Lyssna

Mer om programmet

Linnaeus-Palme erbjuder lärosäten, i Sverige och i låg- och medelinkomstländer, bidrag för ömsesidiga utbyten och andra aktiviteter som bygger ett partnerskap och ökar kapaciteten hos individer och institutioner som deltar.

Internationell erfarenhet och högre kvalitet

Programmet har både utbildnings- och biståndspolitiska mål. Det ska stärka utbildningssektorn, höja utbildningskvaliteten, bidra till strategiskt internationaliseringsarbete och institutionell kapacitetsutveckling samt bredda intresset för utvecklingssamarbete hos unga. Programmet är också en möjlighet att etablera och fördjupa partnerskap mellan institutioner som på sikt kan leda till gemensamma projekt inom undervisning och forskning.

Fokus för ett utbytesprojekt inom programmet ska vara ömsesidig akademisk nytta och ett gemensamt erfarenhetsutbyte. Det innebär att samarbetet bör vara jämlikt till sin karaktär och tillvarata båda parters specifika kompetens, även om förutsättningar och resurser kan se olika ut.

Linnaeus och Palme

Programmet består av två delar – Linnaeus och Palme. Den första delen, Linnaeus, representerar svenska lärare och studenter medan Palme står för lärare och studenter i samarbetsländerna.

Finansiär

Linnaeus-Palme partnerskap finansieras av Sida inom ramen för strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling. Universitets- och högskolerådet ansvarar för administration och utveckling av programmet.

Läs mer om inspirerande projekt

Här hittar du rapporter om effekterna av Linnaeus-Palme:

Stärkta partnerskap för ett globalt genomförande av Agenda 2030

Internationalisation through the Linnaeus-Palme programme (pdf)

Kontakta oss

linnaeuspalme@uhr.se

Vi jobbar med Linnaeus-Palme:

  • Catrine Åkerblom, 010-470 05 81
  • Karina Hansson, 010-470 04 57