Vi beskriver vilka organisationer som kan söka, vad du ska tänka på, vad du kan söka bidrag för, ger exempel på vad projektet kan handla om och förklarar hur ansökan går till.

Samarbetspartnerskap främjar utveckling, överföring och tillämpning av innovativa metoder, produkter och resultat, framtagna i samarbete på europeisk nivå.

Projekt inom samarbetspartnerskap består av fyra stadier som börjar redan innan ett projekt blir beviljat: planering, förberedelse, genomförande och uppföljning. Organisationer och deltagare förväntas ta aktiv roll i alla delar och därmed få kunskap och erfarenhet av vad det innebär att delta i ett samarbetspartnerskap.

Inom partnerskapet ska minst tre organisationer från tre olika programländer ingå och samarbetet pågår i 12–36 månader beroende på mål och aktiviteter. Partnerländer kan delta i ett projekt som partners, under förutsättningen att deras deltagande ger ett väsentligt mervärde till projektet.

Organisationer som kan söka

Olika typer av organisationer verksamma inom skola, yrkesutbildning, högre utbildning eller vuxnas lärande kan ansöka och delta i samarbetspartnerskap. Det viktiga är att partnerskapet som helhet och de organisationer som ingår har möjlighet att påverka målgrupperna för projektet och bidra till utveckling inom en eller flera av dessa fyra utbildningssektorer. Det är projektets inriktning och fokus och det förväntade resultatet som är det viktiga.

 • Alla skolformer från förskola till gymnasium och vuxenutbildning, både fristående och kommunala utbildningsanordnare
 • Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning
 • Yrkeshögskolor
 • Universitet och högskolor
 • Regioner och regionförbund
 • Myndigheter, kommuner och förvaltningar
 • Kommunalförbund
 • Bibliotek och museer
 • Stiftelser, ideella och andra organisationer
 • Utbildningsorganisationer
 • Företag

(Listan är inte uttömmande)

Vad projektet kan handla om

Utifrån målsättningarna och de prioriterade områden som gäller för Erasmus+ kan ert projekt exempelvis handla om att utveckla nytt material, pedagogiska metoder och verktyg för inlärning, undervisning och utbildning, läroplaner, kurser och gemensamma undervisningsmoduler, kompetensuppbyggnad och nätverkande.

 • Utveckling av läroplaner, kurser, gemensamma undervisningsmoduler (även e-lärandemoduler).
 • Material och pedagogiska metoder och verktyg för inlärning, undervisning och utbildning.
 • Projektbaserat samarbete, lärande av varandra, workshopar, virtuella laboratorier och samarbeten.
 • Kompetensuppbyggnad och nätverkande.
 • Att arbeta fram och genomföra långsiktiga strategiska samarbetsplaner.
 • Undersökningar, jämförande analyser, fallstudier.
 • Utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter vid någon av partnerorganisationerna förutsatt att de ger ett mervärde och bidrar till att nå målen för projektet.

De kortare och/eller längre utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteterna för elever/studerande respektive pedagogisk personal kan vara fysiska, virtuella eller blandade (mix av virtuella och fysiska aktiviteter) och ska vara kopplade till projektet och motiveras i ansökan.

En aktivitet kan anta alla former som är relevanta för projektet i fråga och kan involvera mer än en typ av deltagare, individuellt eller som grupp.

Att tänka på inför ansökan

När du ansöker om bidrag till ett projekt är det viktigt att sätta ansökan i ett sammanhang. Vilka behov har lett fram till ansökan och vad ska det leda till? För att ansökan ska bli så bra som möjligt och för att komma fram till om programmet är ett lämpligt sätt för er organisation att utvecklas behöver du tänka utifrån ett strategiskt perspektiv.

Med det strategiska menas till exempel att ni kan använda den europeiska/internationella dimensionen för att arbeta med era redan befintliga mål (nationella, huvudmannens mål, organisationens mål). Inom Erasmus+ är relevans, projektdesign, teamsammansättning och påverkan, långsiktighet och spridning av stor betydelse. 

