Lyssna

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Om deltagare behöver stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå.

Lärosätet ansöker

Det är deltagarens beviljande lärosäte som ansöker om det extra bidraget från UHR.

Vad du kan söka för

Du kan ansöka om bidrag för att finansiera de merkostnader som uppstår i samband med deltagarens fältstudie, motsvarande högst det stipendiebelopp som deltagaren får, 27 000 kronor. Med merkostnader menar vi de ökade omkostnader som uppstår utifrån deltagarens funktionsnedsättning och som inte finansieras på annat sätt.

Inför ansökan

Samordnaren för funktionsnedsättning vid beviljande lärosäte utreder och dokumenterar deltagarens individuella behov av stödåtgärder för att kunna genomföra beviljad fältstudie och möjlig finansiering.

Överenskommelse om extra stöd

Det är deltagarens beviljande lärosäte som ansvarar för att tiden utomlands är anpassad utifrån deltagarens utredda behov. Säkerställ därför att alla inblandade är överens och införstådda med vilket stöd som behövs och vad som kan erbjudas under fältstudien.

Så ansöker du

För att ansöka använder du en särskild ansökningsblankett, se nedan.

  • Du söker för faktiska kostnader och beskriver deltagarens behov i ansökan.
  • Skicka in ansökan i god tid innan deltagaren påbörjar sin fältstudie.
  • Skicka ansökan med post till:
    Registrator UHR
    Box 4030
    171 04 Solna

Ansökan om bidrag för deltagare med funktionsnedsättning, MFS (pdf)

Beslut 

En ansökan måste vara komplett för att gå vidare till beslut. Vi hanterar inkomna ansökningar löpande. Beslut meddelas via e-post till den kontaktinformation som finns angiven i lärosätets ärende för omgången.

Om det blir konkurrens om medel gäller turordning utifrån att komplett ansökan kommit in. Efterfrågade kompletteringar ska vara oss tillhanda inom två veckor från begäran. Om begärda kompletteringar inte inkommer inom denna tid avskrivs ansökan.

Beslut från Universitets- och högskolerådet går inte att överklaga.

Utbetalning 

Utbetalning av beviljat bidrag sker till den kontoinformation som finns angiven i beviljat lärosätes ärende för omgången.

Spara underlag

Spara alla underlag som intygar kostnaderna. De behöver vara tillgängliga vid en eventuell granskning.

Kontakta oss

mfs@uhr.se

Jag jobbar med Minor Field Studies:

  • Jacob Dygéus, 010-470 03 76