Här får du en övergripande bild av programmet, vilka som kan söka och delta och vilka länder som är möjliga att samarbeta med.

Om Linnaeus-Palmeprogrammet

Linnaeus-Palme administreras av oss på Universitets- och högskolerådet på uppdrag av Sida och ska bidra till strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling 2018-2022. 

Programmet består av två delar: Linnaeus-Palme partnerskap och Linnaeus-Palme planering. Linnaeus-Palme planering ger en möjlighet att förankra och planera för ett kommande Linnaeus-Palme partnerskapsprojekt. 

Linnaeus och Palme

Varje programdel omfattar i sin tur två delar – Linnaeus och Palme. Den första delen, Linnaeus, representerar svenska lärare och studenter medan Palme står för lärare och studenter i samarbetsländerna.

Ömsesidig nytta

Den ömsesidiga nyttan med samarbetet ska vara i fokus, såväl akademiskt som erfarenhetsmässigt. Båda de deltagande institutionernas specifika kompetens ska tas tillvara inom projektet. Det betyder att samarbetet ska vara jämlikt till sin karaktär även om de resursmässiga förutsättningarna kan skilja sig åt. 

Vilka kan söka och delta?

Alla svenska institutioner kan via sina lärosäten ansöka om bidrag för att genomföra ett Linnaeus-Palmeprojekt. Det är det svenska lärosätet som är projektägare och som sådan administrerar och ansvarar för bidraget från Universitets- och högskolerådet.

Samarbetet sker på institutionsnivå mellan två institutioner som har samma ämne i fokus för sin utbildning eller i form av ett tvärvetenskapligt samarbete. 

Aktiviteter inom Linnaeus-Palme planering

Planeringsresorna ska omfatta minst tre arbetsdagar hos vardera partner (exklusive restid), syfta till att planera för ett Linnaeus-Palme partnerskapsprojekt och förankra projektidén.

  • Planeringsresa ska äga rum dels i Sverige, dels i partnerlandet.
  • Aktiviteter som rör forskning kan inte ingå i Linnaeus-Palmeprogrammet.

Deltagare

Högst två deltagare från varje partner kan beviljas planeringsresa. Det ska vara tydligt vilken roll och funktion varje deltagare har. Minst en undervisande lärare ska delta från båda partners. 

Administratörer eller prefekter kan också delta och även andra anställda på lärosätet om vi bedömer att de kan bidra till projektets genomförande. Det kan till exempel vara personer med övergripande ansvar som rektor eller motsvarande.

Samtliga deltagare ska vara anställda på någon av partnerinstitutionerna.

Möjliga partnerländer

Giltiga samarbetsländer för programmet utgår från OECD:s DAC-lista och består av länder som definieras som låg- och medelinkomstländer av OECD:s biståndskommitté. Listan på aktuella samarbetsländer finns på startsidan för Linnaeus-Palmeprogrammet.

Utbytesperiod

Utbytesperioden för projekt inom Linnaeus-Palme planering ansökningsomgång 2019 är från den dagen planeringsresan beviljas till 31 januari 2022. Under den perioden ska projektdeltagarna ha genomfört sin resa och avslutat sitt utbyte. 

Aktivitetsperiod

Aktivitetsperioden för Linnaeus-Palme planering 2019 är från den dagen planeringsresan beviljas till sista dag för att rapportera, 11 februari 2022. Det är under den perioden som projektets faktiska kostnader måste uppstå och betalas. Observera dock att själva planeringsresan måste vara genomförd inom utbytesperioden.

Bidrag för projektsamarbetet

När ni har genomfört planeringsresorna finns möjlighet att söka bidrag för att driva ett projekt inom Linnaeus-Palme partnerskap

Inom Linnaeus-Palme partnerskap kan ett samarbetsprojekt mellan två institutioner beviljas medel i upp till totalt åtta år. Efter den perioden kan samarbetet förhoppningvis fortsätta utan extra finansiellt stöd. 

Vidareförmedling av medel till samarbetsparten

Villkoren för vidareförmedling av medel till Palmeinstitutionen/-lärosätet fastställs i överenskommelsen och ska regleras genom ett avtal. Mallar för hur avtalet kan se ut finns med svensk och engelsk text.

Avtal för vidareförmedling (mall, word)

Agreement for transfer of funding (template, word)