Projekt inom samarbetspartnerskap består av fyra stadier som börjar redan innan ett projekt blir beviljat:

 • Planering (definiera behoven, mål, resultat, aktiviteter, tidsplan etcetera).
 • Förberedelse (aktivitetsplanering, utveckling av arbetsprogram, praktiska arrangemang, bestämma målgrupper etcetera).
 • Genomförande.
 • Uppföljning (kontinuerlig utvärdering av aktiviteterna, aktiviteternas påverkan på olika nivåer, spridning och användning av projektresultat).

Planering:

Gör en behovsanalys. Börja från er organisation och fundera över vad ni vill utveckla och varför, ert nuläge. Beskriv varför ni vill göra det i samarbete med organisationer i andra europeiska länder och inte nationellt. Involvera er organisationsledning i diskussionen så att ni är säkra på att ni är på rätt spår. De utvecklingsbehov ni valt ska sedan kopplas till målet för ert projekt. Tänk igenom vilka inom er organisation som behöver involveras i projektet. En rekommendation är att vara så pass många så att arbetsuppgifterna kan fördelas på flera olika personer. En projektgrupp gör också arbetet mindre sårbart.

Bygg ert partnerskap. Fundera över hur partnerskapet ska se ut redan från början, vilka kompetenser som behövs och hur ni kan komplettera varandra. Har er organisation samarbetspartner sedan tidigare? Finns vänorter eller samarbetsorganisationer i andra länder?  Försök också att tidigt skissa på hur ni tänkt fördela arbetet med era partner.

Sätt upp SMART-a mål. Definiera hur er idé kopplar till er organisations mål, huvudmannens mål, nationella mål och de prioriteringar som finns inom Erasmus+ och hur ert projekt ska utveckla en angelägen fråga inom er sektor. Ni behöver inte hitta på ett helt nytt mål utan kan arbeta strategiskt dvs. använd den internationella/europeiska dimensionen för att arbeta med era befintliga mål. Klarar ditt uppsatta mål SMART-testet, det vill säga är det:

 • Specifikt
 • Mätbart
 • Accepterat
 • Realistiskt
 • Tidsbestämt

Definiera resultaten. Konkretisera slutmålet för projektet, ert önskade nyläge efter att projektet är genomfört. Hur ska det ni gjort ha förändrat eller tillfört något till organisationen, och i ett vidare perspektiv? Beskriv vilka resultat ni vill uppnå med projektet men lämna utrymme för oväntade resultat eller utfall som ni inte räknat med. Sätt upp en tidsplan med milstolpar och tydlig fördelning av uppgifter och ansvarsområden, ett viktigt internt dokument som ni kan luta er mot när projektet kommer igång.

Er projektansökan behöver visa på en röd tråd mellan:

 • Vald Erasmus+ prioritering/-ar. Var passar er projektidé och de behov ni identifierat i er organisation in bland Erasmus+ prioriteringar? En prioritering räcker, men ni kan välja någon/några till om de passar ihop med era behov.
 • Uppsatta projektmål. Målen måste ligga inom de valda prioriteringarna, och vara en förbättring för er organisation.
 • Planerade aktiviteter. På vilket sätt bidrar det ni väljer att göra till att målen uppfylls? Aktiviteter ska vara relevanta och leda till måluppfyllelsen, en irrelevant aktivitet drar ner på projektkvaliteten.

Förberedelse:

Planera aktiviteterna. Bestäm målgruppen - vilka som ska delta och varför. Tänk igenom vilka aktiviteter ni vill genomföra, både hemma och i länderna där era partners finns. Aktiviteterna ska möta de identifierade behoven och det ska gå att förstå på vilket sätt de ska leda till att målet för projektet nås.

Ta fram ett arbetsprogram som ska gälla hela projektet och vidareutveckla den i era lokala styrgrupper i era organisationer. Tänk igenom och kom överens om de praktiska arrangemangen kring exempelvis mottagande i värdlandet, resor som görs lokalt, kostnadsfördelning etcetera. Det är valfritt att ytterligare förankra vad ni kommit överens om genom ett partnerskapsavtal som ni själva utarbetar organisationerna emellan och som definierar vad ni förväntar er av varandra i form och skyldigheter och rättigheter, samt hur ni löser eventuella konflikter som kan uppstå i partnerskapet.

