Lyssna

Du kan gå på en workshop per pass. I filmen presenterar de som håller i respektive workshop sig själva och vad de har att erbjuda. Utöver workshopparna i filmen finns ytterligare två digitala workshoppar för förskolan. Information om vilka workshoppar som finns att välja på under respektive pass finns under respektive workshop. Likaså om workshoppen är digital på plats eller både och.

Organisationer och personer som håller i workshoppar

Future Minds är ett nationellt kunskapsprogram och en samverkansplattform med syfte att stärka elever och lärares färdigheter för en hållbar samhällsutveckling. Workshoppen fokuserar på en analysmetod för att skapa engagemang och samverka med omvärlden.

För dig som jobbar på gymnasiet. Digital workshop pass 1. Workshop på plats pass 2.

Charlotta Granath är förstelärare i demokrati på Stiftelsen Viktor Rydbergs gymnasium, lärarutbildare vid Södertörns högskola och skolambassadör för EU. Hon har lett flera regeringsuppdrag via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om demokrati, EU och skolval där hon bland annat tagit fram utbildningspaket för skolledare och undervisningsmaterial för lärare. 

För skolledare och strateger. Workshop på plats pass 1.

 

 

Miljödetektiverna och är en mobil utställning som förskolor i Halmstad kan beställa som stöttning i sitt arbete med hållbarhet och Agenda 2030. Montern innehåller material för både pedagoger och barn: övningar, filmer, spel och lek där barnen får vara med och lösa problem på återvinningsstationen, toaletten och i staden.

Kristofer Arvidsson leder workshoppen och kommer också att ta upp hur skolan kan söka stöd i lokala miljöbolag för att nå målen kring hållbarhet i skolan.

För dig som jobbar i förskolan. Workshop på plats pass 1 och pass 2.

 

Utforskande och kreativa processer

Fyra förskollärare från Lineheds förskola i Halmstad presenterar hur de arbetar med demokrati, barns delaktighet och reella inflytande i förskolan. Genom promenader, lådcyklar och förskolebussen skapar de tillfällen för barnen att upptäcka stadens olika områden och få erfarenheter från olika miljöer. Du får själv prova utforskande och undersökande arbetssätt genom olika estetiska uttryckssätt och digitala analoga verktyg, både ute och inne.  

Dessutom visar förskollärare och busschaufför Micke förskolebussen och presenterar hur undervisning i en miljö utanför förskolan kan se ut. 

För dig som jobbar i förskolan. Workshop på plats pass 1 och pass 2.

Utomhuspedagogik i närmiljön

Tillsammans med utepedagoger från Halmstad Naturskola får du prova på ämnesövergripande aktiviteter i närmiljön som väcker tankar kring ett lärande för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. De praktiska aktiviteterna varvas med diskussioner om vår egen delaktighet i naturen och vår delaktighet i en grupp eller klass. Merparten av aktiviteterna är hämtade ur Naturskoleföreningens bokserie ”Att lära in ute”.  

För dig som jobbar i förskolan eller grundskolan. Workshop på plats pass 1 och pass 2.

Det stora plastexperimentet, Sveriges största massexperiment

Under våren 2022 kommer Håll Sverige Rent tillsammans med Vetenskap & Allmänhet att genomföra Sveriges största massexperiment i samband med "Skräpplockdagarna". Eleverna kommer att tillsammans med forskare undersöka hur det ser ut med mängden plast i vår natur för att sedan kunna använda insamlat material för att lära sig mer om plast och för att påverka olika beslutsfattare.

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack. Deras uppdrag är att påverka attityder och beteende för minskad nedskräpning. 

För dig som jobbar på högstadiet eller gymnasiet. Workshop på plats och digital workshop pass 1.

LHU för förskolan 

Håll Sverige Rent presenterar sitt material för förskolan. Vi tittar tillsammans på hur man kan arbeta aktivt med lärande för hållbar utveckling i förskolevardagen.

För dig som jobbar i förskolan. Digital workshop pass 2.

Katrin Forsgren och Karin Lagerström, båda verksamhetsutvecklare på utbildnings- respektive kultur- och fritidsförvaltningen i Härryda kommun, visar hur skola, kommun och näringsliv strategiskt kan arbeta tillsammans med att nå målen i Agenda 2030.

