Lyssna

Ansök om budget som ackrediterad organisation

Har din organisation en Erasmusackreditering från och med 2021 kan du ansöka om budget varje år. Vi förklarar hur budgetansökan för ackrediterade organisationer går till och vad du behöver tänka på inför ansökan.

Sista dag att skicka in ansökan är den 20 februari 2024 klockan 12:00:00.  Länk till ansökningsformulär hittar du i högerspalten under Direkt till ansökan.

Har ni ingen Erasmusackreditering ska du istället söka projektbidrag inom programdelen Erasmus+ korttidsprojekt.

Aktiviteter ni kan genomföra inom ramen för en ackreditering

Lärare och annan personal som deltar kan undervisa, gå en kurs eller jobbskugga. Elever kan studera eller praktisera, enskilt eller i grupp. Ni kan även ta emot lärarpraktikanter och experter med kunskap inom relevant område. Aktiviteterna ni söker bidrag för ska ske i samarbete med organisationer och personer från så kallade programländer.

Lärare och annan personal får här möjlighet att undervisa vid en mottagande organisation utomlands. Uppdraget på plats (fysiskt i ett annat land) kan varvas med digital undervisning/utbildning.

Undervisningsuppdraget kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till 365 dagar (avser minsta och högsta antal dagar på plats). Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Lärare och annan personal kan fortbilda sig i ett av programländerna, fysiskt och digitalt. Utbildningsaktiviteten ska ha deltagare från minst två länder och innehålla moment där deltagarna interagerar och har ett utbyte med varandra. Innehållet måste också vara relevant för deltagarnas yrkeskompetens samt projektets eller ackrediteringens mål. 

Utbildningsaktiviteten kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till maximalt 30 dagar (avser minsta och högsta antal dagar på plats). Ni kan få bidrag för kursavgifter på totalt 10 dagar per deltagare samt bidrag för resa och uppehälle.

Här ges lärare och annan personal möjlighet att lära av kollegor vid en utländsk skola eller annan relevant organisation. Perioden på plats (fysiskt i ett annat land) kan varvas med digitala lösningar.

Deltagaren ska vara fysiskt på plats i minst 2 dagar upp till maximalt 60 dagar. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Individuell mobilitet, studier eller praktik:

En elev kan studera vid en mottagande skola eller praktisera vid en relevant organisation utomlands. Studie- eller praktikperioden kan vara antingen från 10 upp till 29 dagar (kort mobilitet) eller från 30 upp till 365 dagar (lång mobilitet). För elever med särskilda behov kan minsta antal dagar vara två. 

Mobilitet för grupp av elever, gemensamt lärande

Elevgrupper kan träffa elevgrupper från en mottagande skola i ett annat land för ett gemensamt lärande genom olika aktiviteter. Aktiviteterna måste planeras och genomföras tillsammans med den mottagande skolan. Aktiviteten kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till maximalt 30 dagar. En lärare eller annan ansvarig personal följer med under hela perioden.

För alla aktiviteter för elever ovan kan perioder på plats kombineras med digitala lösningar/aktiviteter. Minsta och högsta antal dagar gäller för tid på plats. Tänk på: enstaka kurser, som till exempel en språkkurs, är inte giltiga aktiviteter.

Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Ni kan ta emot lärarstuderande eller nyutexaminerade lärare från ett annat programland som praktiserar hos er. Aktiviteten kan sträcka sig från minimum 10 dagar till maximalt 365 dagar. Ni får bidrag för att planera och genomföra aktiviteten medan praktikanten får bidrag för sitt uppehälle från sitt lärosäte (om lärosätet har ansökt om medel för det).

Ni kan bjuda in personer med särskild kompetens eller profession för att stärka undervisningen och lärandet vid er organisation. Det kan vara utbildare, lärare, experter inom ett särskilt område eller annan kvalificerad profession från ett annat land.

Perioden kan sträcka sig från minimum 2 till maximalt 60 dagar. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle. 

För att planera och lägga grunden för ett bra utbyte för de som deltar finns möjlighet att genomföra ett förberedande besök. Det kan till exempel handla om att starta upp samarbetet med en ny mottagande organisation eller att förbereda för en längre utbytesperiod för deltagaren. Att delta i förberedande besök för kurser är dock inte möjligt.

Även elever som ska tillbringa en längre period utomlands och elever med särskilda behov eller begränsade möjligheter kan delta i ett förberedande besök.