Uppföljning och spridning:

Hur vet man att man träffat målet? Det korta svaret är genom utvärdering. Planera utvärderingen redan när projektet läggs upp och bestäm vilken metod ni ska använda för utvärdering av era aktiviteter. Det brittiska verktyget Impact+ har utarbetats för att stödja den här processen, och finns översatt till svenska. Utvärdera  kontinuerligt. Reflektera och notera vilken påverkan aktiviteterna har på era målgrupper och på olika nivåer (lokalt, regionalt, nationellt, EU-nivå). Se till att era projektresultat kommer till användning och fortsätter spela en roll i  era organisationer även efter att projektet formellt avslutats.

Spridning syftar till att dela resultat och lärdomar man uppnått i projektet. Utarbeta en spridningsplan som ska täcka ert projekts alla tidsperioder - innan, under och efter. Spridning kan ske i den egna organisationen, i organisationer i er region, nationellt eller på europeisk nivå. Det kan också ske i lokalsamhället och via media.

Er ansökan ska utifrån era behov anknyta till något av de policymål EU:s medlemsländer kommit överens om för Erasmus+, visionen om ett europeiskt utbildningsområde 2025 och Handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027.

Ett europeiskt utbildningsområde 2025 på EU-kommissionens webbplats

Handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027 på EU-kommissionens webbplats

Motiveringen för projektidén bör stämma överens med er verksamhetsplan och ska även kopplas till någon av de prioriteringar som överenskommit av EU:s medlemsländer. Ett effektivt tillvägagångssätt är att se vad ni redan jobbar med, vad som redan görs bra, vilka utmaningar ni har och vad som kan utvecklas vidare.

Projektet måste ta upp minst en av de prioriteringar som gäller för Erasmus+ samarbetspartnerskap. Prioriteringarna är uppdelade i övergripande och sektorsspecifika prioriteringar.

 • Inkludering och mångfald
 • Miljö och arbete mot klimatförändringar
 • Digital omställning
 • Aktivt medborgarskap
 • Verka för gynnsamma lärandemiljöer för alla, motverka tidiga skolavhopp och bristande kunskaper inom grundläggande färdigheter (läsning och skrivning, matematik, naturkunskap och teknik).
 • Stödja lärare, skolledare och andra lärarprofessioner.
 • Utveckling av nyckelkompetenser.
 • Främja ett helhetsperspektiv på språkundervisning och språkinlärning.
 • Främja intresse för, och gynna spetskompetens inom naturvetenskap, teknologi, teknik och matematik (STEM- och STEAM-metoderna)
 • Utveckla högkvalitativa system för förskoleverksamhet och barnomsorg
 • Erkännande av läranderesultat för deltagare i transnationell mobilitet.
 • Anpassa yrkesutbildning till arbetsmarknadens behov.
 • Utöka flexibiliteten och möjligheterna inom yrkesutbildning.
 • Bidra till innovation inom yrkesutbildning.
 • Öka attraktiviteten för yrkesutbildningar.
 • Förbättra kvalitetssäkringen inom yrkesutbildning.
 • Upprätta och genomföra internationaliseringsstrategier för yrkesutbildningsanordnare.
 • Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet för vuxna.
 • Skapa vägar till kompetenshöjning, förbättra tillgängligheten samt öka vuxnas deltagande i olika möjligheter till lärande.
 • Förbättra kompetensen hos utbildare och annan personal inom lärande för vuxna.
 • Förbättra kvalitetssäkringen inom lärande för vuxna.
 • Utveckla lärcentra som arbetar mot livslångt och inkluderande lärande.
 • Främja deltagandet i Erasmus+ bland alla medborgare och generationer.
 • Främja sammanlänkade högskolesystem.
 • Främja innovativa läro- och undervisningsmetoder
 • Utveckla STEM/STEAM inom högre utbildning och främja kvinnors deltagande inom STEM.
 • Främja excellens inom undervisning och kompetensutveckling.
 • Bygga upp inkluderande system för högre utbildning.
 • Stödja digital kompetensutveckling inom högre utbildning.

Projektet förväntas ge positiva och långvariga effekter dels på individuell nivå, dels på organisatorisk nivå men även utanför den egna organisationen.

