Lyssna

Mer om programmet

Här får du en övergripande bild av Atlas praktik där vi går igenom vilka organisationer som kan söka, möjliga samarbetsländer samt ekonomi och bidrag.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Förutom elevernas kunskapsutveckling främjar utlandsförlagd APL också skolans eller organisationens internationaliseringsarbete. Ett projekt inom Atlas praktik ska vara en del i att förverkliga de mål om internationalisering som finns i läroplaner och styrdokument.

Vilka som kan söka

De organisationer som är behöriga att ansöka är:

  • Skolor, utbildningsorganisationer och kommuner som ansvarar för gymnasieskolans yrkesprogram, eller för den anpassade gymnasieskolan, med minst 15 veckors obligatorisk APL. Även teknikprogrammets fjärde år räknas som giltigt yrkesprogram.
  • Utbildningsanordnare inom yrkesvux, yrkesintroduktion och lärlingsprogram.

Enskilda elever eller studerande kan inte söka. Skolan eller organisationen måste stå bakom ansökan.

Giltig partnerorganisation

Samarbetspartnern kan vara företag, organisationer eller skolor utomlands. APL-vistelse på en skola är endast möjlig om APL-platsen följer riktlinjerna för APL.

En partnerorganisation kan vara en vidareförmedlande organisation. APL-vistelse på en svensk skola utomlands är ej giltigt. En svensk skola utomlands kan dock vara en vidareförmedlingsorganisation.

Möjliga samarbetsländer och visum

Det är möjligt att genomföra APL-perioderna i hela världen utanför EU/EES.

För visumansökan kontaktar du ansvarig utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat).

Migrationsverkets webbplats.

Webbplatsen Sweden Abroad (engelska).

Hitta APL-plats utomlands

Kontakt med en blivande APL-plats kan ni få på flera sätt. Kanske finns det någon i närheten som har kontakter utomlands? Hör med personalen på skolan eller med elever och föräldrar. Att tala med organisationer inom civilsamhället, som fackföreningar eller hjälporganisationer är ett annat tips.

Programmet Atlas konferens kan till exempel ge er möjlighet till deltagande på internationella konferenser där ni kan bygga relationer och skapa kontakter med skolor i andra länder som ni kan hitta samarbeten med. I programmet Atlas planering kan ni ansöka om medel för en planeringsresa för att träffa och planera ett projekt tillsammans med en ny samarbetspartner.

Läs mer om programmen:

Atlas konferens

Atlas planering

Ekonomi och bidrag

Schablonbelopp

Bidraget beviljas i form av schabloner per deltagare (en ansökan kan omfatta flera länder).

Deltagande elev:

  • Europa utanför EU/EES, 18 000 kronor, minst 3 veckor*
  • varje efterföljande vecka 2 000 kr, max 12 extra veckor
  • övriga världen, 22 000 kronor, minst 3 veckor*
  • varje efterföljande vecka 2 000 kr, max 12 extra veckor

APL-vistelser utomlands pågår i minst tre veckor (femton arbetsdagar) och max 15 veckor (75 arbetsdagar).

*Elever inom anpassad gymnasieskola praktiserar minst två veckor (tio arbetsdagar) och max 15 veckor (75 arbetsdagar).

Medföljande lärare:

  • 20 000 kronor (max 1 per projektansökan)

En medföljande yrkeslärare per projekt kan följa med eleverna under APL-perioden. Utöver det går det även att söka bidrag för personal som följer med som stödperson till elev i behov av extra stöd.

Giltiga och ogiltiga kostnader

Tänk på att kontrollera era planerade kostnader mot aktuell omgångs allmänna villkor. Vi rekommenderar er att alltid ta kontakt med en handläggare om ni är osäkra på utgifter. Bidrag från Atlasprogrammet utgör statliga medel.

Utbetalning av bidraget

Om er ansökan beviljas betalar vi ut det beviljade bidraget i samband med att vi meddelar beslut om bifall av ansökan. Betalningen går direkt till huvudman, till det i ansökan angivna plus- eller bankgironumret, och vi betalar ut hela beloppet vid ett tillfälle.

Universitets- och högskolerådet betalar ut sina bidrag utan moms.

För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med rapporteringen skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Eftersom Atlas praktik är en del av skolors undervisning som enligt svensk skollag ska vara avgiftsfri (kap 10 § 10-11 för grundskolan och kap 15 § 17-18 för gymnasieskolan) ska APL-vistelsen utomlands för eleverna också vara det.

Läs mer om avgifter på Skolverkets webbplats.

Viktigt att spara underlag

Universitets- och högskolerådet genomför slumpvisa kontroller av rapporterade projekt. Spara därför alltid kvitton, färdbevis och alla andra ekonomiska underlag som styrker kostnader inom projektet i fem år för eventuell revision. Du behöver inte redovisa några underlag i rapporteringen.

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas praktik:

  • Chelsea Long, 010-470 06 49
  • Jacob Dygéus, 010-470 03 76