Innan du börjar fylla i ansökan för ert projekt är det några saker du behöver tänka på. Här kan du läsa mer om ramansökan, avsiktsförklaring (letter of intent) med mera.

Ramansökan

Alla ansökningar om bidrag till Linnaeus-Palme partnerskap ska ingå i en ramansökan från ansvarigt svenskt lärosäte. Det är lärosätet som ansvarar för att det finns förutsättningar för att de ska kunna genomföras med god kvalitet.

I ramansökan samlar lärosätet alla ansökningar från sina institutioner. Lärosätets Linnaeus-Palmesamordnare ansvarar för att lista institutionernas projekt och beskriva hur lärosätets stödfunktioner, personal och det interna arbetet med till exempel kursplaner, ska skapa förutsättningar för att genomföra projekten. Rektor, eller annan behörig företrädare med rätt att teckna avtal, godkänner och skriver under ramansökan, eller intygar på annat sätt sitt godkännande. 

För att du ska kunna skicka in institutionens projektansökan måste lärosätets ramansökan vara klar. Ta därför reda på vem som är lärosätets Linnaeus-Palmesamordnare och vilket datum ert lärosäte har satt som sista dag för att lämna in projektansökan till hen, så att ramansökan kan bli färdigställd i tid. En kopia av ramansökan ska bifogas varje projektansökan. 

En länk till aktuell ramansökan finns på startsidan för Linnaeus-Palmeprogrammet.

Linnaeus-Palmesamordnarens ansvar

Som samordnare ska du

 • samla alla aktuella projektansökningars översikter och sammanställa ramansökan,
 • få rektor, eller annan behörig företrädare med rätt att teckna avtal, att skriva under eller på annat sätt intyga sitt godkännande,
 • skicka en kopia till samtliga kontaktpersoner som planerar att skicka in en projektansökan under den aktuella omgången.

Projektägarna bifogar sedan ramansökan som pdf till sin projektansökan.

Du sammanställer

 • lärosätets kontaktuppgifter,
 • ett yttrande över projektansökningarnas roll i lärosätets internationaliseringsarbete och programmets betydelse för lärosätet,
 • en beskrivning av hur lärosätet skapar förutsättningar för att genomföra projekten,
 • en översikt över samtliga institutioners projektansökningar.

Avsiktsförklaring (letter of intent)

Alla projektansökningar ska omfatta en avsiktsförklaring från den utländska Palmelärosätet, ett så kallat letter of intent. Avsiktsförklaringen ska

 • vara i pdf-format för att kunna laddas upp i ansökningssystemet, 
 • tydligt påvisa att det utländska lärosätet stödjer den aktuella projektansökan genom till exempel en datering eller formulering (vi godkänner inte gamla avsiktsförklaringar som har skickats in tillsammans med tidigare ansökningar),
 • vara skriven på engelska (eller kompletteras med en översättning till svenska eller engelska),
 • vara underskriven av behörig representant för Palmeinstitutionen eller försedd med företrädarens namn, titel och ort.

Här kan du se ett exempel på en avsiktsförklaring som du kan använda som mall: Exempel på avsiktsförklaring (word)

Planeringsresa

Om ni har en ny samarbetspartner och behöver träffas för att dra upp riktlinjer för ett framtida projekt kan ni ansöka om bidrag för planeringsresor genom Linnaeus-Palme planering. Planeringsresorna ska ske i båda riktningar för att planeringen ska kunna äga rum i både Sverige och partnerlandet och skapa förutsättningar för ett ömsesidigt samarbete. Mer om Linnaeus-Palme planering

Kontaktseminarium

Vi anordnar regelbundet kontaktseminarier i syfte att etablera kontakter med nya samarbetspartners. Håll utkik efter information här på webbplatsen eller fråga en handläggare för Linnaeus-Palme.

In English