Lyssna

Dokument för projekt beviljade 2020

Här hittar du de dokument och kontraktsbilagor som du behöver i ert lärosätes arbete med Erasmus+ mobilitet för kontraktsperioden 2020-2022.

Med anledning av coronaviruset

Mer om vad som gäller för Erasmus+ inomeuropeisk mobilitet med anledning av coronaviruset

Programhandledning

Programhandledningen (Erasmus+ Programme Guide) beskriver Erasmus+programmet i sin helhet och riktar sig framförallt till ansökande organisationer, men även till UHR som programkontor och vad vi har att förhålla oss till vad gäller att fastställa stipendienivåer och bedömning av projektansökningar. Programhandledningen beskriver även det generella regelverket för implementeringen av projektet.

Programhandledning Erasmus+ Programme Guide 2020 (pdf)

Part B: Regler kring lärosätets ansökan till UHR, bland annat:

 • Vem/vilka organisationer som kan söka ett mobilitetsprojekt.
 • Vad projekt kan söka medel för.
 • Generella kriterier för hur ansökningar från lärosäten bedöms.
 • Generella riktlinjer för stipendier.
 • Vilka som kan delta i projektaktiviteter.
 • Vilka typer av aktiviteter som är giltiga.

Annex I: Beskriver generella regler kring implementeringen av projektet, bland annat:

 • Innan utbytet: samarbetsavtal mellan lärosäten, registrering i MobilityTool+ (MT+), regler för urval av deltagare, språkstöd (Online Linguistic Support), avtal med deltagare och stöd till deltagare.
 • Under utbytet: uppehälle eller förlängning av mobilitetsperioden.
 • Efter utbytet: tillgodoräknande/erkännande av mobilitetsperioden och deltagarens rapportering.

Avtal mellan lärosäten

Ett bilateralt avtal mellan lärosätena, Inter-institutional agreement, ska vara signerat innan mobiliteterna påbörjas. Avtalet beskriver lärosätenas ömsesidiga förpliktelser gentemot varandra och ska signeras av respektive parts firmatecknare. Mallen kan justeras efter önskemål och behov men ska minst innehålla den information som finns i mallen.

Inter-institutional agreement (word)

FAQ Inter-institutional agreement (pdf)

Kontraktet

Ert kontrakt med UHR, "Grant agreement Special Conditions", skickar vi till er per e-post för signering i samband med att projektet beviljats. Du skriver ut två upplagor av kontraktet, projektets firmatecknare skriver under kontraktet och sedan skickar du båda upplagorna till UHR per post. Vi på UHR skriver under kontraktet och skickar sedan tillbaka en kontraktsupplaga till ert lärosäte.

I kontraktet finns information om exempelvis hur persondata hanteras, vilka budgetöverföringar som projektet får göra, när slut- och interimsrapporten ska lämnas in till UHR och de kontroller som kan göras av projektet.

Bilagor till kontrakt

Till kontraktet finns fem bilagor, Annex I - Annex IV och VI, som reglerar avtalet mellan UHR och ert lärosäte. Det finns ytterligare en kontraktsbilaga, Annex V, som innehåller olika avtal mellan er och deltagaren.

Annex V är mallar och därför inte obligatoriska att använda när ni tecknar avtal med en deltagare. Om ni väljer att använda egna mallar är det dock viktigt att informationen överensstämmer med den information som finns i Annex V.

De olika kontraktsbilagorna och deras innehåll:

Bilagan beskriver generella regler för avtalet mellan lärosätet och UHR, dess innebörd och vad som händer om någon av parterna inte följer avtalet. Bilagan beskriver även saker såsom:

 • Hur begäran om kontraktsändring och force majeure bör går till.
 • Vad som ses som ogiltiga kostnader.
 • Vilka kontroller som EU-kommissionen kan komma att göra.
 • Hur och vid vilka tillfällen EU-loggan ska synliggöras.

Annex I: General Conditions mono beneficiary 2020 (pdf)

Bilagan innehåller en översikt över hur mycket medel som projektet har blivit beviljat för olika budgetposter och aktiviteter. Här finns även information om den totala tiden projektet beviljats för aktiviteterna, angivet i månader och dagar, samt det totala antalet deltagare.

Bilagan skickar vi per e-post tillsammans med beskedet om beviljade medel och kontraktet.

Bilagan innehåller de finansiella regler som gäller för projektägarens kontrakt. I dokumentet beskrivs bland annat:

 • Hur organisationsstödet (OS-medel) beräknas.
 • Hur stipendiet (Individual support) ska beräknas, vad som gäller i de fall mobilitetsperioden förändras, regler för resestöd till studenter, vilken dokumentation som behövs för att styrka en mobilitet etcetera.
 • Regler för ansökan om medel för deltagare med funktionsnedsättning.
 • Vilka kontroller som UHR och EU-kommissionen kan komma att göra samt vilken dokumentation som då behöver finnas tillgängliga.
 • Vad som ska återbetalas vid icke-godkänd slutrapport (slutrapport med under 50 poäng).

