Här hittar du villkor, förutsättningar och kriterier för ansökan, ekonomi och bedömning som skiljer sig från den aktuella ansökningsomgången. I övrigt gäller det som står på programsidorna för Praktikantprogrammet.

Organisationer som kan söka

Sidas ramorganisationer och näringslivsorganisationer som är Sidas samarbetspartners inom det svenska utvecklingssamarbetet kan ansöka som direktförmedlande organisation. Andra organisationer kan söka genom en vidareförmedlande organisation.

Mottagarorganisation är den organisation i ett låg- eller medelinkomstland som tar emot praktikanterna.

Tematiska prioriteringar

Projekt inom programmet ska vara i överensstämmelse med regeringens tematiska prioriteringar för svenskt bistånd och praktikplaceringar ska fokusera på något av de aktuella områdena:

 • demokrati och mänskliga rättigheter
 • miljö och klimat
 • jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

De globala målen och tematiska prioriteringar på Sidas webbplats.

Praktik i minst fyra månader

Praktiken kan pågå under fyra till fem månader. Minst 16 veckor ska vara i ett låg- eller medelinkomstland vilket ger utrymme för fyra veckors praktik i Sverige.

Villkor för att få en praktikplats

För att en praktikant ska få en praktikplats genom Praktikantprogrammet ska hen:

 • Inte tidigare ha deltagit i Praktikantprogrammet.
 • Fylla minst 20 år eller högst 30 år det år som praktikanten påbörjar sin praktikperiod.
 • Endast beviljas en praktikplats under förutsättning att praktikanten är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Nordiska medborgare ska ha varit folkbokförda i Sverige under minst ett år vid tidpunkten för avresan.
 • Inte vara eller tidigare ha varit anställd av den projektägande eller sändande organisationen.

Ekonomi och bidrag

Bidraget beviljas i form av ett schablonbelopp. För 2017 är det 89 600 kronor per praktikant vilket motsvarar två prisbasbelopp.

Här beskriver vi de kostnader som ni kan få ersättning för inom ansökningsomgången 2017.

Administrationskostnader hos projektägaren

Administrationskostnader är för- och efterarbete gällande praktikanterna, inklusive kostnader som inte är direkt relaterade till projektaktiviteterna men som uppstår för att hantera projektet (så som ekonomi, personal, ledning, juridisk stöd, IT, hyra och kontorsmaterial) och bidraget från Universitets- och högskolerådet.

Kostnader för revision av projektets slutrapportering ska också rymmas i bidraget och anges som administrationskostnader.

Resekostnader

I resekostnader ingår kostnader för försäkringar, material, resor till och från mottagarlandet sam inom landet, traktamente, vaccination och visum.

Utrustning

Om utrustning och varor köps in med finansiering från projektbudgeten ska dessa tillgångar kvarstå hos sändande organisation och får inte överlåtas till tredje part. För vidareförmedlande organisationer är det inte tillåtet att köpa in utrustning från projektets budget.

Administrationskostnader hos den mottagande organisationen/partnerorganisationen

För administrationskostnader hos den mottagande/sändande organisationen gäller samma som för projektägaren. Den del av bidraget som vidareförmedlas till mottagande organisation ska regleras genom ett avtal mellan projektägaren och/eller den sändande/mottagande organisationen.

Avtalet med mottagande organisation och/eller den sändande organisationen ska undertecknas innan medel kan rekvireras och utbetalas från projektägaren.

Bidrag för administration, seminarier och platsbesök

Som vidareförmedlande organisation har ni möjlighet att söka bidrag för att sköta administration, genomföra seminarier och platsbesök. Aktiviteterna är till för att ni ska kunna administrera och kvalitetssäkra arbetet med Praktikantprogrammet genom samverkan med de sändande organisationerna.

Bidrag för administration

Administrationsbidraget baseras på ett fast belopp om 30 000 kronor per organisation som schabloner fördelas till samt tre procent av praktikantschablonen vilket motsvarar 2 670 kronor. Administrationsbidraget betalas ut till de projektägare som vidareförmedlar medel till minst tre sändande organisationer.

Bidrag för seminarier

För att kunna söka bidrag till seminarier för de sändande organisationerna ska projektägaren vidareförmedla schabloner till minst tre sändande organisationer. Ett bidrag på 20 000 kronor per seminarium kan beviljas för högst två seminarier per ansökan.

