Lyssna

Här får du en övergripande bild av programmet där vi går igenom förutsättningar, villkor och bidragsbelopp. Besöket ska pågå under minst två hela arbetsdagar, exklusive restid, och en till två personer kan delta.

Tydlig koppling till Erasmus+ eller eTwinning

Ansökan om ett förberedande besök ska ha en tydlig koppling till Erasmus+ eller eTwinning. Till exempel kan er organisation ha planer på att skriva en ansökan inom något eller några av de program inom Erasmus+ eller eTwinning som möjliggör samarbete och utbyte. Eller så vill ni etablera kontakt med en ny partner och förbereda ett möjligt samarbete.

Värdorganisation och land ska vara relevant för den typ av projekt inom Erasmus+ eller eTwinning som ni planerar att söka.

Organisationer som kan söka

Förskolor, skolor, gymnasieskolor, aktörer inom vuxenutbildning och vuxnas lärande, yrkesutbildning, lärosäten och andra utbildningsorganisationer kan söka.

Din organisation kan vara ny inför Erasmus+ eller eTwinning och söka bidrag för att planera en ansökan respektive ett projekt. Har din organisation ett pågående Erasmus+projekt eller eTwinningprojekt kan du söka bidrag för att planera inför en helt ny Erasmus+ansökan eller nytt eTwinningprojekt, men du kan även söka bidrag för att etablera kontakt med en ny partner och förbereda ett möjligt samarbete.

Giltiga länder

Ni kan besöka en eller flera organisationer i ett för samarbetet och programmet relevant land.

Programländer för samarbete inom EU/EES

För skola, högre utbildning, vuxen- och yrkesutbildning och programmen för europeisk mobilitet och partnerskap deltar de länder som definieras som programland. Programländer är alla medlemsländer i EU samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Övriga Europa och partnerländer för utomeuropeiskt samarbete

Det är endast högre utbildning och yrkesutbildning som kan söka bidrag för förberedande besök i länder utanför EU/EES.

För högre utbildning och programmen International Credit Mobility, Erasmus mundus-insatser, innovationsallianser, Jean Monnet och kapacitetsuppbyggnadsprojekt kan länder inom övriga Europa och länder som definieras som partnerländer delta. Partnerländerna listas  på EU-kommissionens webbplats.

Bidrag för högst två personer

Det är möjligt att få bidrag för högst två personer per besök. Om er ansökan blir beviljad betalar vi ut ett schablonbelopp per person som beräknas utifrån land. Endast anställda inom er organisation är berättigade till bidraget.

Bidrag beviljas givet att besöket inte finansieras via andra bidrag från Universitets- och högskolerådet eller Erasmus+.

Schablonbelopp per deltagare

  • 6 000 kronor för resa till programland
  • 8 000 kronor för resa till ett land inom övriga Europa
  • 16 000 kronor för resa till partnerland utanför Europa

Om resan

Ni kan resa tidigast från det datum ni får besked om att er ansökan beviljats.

Det är viktigt att ni skickar in er ansökan i god tid innan er planerade resa. Ska ni resa i maj bör ni skicka in ansökan ett par månader innan, under exempelvis marsomgången. Ni måste genomföra resan inom sex månader från det datum ni fått besked om att er ansökan beviljats.

Ni kan inte söka bidrag för en resa som ni redan genomfört.

På grund av fortsatt osäkerhet runt coronasituationen uppmanar vi dig att boka om- och helst avbokningsbara biljetter.

UD:s reserekommendationer

Det är bidragstagarens eget ansvar att inför och under sin utlandsresa hålla sig informerad om Utrikesdepartementets reserekommendationer beträffande resmålet, det land och/eller region där personen ska vistas.

Med anledning av coronasituationen har Universitets- och högskolerådet inga synpunkter på vilket land du avser resa till utan hänvisar till UD:s reseavrådan. Ansvaret för att bedöma resesituationen och möjligheterna att genomföra besöket på avsett sätt ligger helt och fullt hos organisationen som gör ansökan.

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit

Kontakta oss

erasmusplus@uhr.se

Jag jobbar med Erasmus+/eTwinning förberedande besök:

  • Paula Pinto Dias dos Santos, 010-470 04 86

Erasmus+ förberedande besök finansieras av svenska staten.