Max tre personer kan delta i förberedande besök och ni kan få bidrag för antalet personer som deltar. Förberedande besök kan genomföras vid samma värdorganisation endast en gång inom projektperioden

En medföljande är en person som följer med en deltagare med särskilda behov, deltagare med begränsade möjligheter, ungdomar som sällan varit utomlands eller minderåriga för att hjälpa till så att mobiliteten går att genomföra. Den medföljande utgör alltså inte i sig en egen mobilitetsaktivitet utan assisterar och stöttar den elev, student eller personal som genomför en mobilitet inom programmet och som behöver en medföljandes stöd och hjälp.

Gruppmobilitet ska alltid genomföras med en eller flera medföljande vuxna personer. För att underlätta lärandeprocessen ska huvudansvariga medföljande vara utbildade pedagoger.

Det finns särskilda medel att söka för medföljande för att täcka resa och uppehälle.

Organisationer som kan söka

Organisationer med beviljad ackreditering i Erasmus+ 2021-2027 kan varje år ansöka om budget inom ramen för sin ackreditering.

Organisationer med beviljad konsortieackreditering anger i budgetansökan vilka konsortiemedlemmar ansökan avser. Vilka medlemmar ansökan omfattar kan variera mellan olika budgetår.

Förväntade resultat

Projektet förväntas ge positiva och långvariga effekter dels på individuell nivå, dels på organisatorisk nivå men även utanför den egna organisationen.

Alla aktiviteter som genomförs inom Erasmus+ mobilitet ska bidra till att uppnå något eller några av programmets övergripande mål:

 • Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande.
 • Främja inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande i samhället.
 • Främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden.
 • Stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.

Inom området skola ska aktiviteterna specifikt leda till att:

Stärka kvaliteten på undervisningen och lärandet genom att

 • stödja lärares, skolledares och annan skolpersonals professionella utveckling
 • främja användningen av ny teknik och innovativa undervisningsmetoder
 • förbättra språkinlärning och språklig mångfald i skolan
 • stödja utbyte och överföring av bästa praxis inom undervisning och skolutveckling.

Bidra till att skapa ett europeiskt utbildningsområde genom att

 • bygga upp kapaciteten hos skolor att delta i utbyten och samarbeten över nationsgränser och att genomföra utbytesprojekt av hög kvalitet
 • göra studier i ett annat land till en realistisk möjlighet för alla skolelever
 • främja erkännande av de kunskaper elever och personal får under sina utbytesperioder.

Förväntade resultat, Outcomes and impact of a mobility project, beskrivs i Erasmus+ Programme Guide på EU-kommissionens webbplats

Att tänka på inför ansökan

När du ansöker om bidrag till ett projekt inom ramen för er ackreditering är det viktigt att koppla de planerade aktiviteterna till målen i er Erasmusplan. De aktiviteter som genomförs ska bidra till att uppfylla något eller flera av dessa mål.

Till varje projekt som genomförs inom ramen för en ackreditering är det viktigt att ni har en detaljerad plan för hur arbetet ska genomföras. I planen bryter ni ner de övergripande projektmål som Erasmusplanen innehåller till aktivitetsnivå. Ni behöver även ha en plan för hur arbetet med förberedelser, genomförande och spridning ska organiseras och vem som ansvarar för vad. Den detaljerade projektplanen är inget ni lämnar in till oss. Den är till för att ni inom organisationen ska kunna genomföra projektet med goda resultat i enlighet med er Erasmusplan.

Gör en behovsanalys: Det är viktigt att fundera över vad ni vill utveckla och varför, och varför ni vill göra det i samarbete med ett annat land i Europa. Reflektera över vilket eller vilka av Erasmusplanens mål som är mest angelägna.

Konkretisera målet för projektet inom ramen för Erasmusplanen, hur projektet ska ha förändrat eller tillfört något till organisationen, kommunen, regionen, EU.

Projektorganisation: Bestäm vilka mottagande organisationer ni vill samarbeta med och varför i ett tidigt skede. Tänk igenom hur styrgruppen i er organisation ska se ut. En rekommendation är att vara så pass många så att arbetsuppgifterna kan fördelas på flera olika personer. Bestäm också hur ni tänkt fördela arbetet med era partners.

Aktiviteter i projektet: Tänk igenom vilka aktiviteter ni vill genomföra, både hemma och i det mottagande landet. Aktiviteterna ska möta de identifierade behoven och koppla till de mål ni arbetar mot i projektet. Bestäm vilka som ska delta och varför.

