Här hittar du villkor och förutsättningar för Praktikantprogrammet som gäller för ansökningsomgången 2018.

MER OM PROGRAMMET

Ökad kunskap om globala frågor

Genom praktikantprogrammet kan unga svenskar som är intresserade av utvecklingsfrågor få möjlighet att höja sin internationella kompetens på plats i ett låg- eller medelinkomstland. Målet är att deltagarna ska få ett ökat intresse och ökad förståelse för utvecklingssamarbete och andra kulturer.

Programmet bildar även en övergång mellan studier och arbetsliv genom att rusta praktikanten med nya erfarenheter och verktyg från en global kontext. På så sätt breddas den svenska resursbasen och erfarenheter från praktikantverksamheten kommer även svenska aktörer till godo.

Organisationer som kan söka

Sidas ramorganisationer kan ansöka som direktförmedlande eller vidareförmedlande organisation. Andra organisationer kan söka genom en vidareförmedlande organisation.

Behörig organisation att söka bidrag 2018: Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Individuell Människohjälp, Kvinna till Kvinna, Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Internationella Center, Plan Sverige, RFSU, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Svenska missionsrådet, Union to Union, We Effect, Världsnaturfonden.

Mottagarorganisation är den organisation i ett låg- eller medelinkomstland som tar emot praktikanterna.

Praktikanter som vill söka praktikplats

Enskilda praktikanter som vill söka praktikplats vänder sig direkt till de organisationer som är behöriga att söka medel genom Praktikantprogrammet.

Bidrag i form av schablonbelopp

För varje praktikantplacering utgår en schablonersättning. Schablonen är ett bidrag för kostnader som uppkommer för praktikantverksamheten.

De ramorganisationer som är förmedlande organisationer kan även ansöka om ett bidrag för samordning av praktikantverksamheten.

Länder för praktik

Giltiga länder där praktiken kan genomföras är de länder som finns med på OECD:s DAC-lista då ansökningsomgången öppnar.

Aktivitetsperiod och praktikperiod

Aktivitetsperiod är den period då projektet får uppbära kostnader: datum för när projektet beviljats till sista rapporteringsdag, den 15 oktober.

Praktikperiod är den period under vilken praktikanten ska genomföra sin praktik: datum för när projektet beviljades fram till den 1 september.

 

SÅ FUNGERAR DET

Praktik i minst fem månader

Praktiken ska pågå under minst fem månader. Minst 16 veckor ska vara i ett låg- eller medelinkomstland och 4 veckors praktik ska genomföras i Sverige.

Direktförmedlande eller vidareförmedlande organisation

Antingen kan ni söka och fungera som en så kallad direktförmedlande/sändande organisation eller en så kallad vidareförmedlande organisation. Den organisation i låg- eller medelinkomstlandet som tar emot praktikanten är er samarbetspartner, här kallad mottagande organisation.

Direktförmedlande organisation

Svenska civilsamhällesorganisationer med avtal om rambidrag med Sida, Sidas ramorganisationer, kan söka som direktförmedlande organisation. Som direktförmedlande organisation förmedlar ni själva praktikplaceringarna direkt till praktikanten, och söker därmed bidrag för praktikanterna för egen räkning.

Vidareförmedlande organisation

Som Sidas ramorganisation kan ni även söka som vidareförmedlande organisation. Ni söker praktikantschabloner för andra organisationers räkning.

Är ni inte en ramorganisation kan ni söka via den ramorganisation genom vilken ni söker andra Sidafinansierade projektbidrag. Det är då den aktuella ramorganisationen som sköter och administrerar ansökan till Universitets- och högskolerådet. Normalt är det samma ramorganisation från vilken ni söker andra Sidafinansierade projektbidrag.

Rekrytering av praktikanter

Ni är själva ansvariga för rekryteringen av lämpliga praktikanter.

Då syftet med programmet är att bredda den svenska resursbasen är ert urval av praktikanter av stor vikt. Resursbasen bör bestå av människor med olika kompetenser och med olika bakgrunder och detta ska ni beakta i urvalet av ansökningar om en praktikplats.

Blir er organisation beviljad medel ska ni verka för att nå olika målgrupper med information om praktik samt möjliga praktikantplaceringar. Den organisation som sänder ut praktikanterna, den sändande organisationen, ska upprätta rutiner för urvalet av praktikanter.

Urvalsprocessen ska utföras på ett rättvist och transparent sätt och göras tillgänglig för alla parter som är involverade. Urvalsprocessen ska också vara fri från diskriminering. Urvalsprocessen ska även ske gemensamt med den organisation som tar emot praktikanten, här kallad den mottagande organisationen.

Villkor för att få en praktikplats

För att en praktikant ska få en praktikplats genom Praktikantprogrammet ska hen:

 • Inte tidigare ha deltagit i Praktikantprogrammet.
 • Fylla minst 20 år eller högst 30 år det år som praktikanten påbörjar sin praktikperiod.
 • Endast beviljas en praktikplats under förutsättning att praktikanten är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Nordiska medborgare ska ha varit folkbokförda i Sverige under minst ett år vid tidpunkten för avresan.
 • Inte vara eller tidigare ha varit anställd av den projektägande eller sändande organisationen. Undantag kan göras för kortare visstidsanställningar om en förfrågan ställs till oss på Universitets- och högskolerådet.

Villkor för sändande organisation

Är ni en sändande organisation som beviljas bidrag ansvarar ni för att villkoren samt de ramar och kriterier som gäller för Praktikantprogrammet följs.

