Lyssna

Det här är ett program

Det Universitets- och högskolerådet konkret erbjuder är möjlighet att söka ekonomiska bidrag för att genomföra olika slags internationella aktiviteter. Som skola eller organisation söker man bidraget inom ett "program".

Ramen som reglerar

Programmet är den ram som reglerar vad som gäller för just det projektbidraget – till exempel ifråga om:

Vilka som kan söka

Programmen vänder sig till organisationer och personer inom olika utbildningsområden. Det finns program för förskolor och skolor, yrkesutbildningar, vuxenutbildningar och universitet och högskolor. Ibland innehåller ett program flera olika delar som riktar sig till olika utbildningsnivåer.

Aktiveter ni kan få bidrag för

En del program har mer fokus på utbyten – till exempel i form av kompetensutveckling för personal eller studier och praktik utomlands för studerande. Andra program handlar i första hand om att organisationer i olika länder genomför gemensamma samarbets- och utvecklingsprojekt. Men även i samarbetsprojekten kan utbyten för personal och studerande ingå.

Länder ni kan samarbeta med

Programmen har olika finansiärer och vem som finansierar programmet avgör vilka länder det går att samarbeta med. Till exempel ger de program som finansieras av EU möjlighet till utbyten med länder i Europa, medan man inom de Sidafinansierade programmen kan samarbeta med de låg- och medelinkomstländer som Sverige har ett biståndssamarbete med.

Bidragets storlek

Inom vissa program får man bidrag som täcker en stor del av kostnaderna för ett projekt eller utbyte. Andra kräver att organisationen skjuter till mer egna medel. Inom de flesta program förväntas organisationen bidra med egna resurser i form av personalens arbetstid.

Projektet eller utbytets längd

Ett projekt pågår oftast mellan ett och tre år, men det skiljer sig mellan programmen och beror också på vilken form av projekt det handlar om. Inom projekten kan man genomföra utbyten, och det kan då handla om allt från några dagars fortbildning eller studiebesök, till studier och praktik utomlands i flera veckor eller månader.

När och hur man ansöker

Programmen har olika ansökningstider under året. Ofta handlar det om en ansökningsomgång per år, men en del program har två eller flera omgångar. Ansökan brukar öppna minst en månad före sista ansökningsdag.

Olika mål och prioriteringar

Programmen har olika finansiärer – EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet, Sida eller svenska staten. Vem som finansierar programmet avgör vad som är de övergripande målsättningarna med det.

Grundläggande färdigheter

Ibland finns också särskilda prioriteringar för ett program. Till exempel är grundläggande färdigheter – att lära elever läsa, skriva och räkna – en prioritering inom de delar av EU-programmet Erasmus+ som riktar sig till skolområdet.

Det betyder att vi särskilt gärna vill ha projektansökningar på de temana. Därför är det bra att, när ni planerar ansökan, känna till och tänka igenom vad som gäller för det program ni tänkt söka bidrag inom.