Uppföljning och spridning: Redan från början ska ni planera hur ni ska följa upp och sprida projektresultatet. Hur ska det presenteras och leva vidare efter att projektet avslutats? Och hur kan andra få användning för ert resultat?

De aktiviteter som ni genomför och som ni får bidrag för ska följa Erasmus kvalitetskriterier, Erasmus quality standards. Kriterierna ger riktlinjer och stöd för hanteringen av de olika moment som ingår i projektet. Det handlar om stöd i ert urval av och förberedelser för deltagare, hur ni definierar, utvärderar och erkänner läranderesultat, hur ni delar och sprider resultat från ert projekt, med mera.

Ni ska säkerställa att de aktiviteter ni genomför sker utifrån ett inkluderande och rättvist perspektiv, att de är miljömässigt hållbara och ansvarsfulla och att ni använder digitala verktyg och lärmetoder som kompletterar deltagarnas fysiska aktiviteter.

Erasmus quality standards på EU-kommissionens webbplats

Vad ni ska göra med resultaten är kanske det sista ni tänker på när ni planerar ert projekt. Men just det kan vara nyckeln till att ni lyckas i slutändan. Ju fler utanför projektet som får kännedom om vad ni gör och som känner engagemang ‐ desto större chans att ni når era mål med projektet och att era erfarenheter blir till nytta för andra.

Hur ni sprider era resultat beror på vad ni vill uppnå. 

För vidare till kollegor: Har du varit utomlands och lärt dig en framgångsrik metod för att jobba med en viss fråga, låt säga problemen med språkinlärning? Se till att föra metoden vidare till dina kollegor så att de också får lära sig den. Befintliga mötesfora som personalmöten eller arbetslagsmöten kan användas för att sprida kunskapen vidare. Implementera de nya kunskaperna på ett systematiskt sätt i ert utvecklingsarbete.

Berätta för andra om vad ni gjort: Ser ni att fler skulle kunna använda utbyten och samarbeten som ett sätt att utveckla verksamheten? Andra grupper eller organisationer till exempel. Bjud in er själva, berätta om vad ni gjort och dela med er av era upplevelser och erfarenheter. Personliga berättelser, tips och rekommendationer är viktiga för att skapa intresse och engagemang hos andra.

Bjud in andra kommuner eller organisationer: Är ert mål att öka regional samverkan kring internationella projekt? Då kan en idé vara att bjuda in andra i ert nätverk när ni genomför aktiviteter i ert projekt, så att de får se hur ni jobbar.

Gå ut via media: Vill du skapa större intresse för din organisation och locka fler elever till din skola? Ett bra sätt kan vara att nå ut via media. Skriv ett pressmeddelande eller ring din lokaltidning och tipsa om ert projekt och vad ni ska göra.

Bli en del av något större: Bestäm redan i planeringsfasen vad ni vill uppnå med ert projekt. Ni kan då hitta flera sätt att lyfta er organisation och det arbete ni lagt ner – och dessutom få fler att vilja arbeta med internationellt utbyte och samarbete. Ni blir också en del av något större. Ett EU‐samarbete där människor från olika länder och kulturer träffas och där utbyte av idéer och kunskap för utvecklingen framåt. Det är vad Erasmus+ handlar om.

Delaktighet och engagemang: Av stor betydelse genom hela projektet, och särskilt i planeringen och hanteringen av resultaten, är ledningens delaktighet och engagemang. För att underlätta att fler kan och tar del av resultatet, och för att känna delaktighet, är det också bra om alla i organisationen så långt möjligt involveras i förberedelse- och spridningsaktiviteterna, även de som inte har deltagit själva.

Tips på aktiviteter, kanaler och verktyg som ni kan använda för att sprida det ni uppnår i ert projekt:

 • Använd befintliga mötesfora inom organisationen.
 • Använd sociala medier under mobiliteten och efter.
 • Spela in film. Här kan ni till exempel ta hjälp av studerande.
 • Skriv artiklar och kontakta lokaltidningen och tipsa om vad ni kommit fram till, eller låt de som deltar i mobilitetsaktiviteterna skriva en artikel som lokaltidningen kan publicera.
 • Sprid resultatet regionalt genom seminarier och möten.
 • Organisationer, lokala politiker och branschorganisationer kan ta del av fysiska resultat som kan spridas vidare.
 • Gå in på Erasmus+ Project Results Platform som är Europeiska kommissionens webbplats där projekt och resultat publiceras. Där kan du söka Erasmus+ projekt inom olika områden, hitta projekt med bra resultat och läsa om intressanta erfarenheter samt hitta inspiration till egna projekt.