Annex III: Financial and Contractual Rules 2020 (pdf)

Bilagan ger en översikt över samtliga stipendienivåer och resebidrag för den aktuella projektperioden.

Annex IV: Applicable rates 2020 (pdf)

Student Charter:

Dokumentet beskriver deltagarens rättigheter och skyldigheter gentemot både sändande och mottagande organisation innan, under och efter utbytet. Här beskrivs även vilket stöd en deltagare kan förvänta sig i händelse av att problem skulle uppstå.

Annex V: Erasmus+ Student Charter (pdf)

Dokument för studentmobilitet:

Grant agreement for studies and Traineeships är det avtal som fastställer vad projektägaren och den individ som deltar i mobilitetsaktiviteten kommit överens om. Här framgår bland annat vilket finansiellt stöd studenten kommer att få under sitt utbyte, hur och när utbetalningarna sker samt vilken typ av försäkring som deltagaren har under mobilitetsperioden. Här beskrivs även båda parters skyldigheter och vad som händer om någon utav parterna inte uppfyller sina åtaganden. Även om ni inte använder EU-kommissionens mallar är ett Grant Agreement obligatoriskt.

Annex V: Grant Agreement for Studies and Traineeships 2020 (word)

Studenter inom högre utbildning genomför en mobilitet och Learning Agreement for studies/traineeships är en överenskommelse och kvalitetsförsäkran om mobilitetens innehåll mellan tre parter – sändande organisation, den mottagande organisationen och den individ som deltar i mobilitetsaktiviteten. Där ska information om bland annat planerad mobilitetsperiod, kurskoder, titel på kurs och antal förväntade ECTS, eller beskrivning av praktikens innehåll framgå.

Som en del av det europeiska studentkortinitiativet och för att främja miljövänliga metoder i Erasmus+ är det obligatoriskt att learning agreement för studier för mobilitet inom programländer upprättas digitalt. Antingen via EU-kommissionens verktyg Online Learning Agreement eller genom det systemstöd som valts. Mobilitet som sker med partnerländer inom den internationella dimensionen omfattas för närvarande inte av kravet och kan använda pappersversionen.  

Har ni svårigheter att ansluta ert systemstöd kan learning agreement för studier signeras på papper under en övergångsperiod, så länge det överenskommits med mottagande part. Övergångsperioden gäller under läsåret 2021/2022. Från och med läsåret 2022/23 ska alla learning agreement tecknas digitalt.

Annex V: Learning agreement - Studies (word)

Annex V: Learning agreement - Traineeships 2020 (word)

Till Learning Agreement finns EU-kommissionens riktlinjer som vägleder dig i hur du fyller i underlaget:

Guidelines on how to use Learning agreement - Studies 2020 (pdf)

Guidelines on how to use Learning agreement - Traineeships 2020 (pdf)

Dokument för personalmobilitet:

När en lärare eller övrig personal genomför en mobilitet är dokumenten nedan en kvalitetsförsäkran om mobilitetens innehåll mellan tre parter – sändande organisation, den mottagande organisationen och den individ som deltar i mobilitetsaktiviteten.

I Grant Agreement framgår vilket finansiellt stöd personalen kommer att få under sin mobilitet samt hur och när utbetalningarna sker. Här beskrivs även båda parters skyldigheter och vad som händer om någon utav parterna inte uppfyller sina åtaganden. Även om ni inte använder EU-kommissionens mallar är ett kontrakt som omfattar de här uppgifterna obligatoriskt.

Annex V: Grant Agreement for Teaching and Training 2020 (word)

Staff Mobility Agreement är en överenskommelse och kvalitetsförsäkran om mobilitetens innehåll mellan tre parter – sändande organisation, den mottagande organisationen och den individ som deltar i mobilitetsaktiviteten. Exempelvis ska, vid ett undervisningsuppdrag, information om hur många timmar som deltagaren ska undervisa finnas.

Annex V: Mobility Agreement - Staff Mobility For Teaching 2020 (word)

Annex V: Mobility Agreement - Staff Mobility For Training 2020 (word)

Viktiga datum

1 juni 2020: projektstart

1 april 2021: sista dag att skicka in första interimsrapport

15 oktober 2021: sista dag att skicka in andra interimsrapport

31 maj 2022: projektslut

30 juli 2022: sista dag att skicka in slutrapporten

Om du begärt kontraktsförlängning

gäller för projektslut och slutrapporten

15 oktober 2022: sista dag att skicka in en tredje interimsrapport

31 maj 2023: projektslut

30 juli 2023: sista dag att skicka in slutrapporten

Elektroniska signaturer

Väljer du att använda en e-underskrift ska den vara valideringsbar enligt EU-förordning eIDAS. UHR godkänner enkla, avancerade och kvalificerade e-underskrifter. Om e-underskrifter på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

 • Frida Garvill, 010-470 04 94
 • Madelene Henriksgård, 010-470 06 80
 • Kristin Lohse 010-470 64 95
 • Shabnam Rudd Sharifpour 010-470 03 58