020 kommer att ske. Sista datum för slutrapport är 28 februari 2023.

Så fungerar det

Genom Linnaeus-Palme partnerskap kan lärosäten i Sverige söka bidrag för att utveckla partnerskap med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Bidrag från programmet ger möjlighet att samordnat erbjuda lärare och studenter utbyten som stärker lärosätets kapacitet och strategiska arbete med internationalisering.

Ett förväntat resultat är att lärare och studenter utvecklar intresse för och förmåga att bidra till genomförandet av Agenda 2030. Även personer med andra roller på lärosätet kan delta i aktiviteter i syfte att möta ömsesidiga utvecklingsbehov. Det finns också möjlighet att söka bidrag för andra aktiviteter vid sidan av utbyten.

Linnaeus-Palmeprogrammet syftar till att stärka partnerskap mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer, bidra till institutionell kapacitetsutveckling och bredda intresset för utvecklingssamarbete hos unga. Utöver det strävar Universitets- och högskolerådet också efter att internationellt utbyte och partnerskap ska bidra till högre kvalitet i utbildningen.

Programmet består av två delar – Linnaeus och Palme. Den första delen, Linnaeus, representerar svenska lärare och studenter medan Palme står för lärare och studenter i samarbetsländerna.

Den ömsesidiga nyttan, såväl akademiskt som erfarenhetsmässigt, ska vara fokus för de utbytesprojekt som beviljas bidrag. Det betyder att samarbetet ska vara jämlikt till sin karaktär även om de resursmässiga förutsättningarna kan skilja sig åt mellan Linnaeus- och Palmeinstitutionerna. Båda parters specifika kompetens ska tas tillvara inom projektet. 

UHR ansvarar för Linnaeus-Palme. Programmet finansieras av Sida inom ramen för strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stödjer Agenda 2030 för hållbar utveckling 2018-2022.

Student:

 • Studenten ska ha studerat minst ett år på universitetsnivå innan utbytet börjar och vara inskriven på grund- eller avancerad nivå på en av de deltagande institutionerna.
 • Studentutbytet ska omfatta studier på heltid på grundnivå eller avancerad nivå vid respektive institution under minst 10 och max 40 veckor. Minst 10 veckor ska räknas som utbytesstudier och generera studiepoäng. Inga kursavgifter får tas ut.
 • Studenten ska få tillgodoräkna sig studierna i sin utbildning.
 • Linnaeus-studenterna ska vara berättigade till studiemedel under utbytet.
 • En Linnaeus-student ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige, alternativt vara nordisk medborgare som varit folkbokförd i Sverige minst ett år innan utresa.
 • En Palme-student ska vara medborgare i ett av de giltiga samarbetsländerna.
 • Anställd personal eller doktorander får inte delta i studentutbyten.

Lärare:

 • Ett lärarutbyte ska vara minst två och max åtta veckor, inklusive resdagar.
 • Läraren ska under utbytesperioden undervisa på grund- eller avancerad nivå vid någon av de institutioner som deltar i projektet, men behöver inte vara anställd vid institutionen.

Eftersom student- och lärarutbyten är grunden i Linnaeus-Palmeprogrammet är det viktigt att lärosätet säkerställer att det finns förutsättningar för studenter och lärare att delta i projektets utbyten.

Det är även viktigt att det finns en god planering på institutionsnivå för att integrera och sprida projektdeltagarnas kunskap och erfarenheter från utbytet till verksamheten för att projektet ska nå de förväntade resultaten med Linnaeus-Palmeprogrammet.

Ekonomi och bidrag

Vi beskriver hur bidragen för projektaktiviteter och administration fungerar och vilka kostnader som är giltiga.

Linnaeus-Palmeprogrammet är ett komplement till övriga internationella samarbeten och utbyten som ert lärosäte har. Det täcker inte alla kostnader för projektet. Lärosätet behöver själva finansiera vissa delar. Det kan till exempel handla om deltagande lärares lönekostnader eller indirekta kostnader.

