Lyssna

För dig med beviljade projekt

Här hittar du information om vad du behöver tänka på under projektets gång. När projektperioden är avslutad skickar du in en narrativ och finansiell rapport som mäter resultaten från utbytena. Vi går igenom hur rapporteringen går till och vad du ska tänka på.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar

Vill du diskutera ditt projekt eller föreslå väsentliga förändringar? Vi finns tillgängliga för råd och stöd. Kontakta oss så bokar vi gärna in ett digitalt möte. Skicka ett e-postmeddelande till nordplus@uhr.se så hörs vi!

Att ha koll på

Ni måste dokumentera systematiskt under hela projektperioden. Vid alla möten ska ni upprätta en deltagarlista enligt följande:

  • Deltagarlistan måste innehålla typ av aktivitet, deltagande länder, datum, namn på deltagare, projektnummer för Nordplusprojektet och Nordplus logotyp.
  • Deltagarlistan måste vara signerad av ansvarig representant på organisationen som är värd för mötet.
  • Deltagarlistan ska inte skickas in utan ska sparas på organisationen i minst fem år om det blir en granskning.
  • Dokumentation från projektet ska inte sändas in med slutrapporten, men all dokumentation från varje nätverkspartner ska samlas hos koordinerande organisation.

Du som projektägare ansvarar för att bidraget används i enlighet med kontraktet och att slutrapporten skickas in enligt överenskommelsen.

Om ni vill göra ändringar i projektet måste ni kontakta Universitets- och högskolerådet skriftligt på nordplus@uhr.se och invänta vårt godkännande innan ni ändrar.

Rapportering och utvärdering

När projektet är avslutat ska du som projektägare skicka in en slutrapport som presenterar genomförda aktiviteter, resultat och erfarenheter från den aktuella projektperioden. All rapportering inom Nordplus junior ska du göra online. Du rapporterar genom rapporteringsverktyget Espresso.

Senast 30 dagar efter att kontraktsperioden gått ut ska er rapport vara inskickad.

Är ert projekt längre än 18 månader ska du också skicka in en interimsrapport (delrapport).

Du rapporterar online genom Nordiska ministerrådets rapporteringsverktyg Espresso. Använd de inloggningsuppgifter som du skapade vid ansökan.

Rapporten finns på koordinatororganisationens användarkonto. Tänk på att rapporten kopplas till den mejladress som angetts för koordinators kontaktperson i ansökan. Om ni använder en annan mejladress i ert användarkonto så syns inte viktiga dokument som kontrakt eller rapport. Ni löser det genom att skapa ett användarkonto till kontaktadressen i ansökan.

Slutrapporten är uppdelad på en narrativ och en finansiell del. Den finansiella delen ska vara godkänd av ekonomiansvarig på koordinatororganisationen.

Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Vi kan genomföra slumpvisa kontroller av rapporterade projekt. Spara verifikationer för utlägg i fem år för att kunna bekräfta att projektet genomförts och redovisats korrekt.

I rapporteringen ska ni redovisa hur det beviljade bidraget använts. Universitets- och högskolerådet kan kräva återbetalning av hela eller delar av bidraget om projektet redovisar

  • kortare utbytesperioder än överenskommet,
  • avbrutna utbytesperioder,
  • utbyten som inte genomförts,
  • att utbytet har genomförts med obehöriga deltagare eller ogiltiga aktiviteter. 

Bidrag som inte har utnyttjats, inklusive ränta, ska återbetalas till Universitets- och högskolerådet. När er rapport har handlagts skickar Universitets- och högskolerådet ett krav på återbetalning till er. Återbetalningen ska vara betald senast tjugo dagar från att Universitets- och högskolerådet skickat ut begäran om återbetalning.

Dokumentation från projektet ska inte sändas in med slutrapporten, men all dokumentation från varje nätverkspartner ska samlas hos koordinerande organisation.

Underlag sparas i minst fem år efter godkänd rapportering i händelse av en revison. Koordinatororganisationer måste vara förberedda på ett uppföljande besök från Universitets- och högskolerådet, inklusive revision.

De beviljade bidragen ska bokföras enligt nationella/interna föreskrifter som ett eget projekt i institutionens bokföring, så att alla utbetalningar tydligt framgår vid eventuell revision.

Villkor för dig som beviljats bidrag

Villkor, förutsättningar och kriterier för ansökan, ekonomi, bedömning med mera kan förändras från år till år. Se vad som skiljer för tidigare ansökningsomgångar. I övrigt gäller det som står på programsidorna.

För projekt beviljade 2022:

Handbok Nordplus 2021, skandinavisk version (pdf)

Handbok Nordplus 2021, engelsk version (pdf)

För projekt beviljade 2021:

Handbok Nordplus 2021 (skandinavisk version) på Nordplusonline

Handbok Nordplus 2021 (engelsk version) på Nordplusonline