Lyssna

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå.

Deltagarens hemlärosäte ansöker

Det är du som är utbytessamordnare på deltagarens hemlärosäte som ansöker om bidraget.

Inför ansökan diskuterar deltagaren sitt individuella behov av stödåtgärder tillsammans med samordnaren för pedagogiskt stöd och/eller funktionsnedsättning vid hemlärosätet.

Vad du kan söka bidrag för

Du kan ansöka om bidrag för att finansiera de merkostnader som uppstår i samband med deltagarens utlandsvistelse. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde deltagaren får och som inte finansieras på annat sätt i värdlandet. Det kan vara till exempel anteckningsstöd, transporter, anpassat undervisningsmaterial, anpassat boende, assistent/medföljare, vård eller liknande i värdlandet.

Överenskommelse om extra stöd

Det är ni på deltagarens hemlärosäte som ansvarar för att tiden utomlands är anpassad utifrån deltagarens behov. Säkerställ därför att alla inblandade är överens och införstådda med vilket stöd som behövs och vad som kan erbjudas deltagaren under utbytet. För att tydliggöra vad ni kommer överens om fyller ni i en överenskommelse i dokumentet Agreement on support for students/teachers with disabilities.

I överenskommelsen beskriver du med stöd av samordnaren för pedagogiskt stöd och/eller funktionsnedsättning vad som krävs för att deltagaren ska kunna genomföra mobiliteten och vilken typ av stöd den sändande och mottagande organisationen kan erbjuda deltagaren.

Agreement on support for student or staff with disabilities (pdf)

Så ansöker du

Du söker för faktiska kostnader och beskriver deltagarnas behov i ansökan men utelämnar personuppgifter. Till ansökan ska du bifoga överenskommelsen om extra stöd i samband med mobiliteten. Ansökan skickar du in innan deltagaren påbörjar sin aktivitet.

Ansökan om bidrag för deltagare med funktionsnedsättning (pdf)

Spara underlag

Spara alla underlag som intygar kostnaderna. De behöver vara tillgängliga vid en eventuell granskning.

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

  • Frida Garvill, 010-470 04 94
  • Madelene Henriksgård, 010-470 06 80
  • Kristin Lohse 010-470 64 95
  • Shabnam Rudd Sharifpour 010-470 03 58