Lyssna

Så får lärarstudenter interkulturell kompetens

Hur kan man förbereda lärarstudenter att arbeta med mångfald och utanförskap i skolan? Linköpings universitet gör det genom det internationella projektet "Inside out - outside in".

Per Simfors, universitetslektor vid Linköpings universitet.

Per Simfors är universitetslektor i tyska och enhetschef för svenska för utländska studenter vid Linköpings universitet och har under många år engagerat sig i Erasmus+ strategiska partnerskap inom högre utbildning. Han är projektägare för Inside out – outside in som handlar om innanförskap och utanförskap och hur man kan förbättra interkulturella kompetenser i lärarutbildningar.

– Ökad migration och fler asylsökande gör temat högaktuellt. Vi vill ta vara på olikheterna och berika kunskapen som finns i det. Vi vill utbilda lärare i att bygga broar mellan formell, icke formell och informell undervisning genom att dra nytta av resurser och potentialer hos olika lokala grupper. Det är mycket viktigt att våra lärarstudenter får en internationaliserad medvetenhet, de kommer att möta interkulturella studentgrupper som lärare, berättar Per Simfors.

Genom att bredda lärares pedagogiska kompetens kan det bidra till att reducera antalet personer som lämnar skolan för tidigt. Olikheter kan berika snarare än utmana europeisk utbildning.

Samarbetspartners från flera länder

Projektets hjärta är de intensivkurser som anordnas för studenter och lärare. Det handlar om fysiska möten där man under tio dagar ägnar sig helhjärtat åt ett givet tema med seminarier, övningar, studiebesök, diskussioner och reflektioner. Länder som samarbetar i programmet strategiska partnerskap är Ungern, Spanien, Österrike, Finland, Tyskland, England och Estland.

– Även om det i detta projekt handlar om en punktinsats, kursen är endast tio dagar, och en mycket liten del av en utbildning så är den mycket viktig för den egna reflektionen och att man pröva på olika saker som fungerar. Det kan handla om vad som kan samla elever till en gemenskap som man faktiskt inte tänker på om man inte medvetandegör det. Vi startar en process, förklarar Per Simfors.


Varje gång man har hållit kurserna ser han att det händer något med deltagarna. En av dem beskrev sin reaktion som ”a lifechanging event”.

– Det gör mig rörd att veta och det sammanfattar syftet med det hela. Att våga omvärdera saker och ting. Mötena i våra studentgrupper blir kraftfulla och även vi lärare svetsas samman.

Projektet som alla vinner på

Programmet Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning ger finansiering för att ta fram något som behövs i det pedagogiska arbetet. Det handlar om utveckling, överföring och tillämpning av innovativa metoder, produkter och resultat.Universitet och högskolor kan söka. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka den högre utbildningen.

Som koordinator av sitt projekt tycker Per Simfors att det har varit härligt att följa sina grupper och se dem växa.  Det ger också nya kreativa idéer.

– Vårt nästa projekt har temat demokrati, det ska bli jättespännande.

Vilken är den största nyttan med strategiska partnerskap för er?

– Långsiktigt är det att vi skapar bra nätverk som vi arbetar med i många år. Och för varje samarbete kan det uppstå nya samarbeten och arbeten. Vi tänker tillsammans och vidgar perspektiven. Möjligheten att delta i kollegors undervisning är värdefullt. Det blir en slags ”jobbskuggning” då vi ser hur vi som team har utvecklats också. Har man förutfattade meningar så ändras de snabbt genom ett utbyte, den processen är intressant.

– Det är också givande på ett personligt plan, det finns ett stort värde i att lära känna varandra riktigt bra, att ha årliga möten och diskussioner.

Varifrån fick ni finansiering till projektet?

– Från Erasmus+ partnerskap högre utbildning.

Hur stort bidrag fick ni?

– Vi fick 243 000 euro att fördela mellan alla åtta partners.

Har du råd till andra som vill driva liknande projekt?

– Börja i liten skala och med något som har med nätverkande att göra. Ta inte för många nya samarbetspartners. Och för dem som är nya, ge dem en mindre tung uppgift. Blir det problem på vägen så är det enklare att lösa då det finns fler med erfarenhet och kunskap. Vidga nätverket långsamt och se till att lära känna varandra innan ni startar upp ett projekt.

Strategiska partnerskap är från och med 2021 ersatta med Erasmus+ partnerskap.