Praktikantprogrammet ger unga svenskar som är intresserade av utvecklingsfrågor möjlighet att utveckla sin kännedom om utvecklingssamarbete och global utveckling samt återföra kompetens och engagemang främst till det civila samhället i Sverige. Programmet bidrar också med att stärka partnerskap mellan svenska och utländska organisationer.

Ur ett biståndspolitiskt perspektiv strävar programmet efter att:

  • bredda och fördjupa kompetensen i den svenska resursbasen kopplat till det globala genomförandet av Agenda 2030, såväl på individuell som institutionell nivå.
  • bidra till stärkta partnerskap mellan organisationer i Sverige och organisationer i låg- och medelinkomstländer.

Ur ett utbildningspolitiskt perspektiv strävar programmet efter att:

  • tillföra internationell kompetens och ge interkulturella perspektiv

Den svenska resursbasen

Programmet ska bidra till den svenska resursbasen genom att praktikanten får:

  • ökad kunskap om globala frågor
  • ökad förståelse för utvecklingssamarbetet
  • nya verktyg som underlättar att verka i globala sammanhang
  • ökat eller fortsatt stort intresse för att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete i framtiden.

Agenda 2030

Projekt inom programmet ska koppla till Agenda 2030 och praktikplaceringar ska vara relevanta för något av de 17 målen.

De globala målen och Agenda 2030 på Regeringskansliets webbplats.

Resultatstrategin för kapacitetsutveckling

Praktikantprogrammet ska bidra till strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling 2018-2022. 

Mer om strategin på Regeringskansliets webbplats