Om deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå.

Lärosätet ansöker

Det är hemlärosätet som ansöker om bidraget. Inför ansökan diskuterar deltagaren sitt individuella behov av stödåtgärder tillsammans med samordnaren för funktionshinder och den internationella koordinatorn på institutionen eller lärosätet. Ni ska inte skicka in några läkarintyg eller andra känsliga personuppgifter.

Vad du kan söka för

Du kan söka bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med deltagarens utlandsvistelse. Med merkostnader menar vi de ökade omkostnader som uppstår utifrån deltagarens funktionsnedsättning och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis

 • transporter
 • undervisningsmaterial
 • boende
 • assistent/medföljare
 • medicinsk uppföljning, fysioterapi
 • läkarundersökning i värdlandet.

Överenskommelse om extra stöd

Det är deltagarens hemlärosäte som ansvarar för att tiden utomlands är anpassad utifrån deltagarens behov. Säkerställ därför att alla inblandade är överens och införstådda med vilket stöd som behövs och vad som kan erbjudas under utbytet. 

Så ansöker du

För att ansöka använder du en särskild ansökningsblankett, se nedan.

 • Du söker för faktiska kostnader och beskriver deltagarnas behov i ansökan
 • Skicka in ansökan innan deltagaren påbörjar sitt utbyte.
 • Skicka ansökan med post till 
  Registrator UHR
  Box 4030
  171 04 Solna

Ansökan om bidrag för deltagare med funktionsnedsättning (pdf)

Application for contribution to participant with disabilities (pdf)

Spara underlag

Spara alla underlag som intygar kostnaderna. De behöver vara tillgängliga vid en eventuell granskning.