Medier och verktyg:

 • Webbsidor och webbplatser
 • Möten, workshops och seminarier
 • Utställningar och demonstrationer
 • Rapporter, broschyrer, artiklar i specialtidningar
 • Audiovisuellt material
 • Sociala medier av olika slag
 • Öppna evenemang
 • Existerande kontakter och nätverk

EU-kommissionens guide om hur du kan arbeta proaktivt för att nå ut med dina projektresultat: Såhär når du ut med ditt projekt - Dissemination and exploitation of results (pdf)

Ett mobilitetsprojekt omfattar minst två organisationer, en sändande och en mottagande, från olika länder.

Som sändande och sökande organisation ansöker ni om bidrag för er organisation. Ni ansvarar för att samordna och administrera projektet. Ni har också hand om kontraktet, budgeten och rapporteringen. Den mottagande organisationen tar inte del av er budget.

Söker ni som konsortium är er uppgift att koordinera de organisationer som ingår i konsortiet. De organisationer som ingår i konsortiet sänder sin personal och sina studerande på de mobilitetsaktiviteter som ni söker bidrag för.

Projekt kopplade till den aktuella ansökningsomgången startar den 1 juni.

Första gången ni ansöker om budget för ett projekt inom ramen för en ackreditering är projekttiden 15 månader som efter 12 månader kan förlängas till 24 månader.

European School Education Platform är en mötesplats för alla aktörer inom skolutbildningssektorn – skolpersonal, forskare, beslutsfattare och andra yrkesverksamma. Den omfattar alla nivåer från förskoleverksamhet till grund- och gymnasieskolan samt gymnasieskolans yrkesprogram. Plattformen är dessutom hemvist för eTwinning – nätverket och samarbetsytan för skolor i Europa.

Kurser och arbetsplatser på webbplatsen European School Education Platform

Genom eTwinning hittar ni skolor och samarbetspartners. Det du behöver göra inledningsvis är att registrera dig via eTwinning.net. Registreringen är gratis.

För deltagare i ett mobilitetsprojekt ger eTwinning bland annat möjlighet att kommunicera med den mottagande skolan och ta del av webbaserade utbildningar. Ni kan också använda eTwinning för att samarbeta med alla inblandade skolor, både under och efter mobilitetsprojektets gång, då webbplatsen erbjuder olika samarbetsverktyg och samarbetstjänster.

Mer om eTwinning

Kontaktseminarier

Genom Erasmus+ kontaktseminarier träffar du kollegor från andra organisationer i Europa som söker partners inom ett specifikt område. Tillsammans kan ni diskutera och planera ert kommande projektsamarbete på plats. En del av seminarierna är tematiska, det vill säga större fokus läggs på temat än på kontaktskapandet.

En del av aktiviteterna genomförs online, en del i fysisk form. Även hybrider mellan digitala och fysiska seminarier förekommer.

Mer om kontaktseminarier

Kontakta tidigare deltagare. I EU-kommissionens databas för spridning av projekt, Erasmus+ Project Results Platform finns uppgifter om pågående och avslutade projekt inom Erasmus+. Du får där tillgång till namnen på de organisationer som deltar. Ett bra sätt kan vara att kontakta svenska organisationer som deltar i projekt och be om tips på kurser eller platser att jobbskugga och undervisa vid.

Erasmus+ Project Results Platform, databas för projektresultat

Kollegor, vänner och bekanta: Personliga kontakter, från såväl arbete som fritid, är en bra utgångspunkt.

Utländska myndigheter: Lokala och regionala myndigheter i de länder ni planerar att genomföra fortbildningsaktiviteten kan ibland stå till tjänst.

Ansök om budget inom ramen för ackreditering

I budgetansökan behöver du ange er organisations Organisation ID (OID). Du behöver också ett användarkonto, EU Login.

Uppgifterna i databasen och er ackrediteringskod läggs automatiskt in i er ansökan. Se därför till att informationen är uppdaterad och korrekt innan du börjar fylla i ansökningsformuläret.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Search for an organisation

Mer om hur du registrerar, alternativt uppdaterar: OID, Organisattion Registration system och EU Login

För konsortier ska alla nationella partners som ingår i projektet/ansökan ha registrerat sig.

Har du inget EU Login, skaffa ditt EU Login-konto på EU-kommissionens webbplats

Ansökan är ett webbformulär och ligger på EU-kommissionens webbplats. Du behöver ett EU Login för att kunna fylla i ansökan. Webbplatsen fungerar bäst med webbläsaren Google Chrome.

