De medel som beviljas för det här programmet ska täcka förberedelser, administrationskostnader, efterarbete och kostnader kopplade till praktikantprojektet. Se vilka kostnader som är giltiga att söka bidrag för.

Gäller för aktuell period

Det bidrag ni eventuellt beviljas måste användas inom den aktuella period ni söker för. När den perioden avslutas redovisar du hur ni använt bidraget i en slutrapport. Giltiga kostnader kan ändras för varje ansökningsomgång.

Bidrag i form av schablonbelopp

Bidraget beviljas i form av ett schablonbelopp. För 2019 är det 93 000 kronor.

Moms

UHR betalar ut sina bidrag utan moms. Det betyder att du som ansvarar för att rapportera hur ni har använt bidraget också ska redovisa alla kostnader exklusive moms.

Om den organisation du representerar inte är momsregistrerad ska kostnaderna däremot redovisas med moms. För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med rapporteringen skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Bidraget kan användas till

Här beskriver vi de kostnader som ni kan få ersättning för inom ansökningsomgången 2019. Kostnader som är giltiga för tidigare ansökningsomgångar: Villkor för dig som sökt tidigare år.

Kostnader som ni kan få ersättning för ska

  • finnas med i projektansökan och beviljad budget och vara godkända av Universitets- och högskolerådet
  • vara berättigade enligt programomgångens regler
  • kunna identifieras och verifieras i projektägarens bokföring
  • vara rimliga, berättigade och följa principerna om ansvarsfull ekonomistyrning, framförallt vad avser hushållning med resurser och kostnadseffektivitet
  • för resor inom projekten motsvara biljett till lägsta tillgängliga pris enligt The International Air Transport Association, IATA. Vid beställning av resa ska möjligheter till bästa pris eller rabatter enligt statliga ramavtal i de fall det är tillämpligt alltid utnyttjas
  • i de fall de är personalrelaterade vara i enlighet med kollektivavtal
  • för löner bokföras på ett systematiskt sätt under hela aktivitetsperioden och kunna verifieras med underliggande dokumentation.

Administrationskostnader hos projektägaren

För- och efterarbete som gäller praktikanterna, inklusive kostnader som inte är direkt relaterade till projektaktiviteterna men som uppstår för att hantera projektet och bidraget (till exempel kostnader för ekonomipersonal, ledning, juridisk stöd, IT, hyra och kontorsmaterial). Kostnader för revision av projektets slutrapportering ska också anges som administrationskostnader.

Resekostnader

I resekostnader ingår kostnader för försäkringar, material, resor till, från och inom mottagarlandet, avbeställningsskydd, traktamente, vaccination och visum.

Utrustning

Om utrustning och varor köps in med finansiering från projektbudget ska tillgångarna vara kvar hos projektägaren och får inte överlåtas till tredje part. Principerna för hur tillgångarna ska användas i praktikantverksamhet under och efter aktivitetsperioden ska beskrivas i ansökan och i slutrapporten till Universitets- och högskolerådet.

För vidareförmedlande organisationer: om inget annat angivits i beslutsbrevet, är inköp av utrustning och varor från projektets budget inte tillåtet.

Administrationskostnader hos den mottagande organisationen/partnerorganisationen

Samma regler gäller som för administrationskostnader hos projektägaren (se ovan).

Bidrag för administration, seminarier och platsbesök

Som vidareförmedlande organisation har ni möjlighet att söka bidrag för att sköta administration, genomföra seminarier och platsbesök. Aktiviteterna är till för att ni ska kunna administrera och kvalitetssäkra arbetet med Praktikantprogrammet genom samverkan med de sändande organisationerna.

Bidrag för administration

Administrationsbidraget baseras på ett fast belopp om 30 000 kronor per organisation som schabloner fördelas till samt tre procent av praktikantschablonen.
Administrationsbidraget (det fasta beloppet) betalas ut till de projektägare som vidareförmedlar medel till minst tre sändande organisationer.

Bidrag för seminarier

För att kunna söka bidrag till seminarier för de sändande organisationerna ska projektägaren vidareförmedla schabloner till minst tre sändande organisationer. Ett bidrag på 20 000 kronor per seminarium kan beviljas för högst två seminarier per ansökan.

Bidrag för platsbesök

För att kunna söka bidrag för platsbesök ska ni förmedla schabloner till minst tre sändande organisationer. Ni kan söka upp till 30 000 kronor.

Mallar för avtal med partnerorganisation

Den del av bidraget som vidareförmedlas till tredje part ska regleras genom ett avtal mellan projektägaren och/eller den sändande/mottagande organisationen.

UHR tillhandahåller inga avtalsmallar. Det går bra att ta fram egna mallar.