Lyssna

Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Ni får besked efter cirka tio veckor. Bedömningen utgår från kriterierna för giltighet och kvalitet.

Bedömningen görs i två steg

 • Ansökan granskas först utifrån kriterierna för giltighet.
 • Bedöms ansökan som giltig går den vidare för kvalitetsbedömning. För kvalitetsbedömningen anlitar vi externa oberoende experter.

Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter att sista ansökningsdag passerat.

Giltighetskriterier 

 • Ansökan har kommit in sista ansökningsdag klockan 12.00.
 • Ansökan har kommit in via vårt ansökningssystem. 
 • Sökande är behörig organisation. 
 • Ansökan är komplett.

För att vara behörig behöver organisationen ha slutrapporterat eventuella tidigare planeringsresor och fått rapporten godkänd.

För att räknas som komplett ska ansökan:

 • innehålla en underskriven avsiktsförklaring (letter of intent) från partnerorganisationen som genom datering eller formulering visar att de stödjer den aktuella ansökan
 • innehålla ett underskrivet rektorsutlåtande som genom datering och motivering visar att projektet är förankrat hos skolledningen
 • avse rätt tidsperiod
 • svar på alla ansökningsfrågor.

Kvalitetskriterier

Giltiga ansökningar går vidare för kvalitetsbedömning. Vid bedömningen utgår vi från följande kriterier:

 • Att projektet gör eleverna mer förberedda för att leva i ett internationellt samhälle samt att mervärdet av utlands-APL framgår.
 • Att projektet ökar elevernas yrkes- och ämneskunskaper.
 • Att goda förutsättningar - förankring, tidigare erfarenheter, förberedelser och projektadministration - för projektets genomförande finns.
 • Att en realistisk riskanalys gjorts och att en plan för hantering finns.
 • Att plan för uppföljning på olika nivåer finns.
 • Att plan finns för hur elevernas erfarenheter dokumenteras och kunskaper valideras samt att det framgår vilka intyg som eleverna kommer att få på genomförd utlands-APL.
 • Att det finns en beskrivning projektets upplägg och aktiviteter under hela projektperioden, det vill säga före, under och efter APL-perioden.

Fördelningsprinciper

Vid behov kan vi efter kvalitetsbedömningen även prioritera enligt följande:

 • nya ansökare (skolenheter och/eller utbildningssamordnare som inte blivit beviljade medel inom Atlas praktik sedan 2016),
 • gymnasiesärskolor,
 • spridning gällande olika typer av yrkesutbildningar,
 • geografisk spridning.

Besked om beslut

Vi skickar ut besked om beslut per e-post till kontaktpersoner och till rektor eller rektors motsvarighet. Handläggningstiden är cirka tio veckor från sista ansökningsdag. Vi har inte möjlighet att ge förhandsbesked. Om beskedet dröjer - kontrollera din skräppost innan du kontaktar oss!

Om er ansökan beviljas

I guiden för ansökan till Atlas praktik hittar du de villkor som gäller för beviljade bidrag. Villkoren godkänns av rektor i ansökan. I det beslutsbrev vi skickar ut framgår beviljat bidrag och de särskilda villkor som gäller för just ert projekt. Vi betalar ut beviljat bidrag i förskott (100 procent) till det plus- eller bankgironummer som anges i ansökan.

Om ansökan inte beviljas

Vi meddelar övriga skolor och organisationer som inte beviljas projektmedel på grund av ogiltig ansökan eller bristande kvalitet cirka tio veckor efter sista ansökningsdag. I beslutsbrevet framgår orsak till avslag.

Universitets- och högskolerådets beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:811.

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas praktik:

 • Irena von Hertzen, 010-470 05 10
 • Lucas Kraft, 010-470 03 83 (tjänstledig)