I ansökan ska du ange:

Vilka typer av aktiviteter ni kommer att genomföra.

 1. För varje aktivitet ska du ange följande:
  • Antal deltagare och aktiviteternas genomsnittliga längd.
  • Antal medföljande och vistelsernas genomsnittliga längd.
 2. För varje aktivitet ska du ange följande information om deltagarna:
  • Antal deltagare med begränsade möjligheter och särskilda behov
  • Antal deltagare med blended mobilities (aktiviteter med både fysiska och digitala inslag).
  • Antal deltagare som ska använda sig av miljövänliga resealternativ
 3. Du kan ansöka om faktiska kostnader för inkluderingsstöd (inclusion support) och särskilda kostnader (exceptional costs). Du ska då ange följande:
  • Beskrivning och motivering, typ av aktivitet samt deltagare.
  • Belopp ni ansöker om.

Lista med konsortiemedlemmarna och förmedlande organisationer.

Om ni har en ackreditering för ett konsortium

De ”Assession forms” som ni ska skriva ut från ansökningssystemet ska signeras av konsortiemedlemmens firmatecknare. De signerade dokumenten ska laddas upp i systemet igen och bifogas till budgetansökan.

När ni ansöker om budget ska ni utgå ifrån en uppskattning av hur många aktiviteter det är rimligt för er organisation att genomföra under projektperioden.

Hur stor andel av er sökta budget ni beviljas beror på hur stor budget ni söker och hur stor budget som finns att fördela. Det är först när ni vet vilken budget ni beviljas som ni kan göra en detaljerad planering utifrån de fastställda schablonerna kopplade till aktiviteterna. Ju högre budgetförbrukning ni har, desto bättre uppfyller ni Erasmusprogrammets mål och syfte. Se därför till att använda hela budgeten genom att genomföra så många aktiviteter som budgeten räcker till under projektperioden.

Ansöker ni om för mycket som ni inte förbrukar kan det få konsekvenser för framtida budgetansökningar. 

De medel som beviljas ska bidra till att täcka resor, dagligt uppehälle och kostnader för förberedelser med mera. Budgeten baseras till största del på schabloner. Kostnader du kan söka bidrag för:

 • Resor och uppehälle
 • Organisationsstöd - bidrag för att hantera projektet
 • Inkluderingsstöd - bidrag för deltagare och medföljande med begränsade möjligheter
 • Förberedande besök
 • Kursavgifter
 • Språkstöd
 • Miljövänliga resealternativ (green travel)
 • Dyra inrikesresor (exceptional costs)

I ansökningsskedet anger du antal aktiviteter, genomsnittlig vistelsetid och antal deltagare i prioriterade grupper samt eventuella faktiska kostnader för dyra inrikesresor eller deltagare i behov av särskilt inkluderingsstöd. Det är först i redovisningen av genomförda aktiviteter som budget specificeras utifrån samtliga kostnadskategorier.

Budgetfördelningen påverkas av några grundläggande aspekter:

 • Total tillgänglig budget
 • Total sökt budget
 • Grundbidrag och maxbelopp

Utöver dessa ramvillkor fördelas budget utifrån genomförandegrad och kvalitet i tidigare genomförda projekt inom ramen för ackrediteringen.

I budgetfördelningen prioriteras även projekt med hög andel deltagare med begränsade möjligheter och andel elever som deltar i långtidsmobiliteter.

För organisationer som ansöker om budget för första gången inom ramen för en ackreditering sker fördelningen utifrån poäng på ansökan samt andel deltagare i de två prioriterade grupperna.

Regler för budgetallokering inom skola 2024 (pdf)

Stöd att fylla i ansökan finns i anslutning till ansökningsformuläret på EU-kommissionens webbplats.

Kom gärna också på våra ansökningsseminarier där vi ger stöd och råd.

Ansökan måste ni ha skickat in elektroniskt senast klockan 12:00:00 sista ansökningsdag för att komma med i ansökningsomgången. 

Får du tekniska problem med att skicka in ansökningsformuläret digitalt: ta en skärmdump på felmeddelandet, bifoga den tillsammans med ansökan, de dokument som ska bifogas ansökan och ansökans ID-nummer i ett mejl och skicka till adress erasmusplus@uhr.se.

Får du problem sista ansökningsdag måste du enligt regelverket kontakta oss senast inom 24 timmar efter ansökningsdeadline för att vi ska kunna hjälpa dig.