Förväntade resultat, Outcomes and impact of a mobility project 2021 beskrivs i Erasmus+ Programme Guide på EU-kommissionens webbplats

Uppföljning och spridning är viktigt att planera i ett tidigt stadie. Ju fler utanför projektet som får kännedom om vad ni gör och som känner engagemang ‐ desto större chans att ni når era mål med projektet och att era erfarenheter blir till nytta för andra. Ni bör därför redan i planeringsstadiet lägga ner en hel del tankekraft på vilka spridningsaktiviteter ni ska genomföra.

Ni kan dessutom få fler att vilja arbeta med internationellt utbyte och samarbete. Ett EU‐samarbete där människor från olika länder och kulturer träffas och där utbyte av idéer och kunskap för utvecklingen framåt. Ni blir en del av något större. Det är vad Erasmus+ handlar om.

Av stor betydelse genom hela projektet, och särskilt i planeringen och hanteringen av resultaten, är ledningens delaktighet och engagemang. Det är också bra om alla i organisationen så långt som möjligt involveras i förberedelse- och spridningsaktiviteterna, även de som inte har deltagit själva.

Planera in tid och resurser. En utmaning är tid och pengar. För att projektet ska få skjuts i rätt riktning behöver ni därför noggrant tänka igenom och planera in den tid och de resurser ni behöver för ett effektivt spridningsarbete.

Alla organisationer i projektet bör fundera på hur var och en bäst når ut i sina länder. Gemensamt tar ni sedan fram en spridningsplan där ni beskriver vilka målgrupper ni ska nå, vilka verktyg och kanaler ni ska använda er av och vilka de förväntade effekterna är. Att redogöra för spridningsplanen är en del av ansökan.

Hur ni sprider era resultat och ert projekt beror helt på vad ni vill uppnå och på projektets karaktär. Vill ni nå ut till fler potentiella användare och/eller beslutsfattare? Fundera på vilka kanaler som är mest attraktiva för er målgrupp. Ett sätt kan vara att nå ut via media. Skriv ett pressmeddelande eller ring er lokaltidning eller lämplig branschtidning och tipsa om ert projekt och vad ni ska göra. 

Bjud in slutanvändarna. Vill ni vara säkra på att de som ska förmedla och använda projektets resultat vet vad som är på gång är ett förslag att bjuda in dem på förhandsvisningar, uppmuntra dem att ge återkoppling och/eller använd dem som testgrupp när ni ska testa prototyper. 

För vidare till kollegor. Det är viktigt att de kunskaper och erfarenheter ni får inom projektet förs vidare internt till era kollegor. Ni kan till exempel presentera projektet vid personalmöten, på en konferens eller andra lämpliga evenemang. 

Här ger vi några tips på aktiviteter, kanaler och verktyg som ni kan använda för att sprida det ni uppnår i ert projekt:

 • Blogga under och efter projekttiden.
 • Spela in film. Här kan ni till exempel ta hjälp av målgruppen för partnerskapet.
 • Skriv artiklar och kontakta lokaltidningen och tipsa om vad ni kommit fram till, eller låt de som deltar i aktiviteterna skriva en artikel som lokaltidningen kan publicera.
 • Sprid information om projektet och resultatet regionalt genom seminarier och möten.
 • Lärosäten, politiker, fackförbund och branschorganisationer kan ta del av fysiska resultat som kan spridas vidare.
 • Använd EU. Erasmus+ Project Results Platform är Europeiska kommissionens webbplats där projekt och resultat publiceras.

Medier och verktyg:

 • Webbsidor och webbplatser.
 • Möten, konferenser, workshops och seminarier.
 • Utställningar och demonstrationer.
 • Rapporter, broschyrer, artiklar i specialtidningar.
 • Audiovisuellt material.
 • Sociala medier av olika slag.
 • Öppna evenemang.
 • Existerande kontakter och nätverk.

En organisation i ett av programländerna i projektet utses till projektkoordinator och leder det konsortium som söker projektet. Om er organisation blir koordinator för projektet skickar du in ansökan och har huvudansvaret för att samordna och administrera projektet. Koordinatorn har därmed hand om kontrakt, budget och rapportering för hela projektet. Övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden fördelar ni partners mellan er genom en särskild överenskommelse.

