Vi betalar ut beviljade medel i form av ett bidrag på 20 000 kronor per deltagare. Här ser du vilka kostnader som är giltiga att söka bidrag för. Programmet ger inte heltäckande finansiering.

Bidragsnivå

Medel beviljas i form av ett bidrag på 20 000 kronor per deltagare.

Programmet är ett komplement till ert lärosätes övriga internationella samarbeten och utbyten och ger inte en heltäckande finansiering. De institutioner som deltar behöver bidra med egen finansiering, exempelvis för deltagande lärares lönekostnader och indirekta kostnader.

Ersättning för rimliga merkostnader för enskilda deltagare

Om ersättning för rimliga merkostnader utgår till en enskild deltagare ansvarar den svenska institutionen för att ta fram regler och villkor för hur bidraget får användas utifrån Universitets- och högskolerådets villkor för programmet. Ni måste kunna verifiera den utbetalda summan och att personen som tagit emot den är berättigad till bidraget. 

Bidraget kan användas till

Giltiga kostnader ska vara rimliga, berättigade och följa principerna för ansvarsfull ekonomistyrning, framförallt när det gäller hushållning med resurser och kostnadseffektivitet. Här förklarar vi närmare vilka kostnader som vi kan godkänna. 

Resor

Resor med koppling till projektet, till exempel resa till partneruniversitetet och resor som ingå ri planeringsarbetet. Även av-och ombokningsskydd är giltig kostnad.

Hyra av bil för transport mellan olika institutioner, praktiker etcetera som sker inom utbytesperioden och har direkt koppling till projektet.

Kost och logi

Kostnader för kost och logi under utbytesperioden. 

Vaccinationer och visum

Kostnader för vaccinationer, visum och eventuella omkostnader i samband med resor till och från en ambassad om det krävs för visumhanteringen.

Försäkring

Kostnader för såväl svenska som utländska deltagares försäkring. De flesta svenska lärosäten kan försäkra projektets deltagare genom Kammarkollegiet. Samtliga deltagare ska vara försäkrade.

Rimliga merkostnader

Rimliga merkostnader, kopplade till enskilda deltagare, som bidrar till att planeringsresan kan genomföras.

Exempel på ogiltiga kostnader

  • Inköp av teknisk utrustning, till exempel datorer, telefoner, hårdvara eller dataprogram.
  • Kostnader för representation och nöjen. 
  • Kostnader för resor eller utbyten som inte genomförts.

Moms

UHR betalar ut sina bidrag utan moms. Det betyder att du som ansvarar för att rapportera hur ni har använt bidraget också ska redovisa alla kostnader exklusive moms.

Om den organisation du representerar inte är momsregistrerad ska kostnaderna däremot redovisas med moms. För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med rapporteringen skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Återkrav

Universitets- och högskolerådet har i vissa fall rätt att återkräva beviljade medel. Här beskriver vi exempel på situationer där det kan bli aktuellt:

  • Om projektet redovisar kortare utbytesperioder än överenskommet
  • Om planeringsresan inte kan genomföras eller har avbrutits.
  • Om en deltagare som inte är behörig att delta ändå deltar. Meddela alltid en handläggare om en deltagare byts ut.

Tänk på

Tänk på att beskrivningarna inte är uttömmande. Har du frågor om specifika fall eller detaljer? Kontakta oss, så hjälper vi dig.