Lyssna

Rapportera och administrera pågående projekt

För att hålla koll på pågående projekt använder du rapporteringsverktyget Beneficiary Module. Som lärosäte administrerar du och följer upp projektet löpande under projektets gång.

Rapportera uppgifter löpande

Beneficiary Module använder du för att registrera de lärosäten och organisationer som tar emot deltagare, enskilda deltagare och för att skicka och ta emot deltagarrapporter. Verktyget använder du också för att interims- och slutrapportera.

Det är viktigt att du registrerar mobiliteter kontinuerligt under pågående projekt, eftersom det är i samband med registreringen du kan se den faktiska budgeten för varje mobilitet. I den tilldelade budgeten ser du endast en genomsnittlig klumpschablon för varje mobilitet och dag. När du fyller på med mer specifik information i redovisningen regleras summan utifrån exempelvis reseavstånd och landgrupp.

Logga in i Beneficiary Module med ditt EU Login

Slutrapportera

Du har 60 dagar från och med sista projektdagen på dig att skicka in en slutrapport. Se till att spara det du skriver i ett separat dokument ifall det skulle bli några problem med Beneficiary Module.

Vi uppdaterar med mer information om slutrapporteringen i Beneficiary Module när vi vet mer.

Om något behöver kompletteras:

  • Om rapporteringen inte är korrekt i något avseende skickar vi en kompletteringsbegäran.
  • När du kompletterat underlaget och det är korrekt bedöms slutrapportens samtliga delar.
  • Därefter skickar vi ett beslut där det framgår att rapporten är godkänd. Beslutet skickar vi senast 60 dagar efter att ni skickade in er rapport.

Om ni inte förbrukat hela budgeten:

  • Om ni i projektet inte har förbrukat hela projektbudgeten skickar vi ett beslut om återkrav av de bidragsmedel som finns kvar.
  • Det belopp ni ska betala tillbaka framgår av beslutet.
  • Ni betalar tillbaka så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter att ni tagit emot beslutet.

Några lärosäten kan komma att få en så kallad fördjupad granskning (Desk check) som slumpas fram årligen.

Om ert projekt är aktuellt för en granskning kommer ni att få ett meddelande om det per e-post strax efter att ni lämnat in slutrapporten.

Så går en fördjupad granskning till - Kontroller och revision

Elektroniska signaturer

Väljer du att använda en e-underskrift ska den vara valideringsbar enligt EU-förordning eIDAS. UHR godkänner enkla, avancerade och kvalificerade e-underskrifter. Om e-underskrifter på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

  • Frida Garvill, 010-470 04 94
  • Madelene Henriksgård, 010-470 06 80