Bidrag för de flesta aktiviteter inom ett projekt beviljas i form av schablonbelopp. Alla projekt som beviljas lärar- och studentutbyten får även ett schablonbidrag för administration av projektet. 

I ett partnerskap kan ni söka bidrag för student- och lärarutbyten och andra projektaktiviteter.

Studentutbyten:

 • Linnaeus: Grundbidraget är 20 000 kronor för tio veckor. Därefter ökar grundbidraget med 850 kronor per vecka. Det maximala bidraget för ett studentutbyte är 45 500 kronor för 40 veckors studier.
 • Palme: Grundbidraget är 40 000 kronor för tio veckor. Därefter ökar grundbidraget med 2 500 kronor per vecka. Det maximala bidraget för ett studentutbyte är 115 000 kronor för 40 veckors studier.

Giltiga kostnader för studentutbytet:

 • Bidraget ska täcka resor med koppling till projektet, exempelvis resa till partneruniversitetet och eventuella resor som ingår i utbildningen. Av- och ombokningsskydd är också giltiga kostnader.
 • Kostnader för vaccinationer, visum och tilläggsförsäkringar.
 • Kostnader för kost och logi under utbytesperioden.
 • Rimliga merkostnader kopplade till den enskilde projektdeltagaren som bidrar till att utbytet kan genomföras.

Lärarutbyten:

 • Linnaeus: Grundbidraget är 21 000 kronor för två veckor. Därefter ökar grundbidrag med 2000 kronor per vecka. Taket för bidraget är 33 000 kronor för åtta veckors utbyte.  
 • Palme: Grundbidraget är 31 500 kronor för två veckor. Därefter ökar grundbidraget med 5000 kronor per vecka. Taket för bidraget är 61 500 kronor för åtta veckors utbyte. 

Giltiga kostnader för lärarutbyten:

 • Bidraget ska täcka resor med koppling till projektet, exempelvis resa till partneruniversitetet och resor som ingår i undervisningsuppdraget. Av- och ombokningsskydd är också giltiga kostnader.
 • Hyra av bil för transport mellan olika institutioner, praktiker etcetera är godkända så länge det sker inom utbytesperioden och har direkt koppling till projektet och undervisningsuppdraget.
 • Kostnader för vaccinationer och visum.
 • Kostnader för kost och logi under utbytesperioden.
 • Kostnader för försäkring. Samtliga projektdeltagare ska vara försäkrade. Kostnader för såväl de svenska som de utländska deltagarnas försäkring är godkända. De flesta svenska lärosäten kan försäkra projektets deltagare genom Kammarkollegiet.
 • Rimliga merkostnader kopplade till den enskilde projektdeltagaren som bidrar till att utbytet kan genomföras.

Visumresor för Palmedeltagare:

Om ni ansöker om visumresa är kostnader för resa, kost och logi giltiga kostnader. Ni kan ansöka om ett bidrag på 2000, 5000 eller 10 000 kronor per deltagare utifrån uppskattade kostnader.

Övriga regler för bidrag:

Om bidraget betalas ut som ersättning för rimliga merkostnader till en enskild lärare eller student är det den svenska parten som ansvarar för att ta fram regler och villkor för hur pengarna får användas utifrån villkoren för programmet. Ni måste kunna verifiera summan som betalats ut och att personen som tar emot ersättningen deltagit i projektet.

Kostnader för försäkring:

Samtliga projektdeltagare måste vara försäkrade. Kostnader för såväl de svenska som de utländska deltagarnas försäkring är godkända. De flesta svenska lärosäten kan försäkra projektets deltagare genom Kammarkollegiet.

Det går också att ansöka om bidrag för andra aktiviteter än utbyten. Det kan till exempel vara språkutbildning, utvärderingsresa, workshoppar, digitala initiativ, seminarieaktiviteter eller annat som bidrar till projektets mål och som stärker ömsesidigheten i partnerskapet. I ansökan ska ni ange vilka aktiviteter som avses, vilket belopp som söks och vad beloppet avser att täcka. Om andra personer än lärare ska delta måste ni ange deras funktioner.

