Lyssna

Möjligheter inom förskole- och skolutbildning

Genom internationella utbyten och samarbeten får lärare och pedagoger möjlighet till kompetensutveckling samtidigt som skolan höjer sin utbildningskvalitet. I förlängningen gynnar det färdigheter och kvalifikationer hos individen och stärker och utvecklar interkulturella kompetenser, inkludering, kritiskt tänkande, undervisning i diversifierade grupper, tolerans och mångfald.

Varför ska förskolan och skolan satsa på internationellt samarbete och utbyte? 

Vi lever i en föränderlig värld där en global kontext ställer nya krav på individer och organisationer. Genom UHR kan förskolor och skolor söka bidrag för att använda internationalisering som en metod för att stärka pågående utvecklingsarbeten. Ett internationellt projekt kan till exempel handla om att

 • utveckla nya pedagogiska metoder och arbetssätt
 • fördjupa ämneskunskaper
 • höja undervisningsskickligheten
 • erbjuda verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter
 • erbjuda arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands.

Fördelar för skola, elever och lärare

Fördelarna med internationellt utbyte och samarbete är många för alla inom skolutbildningsområdet och stärker båder individen och hela organisationen. Exempelvis kan det 

 • stärka förskolans och skolans uppdrag att främja allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
 • gynna individens färdigheter och kvalifikationer.
 • skapa möjligheter att utveckla interkulturella kompetenser, inkludering och kritiskt tänkande.
 • stärka demokrati-, tolerans- och mångfaldsperspektivet.
 • utveckla nya pedagogiska idéer och arbetssätt.
 • öka personalens kompetens att arbeta internationellt.
 • resultera i verktyg för innovativa sätt att arbeta med olika målgrupper.
 • skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten.

Internationellt samarbete och utbyte skapar långsiktiga förutsättningar för att

 • fördjupa ämneskunskaper.
 • uppfylla mål i läroplaner och styrdokument.
 • utveckla arbetssätt, metoder, idéer eller produkter.
 • skapa erfarenhetsutbyten.
 • kompetensutveckla lärare, pedagoger och övrig personal.
 • fortsätta att utveckla arbetssätt, metoder, idéer eller produkter när projektet är avslutat.
 • öka skolans attraktionskraft.
 • ge elever ökad motivation och nya kunskaper.

Hur fungerar ett internationellt projekt?

Skolor har olika behov, därför finns flera möjligheter att genom UHR söka bidrag från olika program för internationellt samarbete och utbyte. Gemensamt är att ett internationellt projekt ska vara en integrerad del av den ordinarie verksamheten. 

 • Svenska skolor eller utbildningsorganisationer kan samarbeta med skolor i andra länder.
 • Skolor kan samarbeta med andra organisationer om syftet är att stärka skolan.
 • Projekten kan omfatta alla typer av deltagare: lärare, övrig personal och elever.

Hur väljer ni mellan olika möjligheter?

Det finns många möjligheter och program, men det är organisationens utvecklingsbehov som styr vilket program som passar er. För att hitta rätt kan det hjälpa att fundera på:

 • Vilka är de största utvecklingsbehoven inom er organisation?
 • Vad kan ett ett internationellt sammanhang tillföra?
 • Har ni förebilder som redan framgångsrikt jobbar med de frågor ni vill utveckla? Var befinner de sig? 
 • Vilka aktiviteter ger er den kompetens ni behöver? Exempelvis kortare utbyten eller samarbetsprojekt?
 • Vilka ska delta från er organisation - pedagoger, beslutsfattare eller volontärer?

Möjliga aktiviteter

Genom UHR:s program kan ni arbeta med ett eller flera utvecklingsområden och uppnå en önskad förändring som bidrar till högre kvalitet i utbildningen. Fundera över vilka aktiviteter som bäst möter era utvecklingsbehov. Innehållet i ett projekt varierar från en specifik aktivitet under en kortare tidsperiod till flera olika som löper under många år.

