Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Bedömningen görs i två steg, giltighetskontroll och kvalitetsbedömning.

Giltighetskriterier

För både direktförmedlande och vidareförmedlande organisationer gäller följande giltighetskriterier:

  • Projektansökan har kommit in senast sista ansökningsdag klockan 12:00.
  • Projektansökan har kommit in via vårt ansökningssystem.
  • Projektägaren är en behörig organisation.
  • Projektansökan är komplett.

För att projektansökan ska vara komplett ska den innehålla:

  • kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, telefon och e-post) till behörig företrädare med rätt att teckna avtal för organisationen som godkänner villkoren och programmets övriga regelverk
  • bifogade samarbetsavtal från samtliga partnerorganisationer i ansökan (gäller direktförmedlande organisation).

Bara projektansökningar som uppfyller kriterierna går vidare till kvalitetsbedömning. Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter att sista ansökningsdag passerat.

Ogiltig ansökan

Ansökningar som inte uppfyller kriterierna för giltighet bedöms som ogiltiga och
går inte vidare i bedömningsprocessen. Om en ansökan bedöms vara ogiltigt meddelar vi det till behörig företrädare och kontaktperson i samband med att UHR tar beslut för hela ansökningsomgången. UHR:s beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:811

Kvalitetsbedömning

Fördelningen av bidrag inom programmet baseras på en kvalitetsbedömning utifrån följande kriterier:

  • Projektets förutsättningar och parternas kapacitet.
  • Projektets relevans i relation till programmets övergripande syfte och mål.
  • Projektets genomförbarhet och de planerade aktiviteternas bedömda möjlighet att uppnå projektets mål.
  • Projektets riskmedvetenhet och riskhantering.

Poängsättning

Frågorna i ansökan poängsätts enligt följande modell utifrån kvalitetsbedömningens kriterier:

Resultatområde Frågor DF Viktning Frågor VF Viktning Total poäng/
resultatområde
Förutsättningar (kapacitet) 1 x1 = 6 1 x1 = 6 6
Relevans för programmet (syfte och mål) 2, 3


x1 = 12

2, 3 x1 = 6 12
Genomförbarhet (projektaktiviteter och projektplan) 4a x1 = 6 4 x1 = 6 6
Riskhantering 7 x1 = 6 8 x1 = 6 6
Programspecifikt (samarbete med partnerorganisation) 5, 6 x1 = 12 6, 7 x1 = 6 12
Poängsätts ej 3a, 4b   5    
maxpoäng 42   42    


Godkänd respektive icke godkänd poäng.

Godkänd respektive icke godkänd poäng, viktad poäng för vidareförmedlande organisationer.

Alla ansökningar som inte når upp till godkänd nivå avslås. Övriga ansökningar rankas utifrån uppnådda poäng och beviljas i så stort antal som programbudgeten tillåter. Om det finns fler ansökningar på samma poäng använder UHR slumpvis urval.

Tredje läsning

En tredje läsning tillkommer om den viktade medelpoängen skiljer sig mer än 15%, eller 6 poäng, mellan bedömarna och skillnaden innebär att en bedömare ger bifall och den andra avslag. Ansökan får därefter en ny medelpoäng baserad på de tre bedömningarna.