Här berättar vi mer om syftet med Linnaeus-Palme partnerskap.

Långsiktiga samarbeten

Genom Linnaeus-Palme partnerskap kan lärosäten i Sverige söka bidrag för att utveckla partnerskap med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Bidrag från programmet ger möjlighet att samordnat erbjuda lärare och studenter utbyten som stärker lärosätets kapacitet och strategiska arbete med internationalisering. Ett förväntat resultat är att lärare och studenter utvecklar intresse för och förmåga att bidra till genomförandet av Agenda 2030. Även personer med andra roller på lärosätet kan delta i aktiviteter i syfte att möta ömsesidiga utvecklingsbehov. Det finns också möjlighet att söka bidrag för andra aktiviteter vid sidan av utbyten.

Internationell erfarenhet och högre kvalitet

Linnaeus-Palmeprogrammet syftar till att stärka partnerskap mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer, bidra till institutionell kapacitetsutveckling och bredda intresset för utvecklingssamarbete hos unga. Utöver det strävar UHR också efter att internationellt utbyte och partnerskap ska bidra till högre kvalitet i utbildningen.

Linnaeus och Palme

Programmet består av två delar – Linnaeus och Palme. Den första delen, Linnaeus, representerar svenska lärare och studenter medan Palme står för lärare och studenter i samarbetsländerna.

Ömsesidighet

Den ömsesidiga nyttan, såväl akademiskt som erfarenhetsmässigt, ska vara fokus för de utbytesprojekt som beviljas bidrag. Det betyder att samarbetet ska vara jämlikt till sin karaktär även om de resursmässiga förutsättningarna kan skilja sig åt mellan Linnaeus- och Palmeinstitutionerna. Båda parters specifika kompetens ska tas tillvara inom projektet. 

Finansiär

UHR ansvarar för Linnaeus-Palme. Programmet finansieras av Sida inom ramen för strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stödjer Agenda 2030 för hållbar utveckling 2018-2022.

Läs mer om inspirerande projekt

Här hittar du en rapport om effekterna av Linnaeus-Palme:

Internationalisation through the Linnaeus-Palme programme (pdf)