Här får du en övergripande bild av programmets syfte och mål, vem som kan söka och vilka aktiviteter ni kan genomföra inom Nordplus Nordens språk.

Mål med Nordplus Nordens språk

Nordplus Nordens språk har två överordnade målsättningar:

 • Att stödja aktiviteter som stärker barns och ungas förståelse av nordiska språk, framför allt i danska, norska och svenska.
 • Att utveckla material, metoder och strategier som stärker nordisk språkförståelse på alla nivåer inom utbildningssektorn.

Det här kan ni göra

Ni kan söka bidrag för att genomföra följande aktiviteter:

 • Utarbeta metoder för att inkludera undervisning i nordiska språk i skolan.
 • Samarbeta kring läroplansutveckling som rör nordiska språk.
 • Genomföra insatser för folkbildning.
 • Anordna konferenser och kurser.
 • Arbeta med ordböcker och terminologi.
 • Producera publikationer.
 • Genomföra språkteknologiska projekt.
 • Utveckla och ge ut läromedel och undervisningsmaterial.
 • Genomföra projekt och andra aktiviteter som fokuserar på att utveckla och förbereda pedagogiska och didaktiska metoder.

Två organisationer ska delta

Minst två institutioner eller organisationer från de länder som medverkar i programmet ska delta. En organisation samordnar projektet.

Förberedande besök inför projektansökan

När ni hittat partners för ett projekt finns möjlighet att söka bidrag för ett förberedande besök. Besöket ger er möjlighet att diskutera och planera ert projekt och arbeta med en ansökan tillsammans med partnerorganisationen eller -organisationerna.

Nordplus förberedande besök

Mer information om Nordplus Nordens språk

Mer information om programmet hittar du på Nordiska ministerrådets webbportal för Nordplusprogrammet:

Nordplus Nordens språk på Nordplusonline (engelska)

Huvudadministratör för Nordplus Nordens språk är Icelandic Center for Research, Rannis på Island. De svarar på eventuella frågor om programmet och du når dem på e-post nordplus@rannis.is.

Övergripande målsättningar för Nordplus 2018-2022

Programmet ska bidra till att:

 • stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom utbildningsområdet och etablera en nordisk-baltisk utbildningsregion.
 • stödja, utveckla och sprida innovativa produkter och processer inom utbildning, genom systematiskt utbyte av erfarenheter och goda exempel.
 • utveckla kvalitet i och innovativa metoder för utbildningssektorn genom olika former av samarbeten inom utbildning och arbetsliv
 • främja nordiska språk och nordisk kultur, och ömsesidig språklig och kulturell förståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • stimulera intresse för, kunskap om och förståelse av de nordiska språken.
 • stärka barns och ungdomars förståelse av nordiska språk (primärt av danska, norska och svenska).