Kunskap i mångkulturalitet, kollegialt lärande och god undervisning. Det fick lärare från Habo kommun med sig hem från kurser i bland annat Slovenien, Finland och Estland. ”De sprider nu sina erfarenheter vidare till kommunens alla skolor", säger Ulla Gillblom, barn- och utbildningsförvaltningen i Habo.

Tobias Möllerström, Sofia Hillenborg, Liselotte Johansson, Sofie Norburg och Magdalena Malengård

Tobias Möllerström, Sofia Hillenborg, Liselotte Johansson, Sofie Norburg och Magdalena Malengård deltog i kommunens projekt Digital turn i Habo, ett projekt som ska bidra till utvecklingen av internationalisering och digitalisering inom skolorna i Habo.

Digital Turn in Habo heter kommunens tvååriga Erasmus+projekt som avslutades i somras. Det var en förlängning av ett tidigare projekt om internationalisering och digitalisering inom skolan, men som fokuserade på mångkulturalitet, kollegialt lärande och god undervisning. Deltagare var förstelärare och förste förskollärare från olika skolor och stadier i kommunen.

Lärarna deltog i olika kurser i olika länder och kom tillbaka med ett ökat intresse för internationalisering. Ett exempel är kursen i kollegialt lärande, Peer coaching, som gav en inblick i länders skolsystem,  deras framgångsfaktorer i undervisningen och i deras kulturer.

Kunskap och förståelse för skillnader i förutsättningar länder emellan och för de olika utmaningar som finns i en internationell kontext, till exempel gällande IT-säkerhet har förberett deltagarna för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

En del av kommunens utvecklingsarbete

Projeket integreras i kommunens systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet bidrar till att undervisningen och lärmiljön i förskolor och skolor förbättras så att barn och elever ges ännu bättre förutsättningar att känna motivation och lust att lära så att de utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen.

Även kunskaperna i det engelska språket, som var det gemensamma språket för alla kursdeltagare, förbättrades. Att våga prata och vara social på ett annat språk har gett deras självförtroende en kick i rätt riktning, berättar Ulla Gillblom, handläggare i Habo kommun och ansvarig för projektet.

– Våra lärare upplever att de diskussioner de har haft och allt de har lärt sig under sina kursveckor är något som de direkt kan använda i sitt eget klassrum och i sitt agerande till både elever och kollegor.

Vilken är den största nyttan?

– Det är att samtliga kom hem och rekommenderade sina kollegor att göra samma sak och samtliga vill delta i ytterligare projekt. Vi är nu igång med ett tredje projekt, som dock står still för tillfället på grund av pandemin, säger Ulla Gillblom.

Hur sprider ni era erfarenheter vidare?

– Utöver deltagarnas muntliga presentationer i olika sammanhang har det skrivits artiklar om våra projekt, i Jönköpings-posten och i vår personaltidning som går ut till alla anställda inom Habo kommun. Vi har också publicerat information och artiklar på kommunens hemsida, intranät och i sociala kanaler.

Varifrån fick ni finansiering?

– Från programmet Erasmus+ mobilitet skola.

Hur mycket fick ni i bidrag?

– Vi fick 31 247 euro som blev drygt 316 000 kr.

Har ni tips till andra som funderar på att genomföra projekt?

– Det bästa råden jag kan ge är att ha ett öppet sinne, att prata och vara nyfiken. Det här är roligt. Avsätt gott om tid för att skriva ansökan och senare även slutrapporten.

– Se till att era deltagare är väl förberedda innan de reser iväg. De behöver förstå vad som förväntas av dem när de kommer hem när det gäller till exempel att sprida sina erfarenheter vidare.

Erasmus+ mobilitet skola

I det här programmet kan skolor, från förskola till gymnasieskola, söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling som ett sätt att höja kvaliteten i undervisningen.