Lyssna

Språkstöd för utresande deltagare

Inom Erasmus+ finns möjlighet att få stöd för att dels testa, dels utveckla sina språkkunskaper. Språkstödet erbjuds studenter och personal som har fått en mobilitet beviljad genom programmet.

Online Language Support (OLS)

Erasmus+ Online Language Support, OLS, ger stöd i form av webbaserade språktest och kurser. Deltagaren testar sin språknivå och kan sedan välja att gå en eller flera onlinekurser i valfritt språk.

Vem ska göra ett språktest?

Språktestet är obligatoriskt för studenter (studier och praktik) som gör en mobilitet vars fysiska del varar i minst 14 dagar. Undantaget är studenter vars modersmål är det huvudsakliga språket för studierna eller praktiken. Studenten genomför ett obligatoriskt test före mobilitetsperioden. Att göra ett test i slutet av perioden är frivilligt.

Test kommer även finnas tillgängligt för personal (undervisning och fortbildning), men är inte obligatoriskt.

I dagsläget finns fem språk tillgängliga; engelska, franska, tyska, italienska och spanska. På sikt kommer samtliga officiella EU-språk finnas tillgängliga i språkstödet. För att erbjuda deltagare kurser i andra språk kan ert lärosäte använda de medel som tilldelats för att hantera projektet, Organisational Support (OS-medel).

Om språktestet

Språktestet är diagnostiskt och syftet är således att identifiera vilken språknivå deltagarna ligger på. Bedömningen följer den gemensamma europeiska referensramen för språk, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) där A1 är nybörjarnivå och C2 är avancerad nivå.

  • Testet ska genomföras i det huvudsakliga språket för deltagarens utbyte.
  • De nivåer som erbjuds är A1-C2.
  • Nivån på frågorna anpassas kontinuerligt utifrån svaren.
  • När testet är klart får deltagaren veta på vilken nivå hen ligger enligt CEFR, per del och sammanlagt.

Språktesten på plattformen EU Academy

Frivilliga språkkurser

En deltagare kan utifrån önskemål och behov gå en webbaserad språkkurs. En kurs kan påbörjas först efter att hen genomfört språktestet. Deltagaren har tre år på sig, från det att hen loggat in, att slutföra kursen. Det är möjligt att delta i flera kurser.

Språkkurserna på plattformen EU Academy

EU Academy

Plattformen där testen och kurserna utförs heter EU Academy. För att kunna logga in behövs ett så kallat EU Login. Detta login är samma som för andra EU-plattformar.

För deltagare som inte har ett EU Login sedan tidigare finns en grundläggande kurs om plattformen EU Academy och hur man skapar ett EU Login.

Plattformen består av två delar:

Plattformen är under utveckling och kommer successivt att bli mer automatiserad och ihopkopplad med Beneficiary Module.

Testfas - hantering tillsvidare

Lärosätet skickar ett mejl till deltagaren om att registrera sig i plattformen och att göra språktestet. Dessa mobiliteter kan inte kopplas till ett specifikt Erasmus+projekt och således kommer det inte heller gå att följa deltagandet (se om deltagaren har gjort sitt test).

Mall som kan användas i utskicket: Sample invitation to join and registrate on Online Language Support, OLS (word)

Övergångsfas

Kontaktuppgifter för den som lärosätet angivit som "Learning Manager" i Beneficiary Module skickas över till EU Academy. Där kommer hen manuellt kunna ladda upp en csv-fil med aktuella mobiliteter. Efter det kommer en inbjudan till språktest automatiskt att skickas ut till deltagarna. Deltagarna kommer vara kopplade till det aktuella Erasmus+projektet och det är möjligt för lärosätet att följa deltagandet.

Slutgiltig fas

Språktestet skickas ut per automatik i samband med att mobiliteten registreras i Beneficiary Module.

Lärosätets tillgång till EU Academy

Under kontakter i det specifika projektet ska en person vara markerad som "Learning Manager". Det innebär att den personen kommer kunna logga in i EU Academy och bevaka språktesten.

För support

Har du frågor om regelverket för språkstödet och hur de ska användas, kontakta oss på e-post: eplushogre@uhr.se.

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

  • Frida Garvill, 010-470 04 94
  • Madelene Henriksgård, 010-470 06 80
  • Kristin Lohse 010-470 64 95
  • Shabnam Rudd Sharifpour 010-470 03 58