Bidrag för platsbesök

För att kunna söka bidrag för ett platsbesök ska ni förmedla schabloner till minst tre sändande organisationer. Ni kan söka upp till 30 000 kronor per vidareförmedlande organisation.

Bedömningskriterier

Giltighetskriterier

För både direktförmedlande och vidareförmedlande organisationer gäller följande giltighetskriterier:

 • Ansökan har kommit in till Universitets- och högskolerådet genom avsett ansökningssystem.
 • Ansökan har kommit in till Universitets- och högskolerådet senast sista ansökningsdag klockan 12:00.
 • Ansökan kommer från behörig organisation.
 • Ansökan är komplett.

För att ansökan ska vara komplett ska den:

 • Innehålla bifogat samarbetsavtal från de värd-/mottagande organisationer som finns med i ansökan.
 • Vara från en behörig sökande, det vill säga från en av Sidas ramorganisationer eller en näringslivsorganisation som är Sidas samarbetspartner inom det svenska utvecklingssamarbetet.

Ogiltig ansökan

Ansökningar som inte uppfyller kriterierna för giltighet bedöms som ogiltiga och
går inte vidare i bedömningsprocessen. Om en ansökan bedöms vara ogiltigt meddelar vi det till kontaktpersonen samt firmatecknare. Universitets- och högskolerådets beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:811.

Kvalitetskriterier 2017

Ansökan om bidrag bedöms utifrån följande kvalitetskriterier:

Direktförmedlande organisation:

 • Projektets relevans i förhållande till syfte och mål med programmet.
 • Projektets genomförbarhet och förmåga att uppnå förväntade resultat. Särskilt bedöms kvalitet på de planerade praktikantplaceringarna i förhållande till målen om att öka praktikantens engagemang, förmåga och kompetens att verka i globala sammanhang.
 • Sökande/sändande och mottagande organisations kapacitet att bedriva praktikantverksamhet. Särskilt bedöms fullständigheten och kvaliteten på kapaciteten hos projektägaren och partnerorganisationen (sändande/mottagande) avseende förankring, administration, kommunikation, rekrytering, förberedelser, handledning, uppföljningsrutiner samt riskmedvetenhet och riskhantering

Vidareförmedlande organisation:

 • Projektets relevans i förhållande till syfte och mål med programmet.
 • Projektets genomförbarhet och förmåga att uppnå förväntade resultat. Särskilt bedöms kvalitet på de planerade aktiviteterna och kapaciteten att säkerställa praktikantplaceringar som bidrar till målen om att öka praktikantens engagemang, förmåga och kompetens att verka i globala sammanhang.
 • Sökande organisations kapacitet att säkerställa relevans för sändande organisationers praktikantverksamhet. Särskilt bedöms fullständigheten och kvaliteten på kapaciteten hos projektägaren och partnerorganisationerna (sändande) avseende förankring, administration, kommunikation, rekrytering, förberedelser, handledning, uppföljningsrutiner samt riskmedvetenhet och riskhantering.

Förväntade resultat

Genom att delta i programmet förväntas deltagaren utveckla olika kompetenser och förmågor. Praktiken ska kopplas till de globala utvecklingsinsatser som Sverige finansierar.

Engagemang för globala frågor

Praktikantprogrammet syftar till att utveckla olika kompetenser och förmågor hos deltagarna. Praktikanten förväntas efter avslutad projektperiod ha uppnått följande resultat:

 • ökad kunskap om globala frågor
 • förmåga/kompetens att verka i globala sammanhang
 • nya verktyg och internationella kontakter
 • fördjupat engagemang för globala frågor.

Agenda 2030

Projekt inom programmet ska koppla till Agenda 2030 och praktikplaceringar ska vara relevanta för något av de 17 målen.

De globala målen och Agenda 2030 på Regeringskanslitets webbplats.

Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten

Praktikantprogrammet lyder under resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 och i strategin står att Sida ska stödja program för yngre personer inom ramen för högskoleutbildning samt inom myndigheter, näringslivets och det civila samhällets organisationer.

Erfarenheter från praktiken ska återföras till biståndets aktörer i Sverige.