Lyssna

Högre trösklar och ökade kostnader för utbytesstudier i Storbritannien

Storbritanniens utträde ur EU och Erasmus+ programmet har påverkat alla utbildningssektorer och färre svenskar väntas studera eller genomföra utbyten i landet kommande år. Det visar en rapport från UHR.

Utmaningar inom yrkesutbildning

Inom yrkesutbildning uppger 60 procent av tillfrågade skolor och organisa­tioner att de slutar samverka med Storbritannien. Väsentligt utökade administrativa hinder och ökade kostnader anges till stor del som orsak.

Lärosäten fortsätter samarbeten

Svenska lärosäten vill generellt fortsätta samarbetet med brittiska lärosäten. EU-programmet Erasmus+ har utökat möjligheterna till utbyten med länder utanför EU och det går att teckna bilaterala samarbetsavtal mellan lärosäten.

Men bilaterala avtal kan också sakna stipendiemöjligheter vilket gör det svåra­re för studenter med begränsade ekonomiska resurser att genomföra utbyten. Det är något som oroar berörda företrädare både i Sverige och övriga Europa.

Viktigt med fortsatt främjande av internationalisering

Effekterna efter Brexit riskerar på kort sikt att begränsa Sveriges möjligheter att nå mål om att öka andelen utresande inom högre utbildning och yrkesutbildningar. Samtidigt finns stora möjligheter att fortsätta och utveckla samarbeten med andra länder.

– Erasmus+ programmet är nu inne i en spännande fas med många nya möjligheter och en kontinuerlig utökning av budget. Vi hoppas att än fler aktörer inom svensk utbildningssektor tar chansen att stärka sitt inter­natio­nella arbete genom Erasmus+ under kommande år, säger Daniel Edquist, enhetschef på UHR. 

Relaterade dokument

Storbritanniens utträde ur EU och Erasmus+. Vägval och strategier som lyfts fram av aktörer inom utbildningsområdet, UHR-rapport 2022:3