Workshop på plats. För dig som jobbar i grundskolan pass 1, för skolledare och strateger pass 2.

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) presenterar sitt material "Prata EU". Materialet är särskilt tänkt att passa för dialog med barn och unga på högstadet och gymnasiet om frågor som rör EU, demokrati och deras vardag.

Europa Direkt Halland berättar om sitt arbete och om olika möjligheter för skolor och lärare att växla upp undervisningen om EU-frågor genom till exempel Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram.

Workshop på plats för dig som jobbar på högstadiet pass 1. Digital workshop för dig som jobbar på högstadiet eller gymnasiet pass 2.

 

Marie Hannerstig och Agnes Vungi från Naturskyddsföreningens skolverksamhet leder workshopparna. 

Pass 1: LHU i praktiken – i ditt ämne och tillsammans med andra

Inspiration och konkreta exempel på hur du som lärare kan väva in hållbarhetsperspektivet i undervisningen i olika ämnen, enskilt och tillsammans med kollegor. Du får prova på godbitar ur Naturskyddsföreningens skolmaterial om djur, natur, klimat och miljö.

För dig som jobbar i åk f-6. Workshop på plats och digital workshop.

Pass 2: Bortom fossilsamhället – kreativ och konkret klimatundervisning

Välkommen till ett framtidsscenario där Sverige uppnått klimatmålen och den fossila eran är historia. Hur nådde vi hit? Och hur sker samhällsförändring? Här får du prova ett forskningsbaserat, kreativt och hoppfullt skolmaterial om klimatet och omställningen till ett hållbart samhälle. Materialet är framtaget av Naturskyddsföreningen och forskare vid Lunds universitet.

För dig som jobbar på högstadiet eller gymnasiet. Workshop på plats.

I läroplanen står att skolan ska var öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra till att de förs fram. Hur kan klassrummet bli en mötesplats för olika åsikter, tankar och förslag i en tolerant och behaglig samtalston?

Heléne Nyrén är lärare på Oxievångsskolan i Malmö och har prövat och arbetat efter en samtalsmodell som får klassrummet att bli en arena där alla elever får komma till tals och utveckla sina demokratiska förmågor vidare.

För dig som jobbar på högstadiet eller gymnasiet. Workshop på plats pass 2. 

En väg till hopp och handlingskraft för både elever och lärare

Spillosoferna är ett läromedel som bjuder in eleverna till att bli spillosofer -  ett slags moderna tänkare som med hjälp av varandra, kreativa övningar, fakta och konkreta handlingar blir aktiva aktörer för en mer hållbar värld.

Spillosoferna har stöd i aktuell forskning om lärande och barns klimatoro och en tydlig koppling till läroplansmålen.

För dig som jobbar i åk f-6. Digital workshop pass 1 och pass 2.

Bokträdgården

Bokträdgården en plats där Malmö stads förskolebarn får möjlighet att utveckla sinnliga förmågor och utforska naturen i relation till sig själva och sin värld. Upplevelser, lek och lärande står i fokus när nya förbindelser och berättelser skapas mellan barn, pedagoger, naturen och staden – en 100-språklig värld för Malmös barn. Under workshoppen får du besöka bokträdgården tillsammans med Ingrid Bogren och Magdalena Stenström.

För dig som jobbar i förskolan. Digital workshop pass 1.

Pass 1: Influence the future – vår stad 2030 med fokus på klimatet

Låt eleverna engagera sig och komma med lösningar på lokala utmaningar! WWF presenterar ett material där elever och lärare tillsammans skapar visioner om hur lokalsamhället kan bli mer hållbart genom dialog och samarbete med olika samhällsaktörer.

För dig som jobbar i åk 4-9 eller på gymnasiet. Workshop på plats.

Pass 2: Eat4Change  mat för en hållbar planet

Projektet Eat4Change vill engagera unga i att göra hållbara val när det gäller mat. WWF:s materialför skolan visar hur förändringar på individnivå kan ha en direkt effekt på klimatet och de globala hållbarhetsmålen.

För dig som jobbar på högstadiet eller gymnasiet. Workshop på plats.