Längden på projektet kan vara mellan 12 och 36 månader. För ansökningar 2021 kan projektet starta mellan den 1 november 2021 och den 28 februari 2022. 

Det totala projektbidraget kan variera beroende på vad ni planerar att göra och inriktningen på projektet. Ni kan ansöka om minimalt 100 000 euro och maximalt 400 000 euro. Det finns ingen övre gräns för hur många organisationer som kan delta i ett partnerskap, men maximalt 10 organisationer per partnerskap kan erhålla ett schablonbelopp för projektledning och implementering.

När ni tar fram er budget är det viktigt att ni räknar utifrån det ni faktiskt planerar att genomföra. Utgå från projektets kärna - hur ofta ni behöver träffas, hur mycket tid personalen behöver lägga ned på eventuella produkter och hur ni tänker presentera och sprida resultaten.

Bidrag inom Erasmus+ är just ett bidrag. Det innebär att det eventuellt inte täcker alla kostnader som kan uppstå i samband med ert projekt. Ibland behöver ni som deltar i projektet själva gå in med en viss medfinansiering. Det är inte alltid pengar det handlar om, utan det kan vara den tid ni behöver lägga ned i projektet, vikarier, kontorsutrustning och liknande.

Ni kan söka bidrag för projektledning och administration, projektmöten, projektresultat, spridningsevenemang, resor och uppehälle, inkluderingsbidrag och specifika kostnader.

Det finns olika vägar att gå för att hitta partners att samarbeta med. Här får du tips och hjälp för att hitta dessa. Ni utgår från mål, prioriteringar och inriktning för projektet och knyter till er de partners som är mest lämpade att dra nytta av varandras olika erfarenheter, sakkunskaper och profiler.

School Education Gateway är EU-kommissionens webbplats där skolor och organisationer i Europa kan lägga in uppgifter om och söka samarbetspartners för ett samarbetsprojekt inom Erasmus+.

Sök samarbetspartner på School Educaton Gateway

eTwinning är en webbaserad skolplattform och fungerar som en mötesplats för lärare i Europa där du kan dela resurser, diskutera idéer, hitta samarbetspartners och utveckla samarbetsprojekt.

eTwinning - digital mötesplats för lärare i Europa

EPALE är en digital mötesplats för vuxenutbildare där du kan komma i kontakt med kollegor inom hela Europa. Här kan du hitta och fråga efter partners för projektsamarbeten, och mycket mer.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Erasmus+ Project Results Platform är EU-kommissionens databas för spridning av projekt. Här finns uppgifter om pågående och avslutade partnerskap och du hittar kontaktuppgifter till organisationer som kan vara intresserade av ett samarbetsprojekt.

Erasmus+ Project Results Platform, databas för spridning av projektresultat

Kontaktseminarier ger er organisation möjlighet att komma i kontakt med andra organisationer för att inleda framtida samarbeten. Seminarierna arrangeras i olika länder i Europa.

Erasmus+ kontaktseminarier

Kollegor, vänner och bekanta – personliga kontakter, från såväl arbete som fritid, är en bra utgångspunkt.

Kommunens kontakter som vänortssamarbetet kan användas till att finna partner. Många kommuner deltar också i olika nätverk där andra kommuner från övriga Europa/världen deltar. Kanske har din kommun en EU-samordnare eller annan stödperson som kan hjälpa dig?

Utländska myndigheter som lokala och regionala myndigheter i de länder ni önskar samarbeta med kan ibland stå till tjänst.

Erasmus+ förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Mer om förberedande besök

Ansök till programmet

Alla partnerorganisationer ska tillsammans arbeta fram projektansökan. Inom partnerskapet utser ni en organisation som ska ha en koordinerande roll.

Det är den organisation som är koordinator för projektet som fyller i och skickar in ansökan för hela projektet till sitt nationella programkontor.

Är din organisation projektkoordinator fyller du i ansökan och skickar in den online.

För att kunna ansöka ska du ha en kod, Organisation ID (OID). Du behöver också ett användarkonto, EU Login.

För att få OID-koden registrerar du uppgifter om er organisation i databasen Organisation registration system. Uppgifterna i databasen läggs automatiskt in i er ansökan. Se därför till att informationen är uppdaterad och korrekt innan du börjar fylla i ansökningsformuläret.

