Lyssna

En eftermiddag med föreläsningar och diskussioner med fokus på skolans roll för integrationen under ledning av Eva Skowronski. Intern anmälan.

Hur kan vi öka möjligheten för nyanlända och andraspråkselever att känna sig inkluderade på skolan och i klassrummet? Vilka förutsättningar finns på vår skola för jämlika möten mellan första- och andraspråkselever? Hur kan vi hjälpa till att höja nyanländas och andraspråkselevers självkänsla och status på skolan? Hur kan vi lyfta fram flerspråkighet som en resurs i klasrummet istället för en brist?

Seminariet är en fortsättning på fortbildningen ”Hur klarar vi integrationen?” i augusti och handlar om hur vi tar oss an integrationsfrågor idag och hur vi kunskapsbaserat kan utveckla vårt arbete så att vi närmar oss mål 4 i Agenda 2030 ”God utbildning för alla”.

Medverkande

Eva Skowronski är doktor i migrationsvetenskap och SFI-lärare på Komvux Malmö. I sin avhandling "Skola med fördröjning: Nyanlända elevers sociala spelrum i en skola för alla" från 2013 behandlar Eva Skowronski bland annat social interaktion mellan elever, hinder och möjligheter för social inkludering och hur eleverna hanterar eventuella hinder. Avhandlingen tar även upp den religiösa eller ickereligiösa tillhörighetens betydelse.

Anmälan

Anmälan sker internt.