Lyssna

Det finns två alternativ till finansiering inom Nordplus junior – mobilitetsfinansiering och finansiering av projekt och nätverk. Finansieringen baseras på fasta enhetskostnader. Vi förklarar skillnaden samt hur utbetalning av beviljade medel går till.

Finansiering av mobilitet

Ni får bidrag för de resor (mobiliteter) som lärare och elever ska göra inom ett projekt. Bidraget är ett fastställt schablonbelopp per resa. Om ni lyckas genomföra  resorna till en lägre kostnad kan ni använda de pengar som blir över till andra aktiviteter som är viktiga för projektet. Till exempel för att täcka kostnader för elevers uppehälle.

Lärare och pedagogisk personal kan dessutom få bidrag för uppehälle under ett utbyte. Även det beviljas som en fastställd enhetskostnad.

Finansiering av projekt och nätverk

Inom aktiviteterna projekt och nätverk kan lärare eller annan pedagogisk personal få stöd för resor och uppehälle för deltagande i projektmöten.

Ni kan även få bidrag för administrativa kostnader, till exempel för att genomföra informationsaktiviteter, sprida resultat, publicera rapporter, skapa webbplatser, arrangera seminarier, framställa material eller för andra administrativa kostnader som är relevanta för genomförandet av projektet.

Bidraget beviljas som enhetskostnader för kategorierna

  • projektplanering, genomförande av projektet och resultatspridning
  • transnationella möten

Inom projekt och nätverk utgår en klumpsumma för administration, genomförande och spridning av resultat som baseras på antal deltagande organisationer. Den enda dokumentationen som krävs är att projektet slutförs och redovisas i slutrapporten.

Medfinansiering

Bidraget från Nordplus är inte heltäckande. Systemet med enhetskostnader baseras på att ni redovisar genomförandet av aktiviteterna i projektet och inte de faktiska kostnaderna. Ni måste därför räkna med förskolan eller skolan står för en viss del av finansieringen. Ni kan inte få mer bidrag än det belopp ni blivit beviljade.

Utbetalning av bidraget

Vi betalar ut 80 procent av det beviljade beloppet i förväg. Det sker inom 45 dagar från det att både ni som sökt och Universitets- och högskolerådet undertecknat ert kontrakt.

För ansökningar som blivit beviljade 15 000 euro eller mindre, betalar vi ut 100 procent av bidraget efter att kontraktet har undertecknats av båda parter.

Efter att projektsamarbetet avslutats, och du som koordinerat projektet lämnat in rapport/utvärdering och ekonomisk redovisning, betalar vi ut resterande belopp (upp till 20 procent).

Mer information

I handboken för Nordplus finns mer information om finansieringen, bidragsnivåer och utbetalning av bidrag, med mera.