Gå till huvudinnehåll

Genom utbyten mellan lärosäten är tanken att rekryteringsunderlaget av unga som kan arbeta inom utvecklingssamarbetet breddas. Här beskriver vi syfte, mål och förväntade resultat med programmet.

Långsiktiga samarbeten

Ett projekt inom Linnaeus-Palme ger ert lärosäte möjlighet att etablera långsiktiga ömsesidiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

Genom att integrera globala perspektiv och ny kunskap i lärandet höjs kvaliteten på den högre utbildningen. På så sätt förbereds aktörer och dess samarbetspartners på att möta globala utmaningar.

Samarbetet ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor, dock inte doktorand- eller forskarnivå.

Internationell erfarenhet

Syftet med Linnaeus-Palmeprogrammet är att genom utbyten mellan lärosäten i Sverige och låg- och medelinkomstländer bidra till att bredda rekryteringsunderlaget av unga som kan arbeta inom utvecklingssamarbetet både på hemmaplan och utomlands.

Studenter och lärare kan delta i utbyten och få ny kunskap och nya erfarenheter. Förhoppningen är att svenska lärosäten, deras samarbetspartner samt de lärare och studenter som deltar i utbytet gemensamt ska förberedas på att möta globala utmaningar.

Linnaeus och Palme

Programmet består av två delar – Linnaeus och Palme. Den första delen, Linnaeus, representerar svenska lärare och studenter medan Palme står för lärare och studenter i samarbetsländerna.

Förväntade resultat

De förväntade resultaten för Linnaeus-Palme är:

  • Studenter och lärare har internationell erfarenhet.
  • Studenter och lärare har ökad kunskap om globala frågor.
  • Studenter har högt intresse för att arbeta inom utvecklingssamarbetet.
  • Lärare använder sina kunskaper om globala frågor i undervisningen.

Övergripande mål

De övergripande målen för programmet är:

  • Studenter har ökad kapacitet för att arbeta med globala frågor.
  • Lärarnas internationella erfarenheter tas tillvara i den operativa verksamheten på svenska lärosäten.

Möjliga partnerländer

Giltiga samarbetsländer för programmet utgår från OECD:s DAC-lista och består av länder som definieras som låg- och medelinkomstländer av OECD:s biståndskommitté.

Möjliga samarbetsländer för Linnaeus-Palme 2017