Gå till huvudinnehåll

Här berättar vi mer om syftet med Linnaeus-Palme partnerskap.

Långsiktiga samarbeten

Genom Linnaeus-Palme partnerskap kan lärosäten i Sverige söka bidrag för att samarbeta med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Programmet är en möjlighet för svenska lärosäten att samordnat kunna erbjuda lärare och studenter utbyten som ger både dem själva och deras institutioner erfarenhet av arbete och studier i ett annat land. På motsvarande sätt kan utländska lärare och studenter lära känna Sverige och svenska förhållanden.

Det kan vara en början till nära och långvariga relationer länderna emellan. Förhoppningen är att svenska lärosäten, deras samarbetspartner samt de lärare och studenter som deltar i utbytet gemensamt ska få nya erfarenheter och förberedas på att möta globala utmaningar.

Internationell erfarenhet och högre kvalitet

Från utrikes- och biståndspolitiskt håll är programmets huvudsakliga syfte att bidra till att bredda rekryteringsunderlaget av unga som kan arbeta inom utvecklingssamarbetet både på hemmaplan och utomlands. Utöver det har vi som mål med programmet att internationellt utbyte och samarbete ska bidra till högre kvalitet i utbildningen.

Linnaeus och Palme

Programmet består av två delar – Linnaeus och Palme. Den första delen, Linnaeus, representerar svenska lärare och studenter medan Palme står för lärare och studenter i samarbetsländerna.

Ömsesidighet

Den ömsesidiga nyttan, såväl akademiskt som erfarenhetsmässigt, ska vara fokus för de utbytesprojekt som beviljas bidrag. Det betyder att samarbetet ska vara jämlikt till sin karaktär även om de resursmässiga förutsättningarna kan skilja sig åt mellan Linnaeus- och Palmeinstitutionerna. Båda parters specifika kompetens ska tas tillvara inom projektet. 

Finansiär

Linnaeus-Palme administreras av Universitets- och högskolerådet och finansieras av Sida inom ramen för resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten.

Läs mer om inspirerande projekt

Här hittar du en rapport om effekterna av Linnaeus-Palme:

Internationalisation through the Linnaeus-Palme programme