Om ni exempelvis söker bidrag för språkutbildning ska ni ange vilket belopp ni ansöker om och omfattningen av utbildningen i tid. Beloppet ska täcka rimliga merkostnader kopplade till den enskilde projektdeltagaren som bidrar till att språkutbildningen kan genomföras.

Om ni ansöker om bidrag för andra deltagare än lärare - ange deras roll och motivera vilka kostnader deras medverkan medför.

Utbytesprojekt som beviljas bidrag får ett schablonbidrag på 8000 kronor för administrationskostnader.

Dessutom beviljar vi

 • 1000 kronor per projektdeltagare i lärarutbyten.
 • 3000 kronor extra för varje projektdeltagande Palme-lärare för extra utgifter kopplade till särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK.
 • 2000 kronor per projektdeltagare i studentutbyte.
 • 12 000 kronor i revisionsbidrag för projekt som beviljas bidrag om 300 000 kronor eller mer.

Giltiga kostnader för administrationsbidraget:

Administrationsbidraget kan användas till lönekostnader för projektadministration, kostnader för aktiviteter i syfte att rekrytera studenter och lärare till projektet samt för indirekta kostnader (OH). Vi uppmanar institutioner som ansöker om bidrag inom Linnaeus-Palmeprogrammet att i förväg ta reda på vilka bestämmelser som finns för OH på det egna lärosätet, eftersom programmets bidrag inte ger full kostnadstäckning för deltagande institutioner. 

Kostnader som inte är giltiga:

 • Kostnader för representation och nöjen. Till nöjen räknas till exempel guidade turer, utflykter eller studiebesök till nöjesparker, nationalparker och sevärdheter. 
 • Inköp av teknisk utrustning som datorer, telefoner, hårdvara eller dataprogram.

Allmänna villkor för bidrag Linnaeus-Palme partnerskap 2020 (pdf)

När ansökan beviljats betalar Universitets- och högskolerådet ut 80 procent av det beviljade beloppet. När projektet slutrapporterat gör vi en beräkning av hur stort belopp som återstår att utbetala eller som ska begäras tillbaka beroende på om alla aktiviteter är genomförda eller inte. Den andra utbetalningen kan högst uppgå till 20 procent av det beviljade bidraget.

Universitets- och högskolerådet betalar ut bidraget utan moms. Det betyder att du som ansvarar för att rapportera hur ni har använt bidraget också ska redovisa alla kostnader exklusive moms.

Om den organisation du representerar inte är momsregistrerad ska kostnaderna däremot redovisas med moms. För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med rapporteringen skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Stipendier för utbildning är mestadels skattefria, men vi rekommenderar att ni tar kontakt med Skatteverket med frågor om just ert samarbete, till exempel när det gäller lärare och administrativ personal som deltar i utbyten och är bosatta utomlands. De kan omfattas av särskild inkomstskatt, SINK, vilken sedan 2018 uppgår till 25 procent.

Som projektägare ansvarar ni för att bidraget bara används för kostnader som finns med i er beviljade budget. Om ni vill göra ändringar i budgeten måste ni kontakta Universitets- och högskolerådet skriftligt och invänta vårt godkännande innan ni ändrar.

I rapporteringen ska den svenska institutionen redovisa hur det beviljade bidraget använts. Vi kan kräva återbetalning av hela eller delar av bidraget om projektet redovisar

 • kortare utbytesperioder än överenskommet
 • avbrutna utbytesperioder
 • utbyten som inte genomförts
 • att utbytet har genomförts med obehöriga deltagare eller ogiltiga aktiviteter. 

Bidrag som inte har utnyttjats, inklusive ränta, ska ni betala tillbaka till Universitets- och högskolerådet. När vi har handlagt er rapport skickar vi ett krav på återbetalning till er. Återbetalningen ska vara betald senast 20 dagar från att vi skickat ut begäran om återbetalning.

Vi genomför slumpvisa kontroller av rapporterade projekt. Spara verifikationer för utlägg i fem år för att kunna bekräfta att projektet genomförts och redovisats korrekt.