Har ni PIC sedan tidigare förs era uppgifter över till databasen och ni får automatiskt en OID-kod. Du behöver alltså inte registrera er organisation igen. Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Databasen Organisation registration - kontrollera uppgifter och OID

Mer om hur du registrerar, alternativt uppdaterar: OID, Organisation Registration system och EU Login

För konsortier ska alla nationella partners som ingår i projektet/ansökan ha registrerat sig.

Har du inget EU Login, skaffa ditt EU Login-konto på EU-kommissionens webbplats

Ansökan är ett webbformulär och ligger på EU-kommissionens webbplats.

Du behöver ett EU Login för att kunna fylla i ansökan.

Instruktioner till ansökan: Applicant Guides - Submission phase på EU-kommissionens webbplats för ansökan

Rekommenderade webbläsare för att ansökningsformuläret ska fungera: Microsoft Edge 41, Firefox 52.9.0, Chrome 76. Om du får problem med ansökan - radera webbläsarens historik och logga in på nytt.

 • Organisationens/deltagarnas identifierade utvecklingsbehov.
 • Vad ni vill uppnå med projektet, målet med projektet.
 • Hur målet är kopplat till de identifierade utvecklingsbehoven.
 • Hur ni ska utvärdera om målet har uppfyllts.
 • Innehållet i de aktiviteter ni planerar att genomföra.
 • Vilka resultat ni förväntar er att aktiviteterna ska ge.
  (Vad aktiviteterna kommer att ge deltagarna, vad de ska lära sig. Till vilka mål de planerade aktiviteterna bidrar. Hur aktiviteterna bidrar till målen. Hur ni ska utvärdera om de förväntade resultaten uppnåtts.)
 • Hur ni ska välja deltagare till de aktiviteter ni planerar.
  (Urvalsprocess och kriterier ni planerar att använda. Varför ni väljer att använda den metoden för urvalet.)
 • Hur ni ska integrera resultaten från genomförda aktiviteter i det ordinarie arbetet.
 • Hur ni delar och sprider resultaten.
 • Projektbudget.
 • Erasmus kvalitetskriterier: försäkran om att ni följer riktlinjerna.

Ni kan söka bidrag för projektledning och administration, projektmöten, projektresultat, spridningsevenemang, resor och uppehälle och särskilda kostnader.

De olika budgetposterna, giltiga kostnader och bidragsbelopp, Funding rules 2021, finns i Erasmus+ Programme Guide på EU-kommissionens webbplats

För att beräkna avstånd och därmed resekostnader använder du EU-kommissionens avståndsräknare Distance calculator. Det resultat du får fram visar det avstånd du ska ange i ansökan.

De kvalitetskriterier som används vid bedömningen av ansökan ger mer information om vilka frågor er ansökan bör svara på.

Det är helheten i er ansökan som bedöms: relevans, utformning och genomförande, projektsamarbetet, påverkan och genomslag ger sammantaget underlag för bedömning av kvaliteten på ansökan och projektet.

Minst 60 poäng av 100 möjliga för hela ansökan och minst hälften av poängen för respektive del krävs för att bli godkänd.

Bedömningskriterierna hittar du i Erasmus+ Programme Guide på EU-kommissionens webbplats

Erasmus+ handbok för bedömning, Guide on quality assessment 2021 (pdf)

Ni konkurrerar med andra om de bidragsmedel som finns tillgängliga. Därför är en relevant, realistisk och kvalificerad ansökan ert starkaste konkurrensmedel.

För individuellt stöd och rådgivning vänligen kontakta ansvariga handläggare på erasmusplus@uhr.se. Eller delta på ett av våra ansökningsseminarier. Möten och seminarier hittar du i vår evenemangskalender.

Kontrollera att du fyllt i alla budgetposter. Alla budgetdelar ska vara väl underbyggda och stämma överens med er projektidé. Projektets budget kan skäras ned efter den kvalitativa bedömningen av er ansökan om ni inte lyckats övertyga bedömaren eller om ni lagt in ogiltiga kostnader.

Vid bedömningen och beräkningen av hur mycket bidrag som kan beviljas tas hänsyn till

 • Resultatet från den kvalitativa bedömningen av er ansökan: koppling mellan sökt budget, aktiviteter som ska genomföras och förväntade resultat.
 • Tilldelad nationell budget för partnerskap.