Se gärna till att skicka ansökan någon dag innan sista ansökningsdag – då kan vi snabbare hjälpa till om det blir tekniska problem.

Ackrediterade organisationer kan lämna in en budgetansökan varje ansökningsomgång. Om budgetansökan görs för ett konsortium ska den omfatta budget för alla konsortiemedlemmar som ska delta i projektet under det aktuella budgetåret.

En och samma organisation kan dock erhålla budget från upp till två Erasmus+ansökningar inom samma programdel, budgetår och sektor. Detta är möjligt för:

 • organisationer som är medlemmar i flera konsortier
 • organisationer som har en egen ackreditering och är medlemmar i ett konsortium
 • organisationer som har ett korttidsprojekt och är medlemmar i ett konsortium.

När du öppnar länken till ansökan kommer du till samtliga ansökningsformulär för Erasmus+. Välj ansökningsformulär KA121-SCH, Accredited projects. För att komma åt ansökan loggar du in med ditt EU-login. 

Ansökningsformulär School Education Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Vad händer efter att ni har sökt?

Vi beräknar skicka besked om beslut till samtliga sökande cirka tre månader efter sista ansökningsdag. Beskeden skickas per e-post till respektive kontaktperson i ansökan. Vi kan inte ge förhandsbesked.

Om ni anser att Universitets- och högskolerådet har bedömt er ansökan på oriktiga grunder finns möjlighet att begära att vi ändrar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan.

I vår prövning av er begäran kan vi enbart ta hänsyn till brister i den administrativa hanteringen av er ansökan. Bedömningen av projektets kvalitet kan vi däremot inte ändra. Det är inte heller möjligt att överklaga beslutet till en annan rättslig instans.

Om ni vill att vi omprövar handläggningen av er ansökan ska du inom tre veckor från datum för beslut skriftligen skicka in en begäran om omprövning.

 • Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få ändrat.
 • Skicka begäran till: erasmusplus@uhr.se med ämnesraden "Begäran om ändring".

Vi behandlar ert ärende inom 15 dagar från det att vi har tagit emot det.

Kontakta oss på erasmusplus@uhr.se om du har frågor. Vänligen använd er ansökans projektnummer som referens när du kontaktar oss.

Blir ert projekt beviljat kommer ni att teckna ett kontrakt som reglerar villkoren för genomförande av projektet. Det beviljade bidraget betalas ut till det bankkonto som ni kommer att ange i samband med kontrakteringen.

Stöd och verktyg att använda

EU-kommissionen har flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda inför er ansökan och under projektet om ni får er ansökan beviljad.

För deltagare i ett mobilitetsprojekt ger eTwinning bland annat möjlighet att kommunicera med den mottagande skolan och ta del av webbaserade utbildningar. Ni kan också använda eTwinning för att samarbeta med alla inblandade skolor, både under och efter mobilitetsprojektets gång, då webbplatsen erbjuder olika samarbetsverktyg och samarbetstjänster.

eTwinning - digital plattform för skolsamarbete

European School Education Platform är en internationell digital knutpunkt för skolor där ni kan ta del av och dela med er av idéer, initiativ, metoder och resursmaterial. Här kan ni också hitta projektpartners och delta i kostnadsfria kurser.

European School Education Platform - digital knutpunkt för skolor

Euroguidance är en informationsresurs som ni kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden får ni hjälp att vägleda elever och studerande inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp.

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på uhr.se

Europass kan användas för att dokumentera utlandsstudier och praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass består av olika dokument som hjälper en person som studerar eller arbetar att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa.

Europass på uhr.se

Direkt till ansökan

När du öppnar länken nedan finns flera alternativ. Har du ackreditering för Erasmus+ mobilitet skola väljer du ansökningsformulär Accredited projects for mobility of learners and staff in school education (KA121-SCH) 

Ansökningsformulär Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka1skola@uhr.se

Du kan också nå oss på telefon 010-470 03 00. Vi finns tillgängliga på följande tider under vår- och höstterminens helgfria vardagar:
Måndag 14.00-16.00
Tisdag 9.00-11.00
Onsdag 14.30-16.30
Torsdag 8.30-10.30
Fredag 8.00-10.00

Vi som jobbar med Erasmus+ mobilitet skola:

Peter Eriksson
Victoria Gomez
Minna Thunberg
Maja Holmqvist
Ellen Halkjaer
Lorana Kuruzovic
Malin Palm
Sofia Sik Book