Lyssna

Läroplaner och andra styrdokument har kopplingar till lärande för hållbar utveckling både vad gäller övergripande perspektiv och riktlinjer och innehållet i olika ämnen. Här kan du se exempel på vad som står i läroplanerna och ladda ner vår utförliga sammanställning!

Förskolan

Förskolan ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, och solidaritet mellan människor. Barnens sociala utveckling förutsätter att de efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barnen har rätt till delaktighet och inflytande och de behov och intressen som de själva ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Utbildningen ska överensstämma med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen ska präglas av demokratiska arbetsformer, förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet och utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.

De frivilliga skolformerna

Utbildningen ska överensstämma med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors likavärde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolan har en viktig uppgift att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på, gestalta och fostra till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Ladda ner vår sammanställning

Vår sammanställning "Lärande för hållbar utveckling i styrdokumenten för förskola och skola" handlar om vad som kännetecknar hållbar utveckling och hur styrdokumenten förhåller sig till lärande inom området. Senaste upplagan är från 2019 och innehåller sex konkreta och inspirerande exempel på hur lärande för hållbar utveckling kan bli ett verktyg för att förverkliga såväl de globala målen som nationella läroplansmål och mål på lokal nivå. Du kan läsa den på skärmen eller ladda ner den som pdf.

Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola (pdf)