Gå till huvudinnehåll

Här har vi samlat en rad framgångsfaktorer för hur ni lyckas med internationella samarbeten samt några tumregler ni bör ha i åtanke under planeringsprocessen. Era konkreta behov och idéer är utgångspunkten.

Börja här och nu

För att lyckas med ett projekt är det en bra början att utgå från nuläget. Det vill säga från organisationens behov och intressen. Vad behöver ni arbeta med för att utvecklas och på ett bättre sätt nå målen för verksamheten? Vad engagerar mest och vad är praktiskt möjligt?

Det kan till exempel handla om att lärosätet vill

 • ha fler internationella inslag i undervisningen för att få tillgång till kunskaper och metoder som inte finns hos er idag
 • arbeta fram en ny kurs tillsammans med en utländsk partner
 • ge studenterna möjlighet till utlandsstudier inom ramen för deras utbildning.

Det kan också handla om att en skola

 • behöver arbeta mer med värdegrundsfrågor, till exempel förståelse för andra kulturer
 • vill lägga mer resurser på en satsning som Matematiklyftet
 • längtar efter att få testa nya grepp och vill förändra skolans kvalitetsarbete systematiskt.

Oavsett vilken utgångspunkt ni har, är det här och nu ni måste börja.

Varför just internationellt?

Nästa steg är att fundera över vad den internationella aspekten tillför – varför är just ett internationellt projekt en bra satsning för dig och din organisation? Ibland är svaret ganska självklart, som i exemplet med lärosätet ovan. Ibland är ett internationellt projekt en av flera möjliga vägar.

Positiva effekter

Gemensamma erfarenheter för alla som deltagit i ett internationellt samarbetsprojekt brukar vara

 • fördjupade ämneskunskaper
 • vidgade perspektiv
 • förbättrade språkkunskaper
 • nya pedagogiska idéer
 • lättare att få jobb
 • större förståelse för andra
 • personlig mognad och vana vid att klara sig själva.

Mer specifikt kan beslutet att välja ett internationellt samarbete till exempel grunda sig i en nyfikenhet på, eller ett behov av, andra vägar för inlärning.

För en skola som vill förbättra elevernas kunskaper i matematik och vet att Kina ligger i topp i Pisa, är självklart möjligheten att ta del av kinesiska lärares kunskaper och erfarenheter mer lockande än fortbildning på hemmaplan.

Förankra idén

När en idé tagit form börjar arbetet med att förverkliga den. Ett lämpligt första steg är att bilda en projektgrupp. Även om det är givande att arbeta med internationella projekt tar det mycket tid och det är bra att kunna dela på ansvaret och bolla idéer.

Att få med sig medarbetarna tidigt är angeläget. Det underlättar när det gäller såväl engagemang som incitament för arbetet. Projektmedarbetarna behöver till exempel få tid avsatt för såväl planering som utbyte och uppföljning. Och en vikarie under utlandsvistelsen gynnar hela projektet.

Ett internationellt projekt har också potential att påverka verksamheten långt utanför projektgränserna. Därför är även elever, studerande eller studenter är viktiga att involvera. I slutändan är det alltid deras kunskaper som är målet.

Förverkliga projektet

Nu är det dags att förfina och utveckla projektidén tillsammans med era samarbetspartners. Formulera projektets syfte och hur det svarar mot organisations utvecklingsbehov. Fundera över vilka resultat din organisation och partnerorganisationen förväntar sig och vilka som kan dra nytta av dem.

Tänk långsiktigt. Tänk också om möjligt ämnesövergripande. Det ger ett bredare stöd och större effekt då fler kollegor blir delaktiga. 

Se även till att ni har samsyn kring realistiska och hållbara effekter som ska finnas kvar efter avslutat projekt och vilka ni ska påverka för att nå de övergripande målen.

Tänk ömsesidigt

Att delta i ett internationellt projekt handlar om att möta det annorlunda, att själv vara med och påverka andra men också att låta sig påverkas. Fundera igenom hur ni kan bidra på bästa sätt till projektet, men också vad ni kan ta tillvara från era samarbetspartners.

Planera samarbetet

Redan från början kan det vara bra att diskutera era respektive roller under projektet. Vilka mandat har till exempel personerna i projektgruppen och vad förväntas av var och en i form av förberedelser, engagemang, rapportering, respekt för tider med mera.

En annan viktig sak är att bestämma hur ni bäst kommunicerar. Till exempel hur och ofta och på vilket sätt. Hur kan ni lösa uppgifter gemensamt istället för att köra i parallella hjulspår?

Om elever deltar i projektet så kan de till exempel samarbeta via videokonferenser, via ett öppet diskussionsforum eller i transnationella basgrupper.

Utse vilka som ska delta

Bestäm vilka som ska delta i utbyten och olika aktiviteter på hemmaplan. Fundera på hur kollegor, utanför såväl som inom projektet, som inte får möjlighet att resa utomlands ska bli delaktiga.

Utvärdering av projektet

Vid utvärderingen av projektet kan det vara bra att ställa sig frågan varför och hur utvärderingen ska användas. Vilka frågeområden behöver till exempel fördjupas och uppmärksammas och när och hur ska utvärderiningsresultaten återkopplas?

Det kan också vara bra att reda ut om utvärderingen bedömer både kortsiktiga resultat och dess förutsättningar att uppnå långsiktiga effekter?

Uppföljning och spridning

Sist men inte minst – planera för hur det deltagarna i projektet lärt sig kan komma andra till godo genom kollegialt lärande såväl som aktiviteter utanför organisationen. Mer om det under Nå ut mer era resultat.