Här går vi igenom vilka organisationer som kan söka och vilka länder ni kan samarbeta med samt det övergripande syftet med Atlas.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Atlas praktik ger elever och studerande möjlighet att genomföra APL utomlands. Det ger i sin tur tillfälle till yrkesmässig utveckling, kulturellt utbyte och ökade språkkunskaper.

Förutom elevernas kunskapsutveckling främjar utlandsförlagd APL också skolans eller organisationens internationaliseringsarbete. Ett projekt inom Atlas praktik ska vara en del i att förverkliga de mål om internationalisering som finns i läroplaner och styrdokument.

Organisationer som kan söka

  • Skolor, utbildningsorganisationer och kommuner som ansvarar för gymnasieskolans yrkesprogram, eller för gymnasiesärskolan, med minst 15 veckors obligatorisk APL. Även teknikprogrammets fjärde år räknas som giltigt yrkesprogram.
  • Utbildningsanordnare inom yrkesvux, yrkesintroduktion och lärlingsprogram.

Enskilda elever eller studerande kan inte söka. Skolan eller organisationen måste stå bakom ansökan.

Praktikens längd

Varje individ ska genomföra APL i minst tre veckor (femton arbetsdagar). Gymnasiesärskoleelever genomför APL minst två veckor. Maxgränsen är 15 arbetsveckor.

Möjliga praktikländer

En av många fördelar med Atlas praktik är att APL-perioderna kan förläggas till arbetsplatser i hela världen. 

Vi har delat upp länderna i tre kategorier (en ansökan kan omfatta flera länder):

  1. EU-/EES-länder
  2. Övriga Europa utanför EU/EES
  3. Övriga världen

Ansökningar som gäller APL inom EU/EES är bara giltiga om de samtidigt omfattar partners i länder utanför EU/EES. Skolor som vill söka bidrag för APL inom Europa kan istället söka inom programmet Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. För praktik inom Norden och Baltikum finns även programmet Nordplus junior.

Viktigt! Tänk på att kontrollera vilka krav som ställs på visum och vaccinationer i de länder ansökan gäller.

Det övergripande syftet med Atlas

Atlasprogrammen ska främja lärares och skolledares internationella kontakter samt stödja utvecklingsarbete som syftar till att, med hjälp av internationella kontakter, förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner.

Programmet ska också främja yrkesutbildningens utveckling genom att erbjuda elever på gymnasiets yrkesprogram möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning, APL, i utlandet.

Andra programdelar inom Atlas är