De medel som beviljas för det här programmet ska täcka förberedelser, administrationskostnader, efterarbete och kostnader kopplade till praktikantprojektet. Här kan du i korthet se vilka kostnader som är giltiga att söka bidrag för. Fullständig information finns i programomgångens allmänna villkor.

Gäller för aktuell period

Det bidrag ni eventuellt beviljas måste användas inom den aktuella period ni söker för. När den perioden avslutas redovisar du hur ni använt bidraget i en slutrapport. Giltiga kostnader kan ändras för varje ansökningsomgång.

Bidrag i form av schablonbelopp

Bidraget beviljas i form av ett schablonbelopp på 93 000 kronor per praktikantplacering. Det går även att söka extra bidrag för deltagare med funktionshinder. 

Stöd för deltagare med funktionshinder

Moms

UHR betalar ut sina bidrag utan moms. Det betyder att du som ansvarar för att rapportera hur ni har använt bidraget också ska redovisa alla kostnader exklusive moms.

Om den organisation du representerar inte är momsregistrerad ska kostnaderna däremot redovisas med moms. För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med rapporteringen skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Bidraget kan användas till

Här beskriver vi de kostnader som ni kan få ersättning för inom ansökningsomgången. 

Kostnader som ni kan få ersättning för ska

  • finnas med i projektansökan och beviljad budget och vara godkända av UHR.
  • vara berättigade enligt programomgångens regler.
  • kunna identifieras och verifieras i projektägarens bokföring.
  • vara rimliga och följa principerna om ansvarsfull ekonomistyrning, framförallt vad gäller hushållning med resurser och kostnadseffektivitet.
  • för resor inom projekten motsvara biljett till lägsta tillgängliga pris enligt The International Air Transport Association, IATA. 
  • i de fall de är personalrelaterade vara i enlighet med kollektivavtal.
  • för löner bokföras på ett systematiskt sätt under hela aktivitetsperioden och kunna verifieras med underliggande dokumentation.

Administrationskostnader hos projektägaren

För- och efterarbete som gäller praktikanterna, inklusive kostnader som inte är direkt relaterade till projektaktiviteterna men som uppstår för att hantera projektet och bidraget (till exempel kostnader för ekonomipersonal, ledning, juridiskt stöd, IT, hyra och kontorsmaterial). Kostnader för revision av projektets slutrapportering ska också anges som administrationskostnader.

Resekostnader

I resekostnader ingår kostnader för boende, försäkringar, material, resor till, från och inom praktiklandet, avbeställningsskydd, traktamente, vaccination och visum.

Utrustning

Kostnader för inköp av utrustning och varor kan vara ersättningsgilla. Om utrustning och varor köps in med pengar från projektbudget ska tillgångarna kvarstå hos projektägaren eller partnerorganisationen. Inköp inom praktikantprojektet ska beskrivas i ansökan och i slutrapporten till UHR. 

För vidareförmedlande organisationer: om inget annat angivits i beslutsbrevet, är inköp av utrustning och varor från projektets budget inte tillåtet.

Administrationskostnader hos den sändande organisationen eller partnerorganisationen

Samma regler gäller som för administrationskostnader hos projektägaren.

Bidrag för administration, seminarier och platsbesök

Som vidareförmedlande organisation har ni möjlighet att söka bidrag för att sköta administration, genomföra seminarier och platsbesök. Aktiviteterna är till för att ni ska kunna administrera och kvalitetssäkra arbetet med Praktikantprogrammet genom samverkan med de sändande organisationerna.

Bidrag för administration

Administrationsbidraget baseras på ett fast belopp om 30 000 kronor per organisation som schabloner fördelas till samt tre procent av praktikantschablonen.
Administrationsbidraget (det fasta beloppet) betalas ut till de projektägare som vidareförmedlar medel till minst tre sändande organisationer.

Bidrag för seminarier

För att kunna söka bidrag till seminarier för de sändande organisationerna ska projektägaren vidareförmedla schabloner till minst tre sändande organisationer. Ett bidrag på 20 000 kronor per seminarium kan beviljas för högst två seminarier per ansökan.

Bidrag för platsbesök

För att kunna söka bidrag för platsbesök ska ni förmedla schabloner till minst tre sändande organisationer. Ni kan söka upp till 30 000 kronor.

Mallar för avtal med partnerorganisation

Den del av bidraget som vidareförmedlas till tredje part ska regleras genom ett avtal mellan projektägaren och/eller den sändande organisationen eller partnerorganisationen.

UHR tillhandahåller inga avtalsmallar. Det går bra att ta fram egna mallar.

Utbetalning sker till det plus- eller bankgironummer som angetts i ansökan i svenska kronor  och i enlighet med vad som står i beslutsbrevet. Ingen rekvisition behövs. Projektägaren ansvarar för att bara behöriga personer disponerar kontot.