Programmet ska bidra till att stärka partnerskap mellan organisationer i Sverige och låg- och medelinkomstländer. Genom att delta förväntas praktikanten utveckla olika kompetenser och förmågor som bidrar till den svenska resursbasen.

Partnerskap

Praktikantprogrammet ska bidra till stärkt partnerskap mellan det svenska civila samhället och organisationer i låg- och medelinkomstländer. Partnerskapet ska bidra till att förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom och förtryck och till hållbar utveckling.

Den svenska resursbasen

Programmet ska bidra till den svenska resursbasen genom att praktikanten får:

  • ökad kunskap om globala frågor
  • ökad förståelse för utvecklingssamarbetet
  • nya verktyg som underlättar att verka i globala sammanhang
  • ökat eller fortsatt stort intresse för att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete i framtiden.

Agenda 2030

Projekt inom programmet ska koppla till Agenda 2030 och praktikplaceringar ska vara relevanta för något av de 17 målen.

De globala målen och Agenda 2030 på Regeringskansliets webbplats.

Resultatstrategin för kapacitetsutveckling

Praktikantprogrammet ska bidra till strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling 2018-2022. 

Mer om strategin på Regeringskansliets webbplats