Praktikplatserna bör ha en tydlig koppling till utvecklingssamarbete och aktuella verksamhetsområden ska stödjas av Sida. Praktikuppgifterna hos den organisation som tar emot praktikanten ska vara till nytta för samtliga parter och ligga i linje med ordinarie verksamhet.

Sändande organisation ansvarar för att

 • ingen deltagaravgift eller andra utgifter med direkt koppling till praktikantplaceringen tas ut av praktikanter för att delta i programmet
 • anordna praktikplats med placering under minst 20 veckor varav minst 16 veckor hos den mottagande organisationen
 • varje utsänd praktikant har en kontaktperson hos den sändande organisationen som också ansvarar för att ge praktikanten ledning och stöd under hela praktikperioden
 • den mottagande organisationen har kapacitet att ta emot en praktikant
 • varje utsänd praktikant har en handledare hos den mottagande organisationen
 • praktikanten inte ersätter ordinarie eller lokal personal
 • lärandet är fokus under praktikperioden
 • intyg utfärdas till praktikanten efter avslutad praktikperiod.

Projektplan inför praktiken

Inför varje placering ska den sändande organisationen upprätta en projektplan i
samråd med den mottagande organisationen. Planen ska innehålla:

 • beskrivning av syfte och arbetsuppgifter
 • intyg om att praktikanttjänstgöringen gäller för minst 16 veckor hos mottagande organisation
 • presentation av samarbetsorganisationen i mottagarlandet som styrker att den har resurser att ta emot och handleda praktikanten
 • plan för förberedelse, handledning och uppföljning samt en grundläggande
  handlingsplan för risk- och krishantering

Sändande organisation ska även se till att praktikanter som beviljats praktikplats blir informerade om och har accepterat de villkor och skyldigheter som ingår i överenskommelsen mellan sändande och mottagande organisation innan praktiken påbörjas. Det kan med fördel förtydligas i en separat överenskommelse mellan sändande och mottagande organisation samt praktikant.

Förberedelser och uppföljning

När urvalet av praktikanter har gjorts ska praktikanten gå en förberedelsekurs hos den sändande organisationen. Det är viktigt att varje enskild organisation noga förbereder sina praktikanter utifrån de förhållanden som gäller för respektive kontext.

Förberedelsekursen bör innehålla introduktion till:

 • utvecklingssamarbete
 • den sändande och mottagande organisationen liksom presentation av handledare
 • planerade arbetsuppgifter under praktikantplaceringen
 • kulturmöten
 • personlig hälsa och säkerhet
 • dokumentationsarbete
 • hur praktikantplaceringen ska följas upp, utvärderas och utvärderas.

Sida Partnership Forum kan erbjuda kostnadsfria förberedelsekurser och återträffar för praktikanterna och nätverksträffar för handledare. Dessa är ett komplement till den sändande organisationens interna utbildning.

Efterarbete

Efter att praktiken hos den mottagande organisationen är avslutad återstår efterarbete hos den sändande organisationen. De kunskaper och erfarenheter praktikanten fått ska spridas och kopplas till aktörer i Sverige som kan ha nytta av dessa ur ett utvecklingssamarbetesperspektiv.

Använda praktikveckor för förberedelser och efterarbete

Då praktiken utomlands ska vara minst 16 veckor ger det utrymme för fyra veckors praktik i Sverige. Praktikanten kan under dessa veckor delta i kurser, förberedelser och efterarbete. Hur veckorna fördelas innan och efter praktikperioden utomlands avgör den sändande organisationen.

Vidareförmedlande organisations roll

Är ni en vidareförmedlande organisation är er roll att samordna arbetet gentemot de sändande organisationerna. Ni ska då:

 • säkerställa att sändande organisationer följer Praktikantprogrammets ramar
 • ansvara för ansöknings-, bedömnings-, urvals-, tilldelnings-, rapporterings- och återbetalningsprocesser gentemot sändande organisationer
 • ge individuellt projektstöd till sändande organisationer
 • på ett transparent sätt vidarebefordra aktuell information från Universitets- och högskolerådet
 • genomföra kvalitetskontroller och uppföljning i Sverige och utomlands (vid behov)
 • göra analyser och utveckla praktikantverksamheten för att nå högre måluppfyllelse inom programmet
 • om ni beviljats extra bidrag för seminarium: anordna seminarium/-er för sändande organisationer kring aktuella frågor för att höja måluppfyllelsen inom programmet.

 

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Engagemang för globala frågor

Praktikantprogrammet syftar till att utveckla olika kompetenser och förmågor hos deltagarna. Praktikanten förväntas efter avslutad projektperiod ha uppnått följande resultat:

 • ökad kunskap om globala frågor
 • förmåga/kompetens att verka i globala sammanhang
 • nya verktyg och internationella kontakter
 • fördjupat engagemang för globala frågor.

Agenda 2030

Projekt inom programmet ska koppla till Agenda 2030 och praktikplaceringar ska vara relevanta för något av de 17 målen.

De globala målen och Agenda 2030 på Regeringskanslitets webbplats.

Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten

Praktikantprogrammet lyder under resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 och i strategin står att Sida ska stödja program för yngre personer inom ramen för högskoleutbildning samt inom myndigheter, näringslivets och det civila samhällets organisationer.

Erfarenheter från praktiken ska återföras till biståndets aktörer i Sverige.