Förskolor, skolor och utbildningsorganisationer kan få stöd för kompetensutveckling av lärare, pedagoger, skolledare och övrig personal genom kurser och utbildningar utomlands. Att jobbskugga innebär att följa en kollega i ett annat land under en kortare period. Lärare kan även få undervisa. En annan möjlighet är att delta i, eller medverka vid, en internationell konferens. Skolpersonal som deltagit i internationell kompetensutveckling rapporterar både professionella och personliga vinster. De bygger upp kontaktnät med kollegor i andra länder, stärker sina ämneskunskaper och ökar undervisningsskickligheten.

En mindre grupp elever eller hela klasser kan följa med sina lärare på utbyten. För elever på gymnasiets yrkesprogram finns också möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats i ett annat land. APL utomlands har visat sig ha stor betydelse på ett personligt plan. Eleverna som deltar blir mer självständiga och ansvarskännande individer med större tilltro till sig själva och till sin förmåga att klara sig på egen hand. De förbättrar också sina språkkunskaper, får en möjlighet att utvecklas inom sitt yrkesområde och ofta också en ökad motivation för skolarbetet.

Målet med aktiviteten är att utveckla nya pedagogiska metoder och undervisningsmaterial som kan integreras i undervisningen och få spridning utanför projektet. Det kan handla om att pröva eller utveckla metoder inom ett ämne som matematik eller språk och dokumentera och sprida erfarenheter, modeller och handledningar. Lärare och elever från olika länder kan också tillsammans utveckla metoder för att ta sig an ett ämnesövergripande tema som klimat eller global smittspridning och utifrån sina olika perspektiv bidra till ökad förståelse och globalt medvetande.

Nätverksaktiviteter är ett sätt att etablera, stärka och utveckla nätverk. Det kan handla om att arbeta med ett tema som kvalitetssäkring eller en gemensam frågeställning som i sin tur kan generera nya idéer och framtida initiativ. Exempel på nätverksaktiviteter är administrativa möten, informationsaktiviteter och spridning av resultat.

 

Ett erfarenhetsutbyte har fokus på kunskapsutveckling för projektets partners. Det förväntas bland annat leda till en ökad förmåga att verka i internationella sammanhang.

Även blivande lärare kan delta i internationella projekt. Studenter på lärarutbildningen kan med stöd från UHR:s program såväl läsa kurser och praktisera som genomföra fältstudier och skriva uppsats i ett annat land.

UHR erbjuder också andra möjligheter till inspiration och lärande och till att knyta kontakter för internationella samarbeten.  

 • Flera program erbjuder möjlighet till kontaktseminarier, förberedande besök och planeringsresor. 
 • På EU-kommissionens webbplats School Education Gateway går det att få hjälp att hitta samarbetspartners. På plattformen för projektresultat, Erasmus+ Project Results Platform, finns möjlighet att hämta inspiration och etablera kontakter.
 • Plattformen eTwinning är en digital samarbetsyta för skolan där lärare, förutom att driva projekt tillsammans, också kan hitta partners inom EU utan att ansöka om finansiering. 
 • På Nordplusprogrammens webbportal Nordplusonline finns det möjlighet att söka efter samarbetspartner i de nordiska och baltiska länderna. 
 • Den globala skolan arrangerar avgiftsfri fortbildning för skolpersonal i lärande för hållbar utveckling.

Ansök om bidrag för projektfinansiering 

En ansökan är ett uttryck för er förskolas eller skolas långsiktiga plan för verksamheten. 

 • Vilket program ni bör söka beror på era utvecklingsbehov.
 • Ansökan görs vanligtvis av skolan, huvudman eller annan organisation.
 • Ansökningsperioden varierar både för program och per år och görs i digitala ansökningsformulär.
 • Programmen har olika bidragsnivåer, krav och kriterier.