Här hittar du villkor, förutsättningar och kriterier för ansökan, ekonomi och bedömning som skiljer sig från den aktuella ansökningsomgången. I övrigt gäller det som står på programsidorna för Praktikantprogrammet.

Organisationer som kan söka

Sidas ramorganisationer och näringslivsorganisationer kan söka.

Tematiska prioriteringar

Projekt inom programmet ska vara i överensstämmelse med regeringens tematiska prioriteringar för svenskt bistånd och praktikplaceringar ska fokusera på något av de aktuella områdena:

 • demokrati och mänskliga rättigheter
 • miljö och klimat
 • jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

De globala målen och tematiska prioriteringar på Sidas webbplats.

Praktik i minst fyra månader

Praktiken kan pågå under fyra till fem månader. Minst 16 veckor ska vara i ett låg- eller medelinkomstland vilket ger utrymme för fyra veckors praktik i Sverige.

Ekonomi och bidragsnivåer

Bidraget beviljas i form av ett schablonbelopp på 89 000 svenska kronor per praktikant, vilket motsvarar två prisbasbelopp. Bidraget ska användas för att täcka kostnader inom projektet. Ersättningsgilla kostnader är:

Administrationskostnader hos bidragsmottagaren

Administrationskostnader är för- och efterarbete gällande praktikanterna, inklusive kostnader som inte är direkt relaterade till projektaktiviteterna men som uppstår för att hantera projektet (så som ekonomipersonal, ledning, juridisk stöd, IT, hyra och kontorsmaterial) och bidraget från UHR. Kostnader för revision av projektets slutrapportering ska också rymmas i bidraget och anges som administrationskostnader.

Resekostnader

I resekostnader ingår kostnader för försäkringar, material, resor till och från mottagarlandet sam inom landet, traktamente, vaccination och visum.

Utrustning

Om utrustning och varor köps in med finansiering från projektbudgeten ska dessa tillgångar kvarstå hos sändande organisation och får inte överlåtas till tredje part.

För vidareförmedlande organisationer är det inte tillåtet att köpa in utrustning från projektets budget.

Administrationskostnader hos den mottagande organisationen/partnerorganisationen

För administrationskostnader hos den mottagande/sändande organisationen gäller samma som för bidragsmottagaren.

Den del av bidraget som vidareförmedlas till mottagande organisation ska regleras genom ett avtal mellan Bidragsmottagaren och/eller den sändande/mottagande organisationen. UHR tillhandahåller en mall, Avtal för vidareförmedling. Mallen finns på svenska och engelska.

Avtalet med mottagande organisation och/eller den sändande organisationen ska undertecknas innan medel kan rekvireras och utbetalas från bidragsmottagaren.

Bidrag för administration, seminarier och platsbesök

Vidareförmedlande organisation har möjlighet att söka bidrag för att sköta administration, genomföra seminarier och platsbesök. Aktiviteterna är till för att administrera och kvalitetssäkra arbetet med Praktikantprogrammet genom samverkan med de sändande organisationerna.

Bidrag för administration

Administrationsbidraget baseras på:

 • ett fast belopp om 30 000 kronor per organisation som schabloner fördelas till
 • samt tre procent av praktikantschablonen vilket motsvara 2 670 kronor.

Administrationsbidraget utgår till de bidragsmottagare som vidareförmedlar medel till minst tre sändande organisationer.

Bidrag för seminarier

Bidrag för att genomföra gemensamma seminarier för de sändande organisationerna förutsätter att bidragsmottagaren vidareförmedlar schabloner till minst tre sändande organisationer. Bidraget beviljats till högst två seminarier per ansökan och max 20 000 kronor per aktivitet.

Bidrag för platsbesök

För att kunna söka bidrag för platsbesök ska bidragsmottagaren förmedla schabloner till minst tre sändande organisationer.
Maxbeloppet är 30 000 kronor per vidareförmedlande organisation.

Bedömning av ansökan

Efter att sista ansökningsdag har passerat påbörjas bedömningen av de ansökningar som kommit in. Bedömningen görs i två steg:

 • giltighet
 • kvalitetsbedömning

Det är inte möjligt att skicka in kompletteringar till ansökan efter sista ansökningsdag. Ansökan är då låst för redigering.

Bedömningskriterier

Giltighetskriterier direktförmedlande och vidareförmedlande organisationer:

 • Ansökan har inkommit till UHR innan sista ansökningsdag, 24 november 2016 klockan 12:00.
 • Ansökan har inkommit till UHR genom det online-baserade ansökningssystemet RAUK – Ansökan till Praktikantprogrammet.
 • Sökande organisation tillhör en av Sidas ramorganisationer inom civilsamhället eller är en godkänd näringslivsorganisation.
 • Inkommen handling/ansökan är komplett.

Ogiltig ansökan

Om ansökan bedöms vara ogiltigt meddelas detta till kontaktpersonen samt firmatecknare. Meddelandet sänds
via e-post inom fyra veckor efter sista ansökningsdag. Ogiltiga ansökningar går inte vidare i bedömningsprocessen.

UHR:s beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:811.

Kvalitetskriterier ansökan 2016

Ansökan om bidrag inom Praktikantprogrammet bedöms utifrån följande kriterier.

Direktförmedlande organisationer:

 • Projektets relevans i förhållande till syfte och mål med programmet.
 • Projektets genomförbarhet och förmåga att uppnå förväntade resultat - särskilt bedöms kvalitet på de planerade praktikantplaceringarna i förhållande till målen om att öka praktikantens engagemang, förmåga och kompetens att verka i globala sammanhang.
 • Sökande/sändande och mottagande organisations kapacitet att bedriva praktikantverksamhet - kvalitet avseende utformning och genomförande av aktiviteterna. Särskilt bedöms fullständigheten och kvaliteten på kapaciteten hos bidragsmottagaren och partnerorganisationen (sändande/mottagande) avseende förankring, administration, kommunikation, rekrytering, förberedelser, handledning, uppföljningsrutiner samt riskmedvetenhet och riskhantering.

Vidareförmedlande organisationer:

 • Projektets relevans i förhållande till syfte och mål med programmet.
 • Projektets genomförbarhet och förmåga att uppnå förväntade resultat - särskilt bedöms kvalitet på de planerade praktikantplaceringarna i förhållande till målen om att öka praktikantens engagemang, förmåga och kompetens att verka i globala sammanhang.
 • Sökande organisations kapacitet att säkerställa relevans för sändande organisationers praktikantverksamhet. Särskilt bedöms fullständigheten och kvaliteten på kapaciteten hos bidragsmottagaren och partnerorganisationerna (sändande) avseende förankring, administration, kommunikation, rekrytering, förberedelser, handledning, uppföljningsrutiner samt riskmedvetenhet och riskhantering.