Får du tekniska problem med att skicka in ansökningsformuläret digitalt: ta en skärmdump på felmeddelandet, bifoga den tillsammans med ansökan, de dokument som ska bifogas ansökan och ansökans ID-nummer i ett mejl och skicka till adress erasmusplus@uhr.se.

Får du problem sista ansökningsdag måste du enligt regelverket kontakta oss senast klockan 14:00:00 för att få hjälp.

Se gärna till att skicka ansökan någon dag innan sista ansökningsdag – då kan vi hjälpa till om det blir tekniska problem.

Som sökande organisation kan ni ansöka om olika projekt och med olika projektpartners varje ansökningsomgång.

En sammansättning av projektpartners (ett konsortium) kan endast skicka in en ansökan och endast till ett nationellt programkontor per ansökningsomgång. Det är möjligt att skicka in fler ansökningar men med andra konsortier.

Är projekten för lika varandra eller om det är tidigare genomförda projekt finns det en risk att de betraktas som dubbelfinansiering och blir därmed ogiltiga.

Du väljer ansökningsformulär efter utbildningsområde. För att komma åt ansökan loggar du in med ditt EU-login. När du skapat er ansökan hittar du den under fliken "My applications".

Du skriver på partnerskapets arbetsspråk, i normalfallet engelska för att så många som möjligt ska förstå innehållet. Alla delar i ansökan ska beskrivas i text. Alltså inga bilagor, länkar till webbsidor och liknande förutom Declaration of honour.

Stöd att fylla i ansökan finns i anslutning till ansökningsformuläret.

Lycka till!

Skola:  Välj ansökningsformulär KA220-SCH, Cooperation partnerships:

Ansökningsformulär School Education Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Vuxnas lärande: Välj ansökningsformulär KA220-ADU, Cooperation partnerships:

Ansökningsformulär Adult Education Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Yrkesutbildning: Välj ansökningsformulär KA220-VET, Cooperation partnerships:

Ansökningsformulär Vocational Education and Training Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Högre utbildning: Välj ansökningsformulär KA220-HED, Cooperation partnerships:

Ansökningsformulär Higher Education Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Vad händer efter att ni har sökt?

Vi skickar besked om beslut till samtliga sökande cirka fyra månader efter sista ansökningsdag. Beskeden skickas per e-post till respektive kontaktperson i ansökan. Vi kan inte ge förhandsbesked.

grunder finns möjlighet att begära att vi omprövar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan.

Vi kan ompröva brister i den administrativa hanteringen av er ansökan. Bedömningen av projektets kvalitet kan vi däremot inte ompröva. Det är inte heller möjligt att överklaga till en annan rättslig instans.

Om ni vill att vi omprövar handläggningen av er ansökan ska ni inom tre veckor från datum för beslut skriftligen skicka in en begäran om omprövning.

 • Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få omprövat.
 • Skicka begäran till: erasmusplus@uhr.se med ämnesraden "Begäran om omprövning".

Vi behandlar ert ärende inom 45 dagar från det att vi har tagit emot det.

Kontakta oss på erasmusplus@uhr.se om du har frågor. Vänligen använd er ansökans projektnummer som referens när du kontaktar oss.

Använd digitala plattformar för samarbetet

EU-kommissionen har flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda inför er ansökan och under projektet om ni får er ansökan beviljad. 

Stöd och användbara verktyg

Inkludering och mångfald

Alla individer - oavsett förutsättningar - ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. En av fyra prioriteringar inom Erasmus+.

Inkludering och mångfald

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd:

Grön hållbarhet

Direkt till ansökan

Skola:  Välj ansökningsformulär KA220-SCH, Cooperation partnerships:

Ansökningsformulär School Education Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Vuxnas lärande: Välj ansökningsformulär KA220-ADU, Cooperation partnerships:

Ansökningsformulär Adult Education Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Yrkesutbildning: Välj ansökningsformulär KA220-VET, Cooperation partnerships:

Ansökningsformulär Vocational Education and Training Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Högre utbildning: Välj ansökningsformulär KA220-HED, Cooperation partnerships:

Ansökningsformulär Higher Education Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats