Lyssna

Vi beskriver vilka organisationer som kan söka, vad du ska tänka på, vad du kan söka bidrag för, ger exempel på vad projektet kan handla om och förklarar hur ansökan går till.

Inom Erasmus+ småskaliga partnerskap kan mindre erfarna organisationer med mindre kapacitet och nykomlingar inom Erasmusprogrammet ges möjlighet att utveckla transnationella nätverk och tillsammans nå ut till individer med begränsade möjligheter.

Projekt inom småskaliga partnerskap ska bygga på en tydlig behovsanalys samt ha en tydlig plan för implementering, uppföljning och spridning av projektets aktiviteter.

Inom partnerskapet ska minst två organisationer från två olika länder som deltar i Erasmus+ ingå och samarbetet pågår i 6-24 månader beroende på mål och aktiviteter.

Organisationer som kan söka

Olika typer av organisationer verksamma inom skola, yrkesutbildning eller vuxnas lärande kan ansöka och delta i småskaliga partnerskap. Det viktiga är att partnerskapet som helhet och de organisationer som ingår har möjlighet att påverka målgrupperna för projektet och bidra till utveckling inom en eller flera av dessa tre utbildningssektorer. Det är projektets inriktning och fokus och det förväntade resultatet som är det viktiga.

 • Alla skolformer från förskola till gymnasium och vuxenutbildning, både fristående och kommunala utbildningsanordnare
 • Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning
 • Yrkeshögskolor
 • Regioner och regionförbund
 • Myndigheter, kommuner och förvaltningar
 • Kommunalförbund
 • Bibliotek och museer
 • Stiftelser, ideella och andra organisationer
 • Utbildningsorganisationer inom skol-, yrkesutbildnings- och vuxenutbildningssektorn.
 • Företag

(Listan är inte uttömmande)

Vad projektet kan handla om

I ert Erasmus+ projekt kan ni tillsammans med en eller flera partnerorganisationer utforska och lära er mer om områden där ni behöver utvecklas som organisation eller där ni har stora utmaningar. De aktiviteter ni vill genomföra och de resultat som tas fram ska vara tydligt kopplade till varandra samt till de behov som du beskriver i er ansökan. Projekten bör använda digitala verktyg och metoder som komplement till fysiska aktiviteter för att utveckla ett samarbete mellan partnerorganisationer. De resultat projekten tar fram ska kunna spridas i de deltagande organisationerna och i lokalsamhället.

 • Projektbaserat samarbete, lärande av varandra, workshopar, virtuella laboratorier och samarbeten.
 • Kompetensuppbyggnad och nätverkande.
 • Utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter vid någon av partnerorganisationerna förutsatt att de ger ett mervärde och bidrar till att nå målen för projektet.

De kortare och/eller längre utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter för elever, studenter eller personal kan vara fysiska, virtuella eller blandade (mix av virtuella och fysiska aktiviteter). Aktiviteterna ska vara kopplade till projektet och motiveras i ansökan.

Att tänka på inför ansökan

När du ansöker om bidrag till ett projekt är det viktigt att sätta ansökan i ett sammanhang. Vilka behov har lett fram till ansökan och vad ska det leda till? För att ansökan ska bli så bra som möjligt och för att komma fram till om programmet är ett lämpligt sätt för er organisation att utvecklas behöver du tänka utifrån ett strategiskt perspektiv. Inom Erasmus+ är relevans, påverkan, långsiktighet och spridning av stor betydelse.

Småskaliga partnerskap består av fyra stadier som ska påbörjas redan innan ett projekt blir beviljat:

 • planering
 • förberedelse
 • genomförande
 • uppföljning.

Det är viktigt att fundera över vad ni vill utveckla och varför, och varför ni måste göra det i samarbete med organisationer i andra europeiska länder och inte nationellt. Reflektera över vilka utvecklingsbehov ni har inom den utbildningssektor som är målet för ert projekt.

Beskriv hur er idé kopplar an till era organisationers mål, huvudmännens mål, nationella mål och de prioriteringar som finns inom Erasmus+ samt hur ert projekt ska utveckla en angelägen fråga inom ert utbildningsområde.

Beskriv konkret slutmålet för projektet, hur projektet ska ha förändrat eller tillfört något till organisationens, kommunens, regionens och/eller europeisk nivå.

Planering (definiera behoven, mål, resultat, aktiviteter, tidsplan etcetera). Bestäm i ett tidigt skede vilka partners ni vill samarbeta med och varför. Tänk igenom hur styrgruppen i er organisation ska se ut. En rekommendation är att vara så pass många så att arbetsuppgifterna kan fördelas på flera olika personer. Bestäm också hur ni tänkt fördela arbete och projektbudget med era partners.

Förberedelse (aktivitetsplanering, utveckling av arbetsprogram, praktiska arrangemang, bestämma målgrupper etcetera). Tänk igenom vilka aktiviteter ni vill genomföra, både hemma och i era partners länder. Beskriv hur aktiviteterna hör ihop med de behov och utmaningar ni beskrivit. Bestäm vilka som ska delta och varför. Man måste kunna förstå hur de aktiviteter ni ska genomföra ska kunna leda fram till det mål ni beskrivit för de målgrupper projektet avser.

Genomförandet av era aktiviteter, kan inkludera nätverksträffar, möten, arbetsmöten för att dela erfarenheter eller utveckla resultat.

Uppföljning (kontinuerlig utvärdering av aktiviteterna, aktiviteternas påverkan på olika nivåer, spridning och användning av projektresultat).
Redan från början ska ni planera för hur ni ska följa upp och sprida projektresultatet inom partnerskapet. Hur kan projektet integrera projektets resultat i de deltagande organisationernas vanliga arbete? Hur kan resultaten spridas till andra organisationer och allmänheten?

Er ansökan ska utifrån era behov anknyta till något av de policymål EU:s medlemsländer kommit överens om för Erasmus+, visionen om ett europeiskt utbildningsområde 2025 och Handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027.

Ett europeiskt utbildningsområde 2025 på EU-kommissionens webbplats

Handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027 på EU-kommissionens webbplats

Motiveringen för projektidén bör stämma överens med er organisations verksamhet och ska kopplas till någon av programprioriteringarna. Ett effektivt tillvägagångssätt är att se vad ni redan jobbar med, vad som redan görs bra, vilka utmaningar ni har och vad som kan utvecklas vidare.

Projektet måste ta upp minst en av de prioriteringar som identifierats inom Erasmus+ småskaliga partnerskap. Prioriteringarna är uppdelade i övergripande och områdesspecifika prioriteringar.

 • Inkludering och mångfald
 • Miljö och arbete mot klimatförändringar
 • Digital omställning
 • Aktivt medborgarskap
 • Verka för gynnsamma lärandemiljöer för alla, motverka tidiga skolavhopp och bristande kunskaper inom grundläggande färdigheter (läsning och skrivning, matematik, naturkunskap och teknik).
 • Stödja lärare, skolledare och andra lärarprofessioner.
 • Utveckling av nyckelkompetenser.
 • Främja ett helhetsperspektiv på språkundervisning och språkinlärning.
 • Främja intresse för, och gynna spetskompetens inom naturvetenskap, teknologi, teknik och matematik (STEM- och STEAM-metoderna)
 • Utveckla högkvalitativa system för förskoleverksamhet och barnomsorg
 • Erkännande av läranderesultat för deltagare i transnationell mobilitet.
 • Flexibla utbildningsmöjligheter med hög kvalitet för vuxna.
 • Skapa vägar till kompetensutveckling, förbättra tillgängligheten samt öka vuxnas deltagande i olika former av lärande.
 • Höja kompetensen hos utbildare och annan personal inom lärande för vuxna.
 • Utveckla kvalitetssäkringssystem inom lärande för vuxna.
 • Utveckla lokala lärandemiljöer som arbetar mot livslångt och inkluderande lärande.
 • Skapa och främja möjligheter till lärande för alla medborgare och generationer.
 • Anpassa yrkesutbildning och praktik till arbetsmarknadens behov.
 • Utöka flexibiliteten och möjligheterna inom yrkesutbildning.
 • Bidra till innovation inom yrkesutbildning.
 • Öka attraktiviteten för yrkesutbildningar.
 • Förbättra kvalitetssäkringen inom yrkesutbildning.
 • Upprätta och genomföra internationaliseringsstrategier för yrkesutbildningsanordnare.

Projektet förväntas ge positiva och långvariga effekter dels på individuell nivå, dels på organisatorisk nivå men även utanför den egna organisationen.

Förväntade resultat, Outcomes and impact, beskrivs i Erasmus+ Programme Guide på EU-kommissionens webbplats

Uppföljning och spridning är viktigt att planera i ett tidigt stadie. Ju fler utanför projektet som får kännedom om vad ni gör och som känner engagemang ‐ desto större chans att ni når era mål med projektet och att era erfarenheter blir till nytta för andra. Ni bör därför redan i planeringsstadiet lägga ner en hel del tankekraft på vilka spridningsaktiviteter ni ska genomföra.

Ni kan dessutom få fler att vilja arbeta med internationellt utbyte och samarbete. Ett EU‐samarbete där människor från olika länder och kulturer träffas och där utbyte av idéer och kunskap för utvecklingen framåt. Ni blir en del av något större. Det är vad Erasmus+ handlar om.

Av stor betydelse genom hela projektet, och särskilt i planeringen och hanteringen av resultaten, är ledningens delaktighet och engagemang. Det är också bra om alla i organisationen så långt som möjligt involveras i förberedelse- och spridningsaktiviteterna, även de som inte har deltagit själva.

Planera in tid och resurser. En utmaning är tid och pengar. För att projektet ska få skjuts i rätt riktning behöver ni därför noggrant tänka igenom och planera in den tid och de resurser ni behöver för ett effektivt spridningsarbete.

Alla organisationer i projektet bör fundera på hur var och en bäst når ut i sina länder. Gemensamt tar ni sedan fram en spridningsplan där ni beskriver vilka målgrupper ni ska nå, vilka verktyg och kanaler ni ska använda er av och vilka de förväntade effekterna är. Att redogöra för spridningsplanen är en del av ansökan.

Hur ni sprider era resultat och ert projekt beror helt på vad ni vill uppnå och på projektets karaktär. Vill ni nå ut till fler potentiella användare och/eller beslutsfattare? Fundera på vilka kanaler som är mest attraktiva för er målgrupp. Ett sätt kan vara att nå ut via media. Skriv ett pressmeddelande eller ring er lokaltidning eller lämplig branschtidning och tipsa om ert projekt och vad ni ska göra. 

Bjud in slutanvändarna. Vill ni vara säkra på att de som ska förmedla och använda projektets resultat vet vad som är på gång är ett förslag att bjuda in dem på förhandsvisningar, uppmuntra dem att ge återkoppling och/eller använd dem som testgrupp när ni ska testa prototyper. 

För vidare till kollegor. Det är viktigt att de kunskaper och erfarenheter ni får inom projektet förs vidare internt till era kollegor. Ni kan till exempel presentera projektet vid personalmöten, på en konferens eller andra lämpliga evenemang. 

Här ger vi några tips på aktiviteter, kanaler och verktyg som ni kan använda för att sprida det ni uppnår i ert projekt:

 • Blogga under och efter projekttiden.
 • Spela in film. Här kan ni till exempel ta hjälp av målgruppen för partnerskapet.
 • Skriv artiklar och kontakta lokaltidningen och tipsa om vad ni kommit fram till, eller låt de som deltar i aktiviteterna skriva en artikel som lokaltidningen kan publicera.
 • Sprid information om projektet och resultatet regionalt genom seminarier och möten.
 • Lärosäten, politiker, fackförbund och branschorganisationer kan ta del av fysiska resultat som kan spridas vidare.
 • Använd EU. Erasmus+ Project Results Platform är Europeiska kommissionens webbplats där projekt och resultat publiceras.

Medier och verktyg:

 • Webbsidor och webbplatser.
 • Möten, konferenser, workshops och seminarier.
 • Utställningar och demonstrationer.
 • Rapporter, broschyrer, artiklar i specialtidningar.
 • Audiovisuellt material.
 • Sociala medier av olika slag.
 • Öppna evenemang.
 • Existerande kontakter och nätverk.

En organisation i ett av programländerna i projektet utses till projektkoordinator. Om er organisation blir koordinator för projektet skickar du in ansökan och har huvudansvaret för att samordna och administrera projektet. Koordinatorn har därmed hand om kontrakt, budget och rapportering för hela projektet. Övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden fördelar ni partners mellan er genom en särskild överenskommelse.

Längden på projektet kan vara mellan 6 och 24 månader. Du väljer projektlängd när du ansöker och utgår från projektets mål och de aktiviteter ni planerar över tid.

För småskaliga partnerskap kommer det utlysas två ansökningsomgångar per år, en på våren och en på hösten.

Projekt med sista ansökningsdag 23 mars 2022 kan starta från den 1 september och framåt. Projektet måste vara avslutat senast den 31 augusti 2024. Projekt med sista ansökningsdag 4 oktober 2022 kan starta från våren 2023.

Den föreslagna finansieringsmodellen består av två valbara klumpsummor på antingen 30 000 euro eller 60 000 euro. Ansökande väljer bland dessa förvalda totalbelopp i enlighet med aktiviteterna de önskar genomföra och de resultat man vill uppnå.

Projektperioden anges vid ansökan och partnerskapet måste involvera minst två organisationer från två olika programländer.

Då fokus för Erasmus+ småskaliga partnerskap är inkludering och tillgänglighet för organisationer med begränsad erfarenhet av dessa typer av projektsamarbeten så är budgetmodellen förenklad i jämförelse med andra program. Projektbeskrivningen ska innehålla projektets mål, föreslagna aktiviteter och förväntade resultat. Dessa tre måste vara tydligt kopplade till varandra och beskrivna på ett sammanhängande sätt.

När ni tar fram er budget är det viktigt att ni räknar utifrån det ni faktiskt planerar att genomföra. Utgå från projektets kärna - hur ofta ni behöver träffas, hur mycket tid personalen behöver lägga ned på eventuella produkter och hur ni tänker presentera och sprida resultaten.

Bidrag inom Erasmus+ är just ett bidrag. Det innebär att det eventuellt inte täcker alla kostnader som kan uppstå i samband med ert projekt. Ibland behöver ni som deltar i projektet själva gå in med en viss medfinansiering. Det är inte alltid pengar det handlar om, utan det kan vara den tid ni behöver lägga ned i projektet, vikarier, kontorsutrustning och liknande.

Det finns olika vägar att gå för att hitta partners att samarbeta med. Här får du tips och hjälp för att hitta dessa. Ni utgår från mål, prioriteringar och inriktning för projektet och knyter till er de partners som är mest lämpade att dra nytta av varandras olika erfarenheter, sakkunskaper och profiler.

School Education Gateway är EU-kommissionens webbplats där skolor och organisationer i Europa kan lägga in uppgifter om och söka samarbetspartners för ett samarbetsprojekt inom Erasmus+.

Sök samarbetspartner på School Educaton Gateway

eTwinning är en webbaserad skolplattform och fungerar som en mötesplats för lärare i Europa där du kan dela resurser, diskutera idéer, hitta samarbetspartners och utveckla samarbetsprojekt.

eTwinning - digital mötesplats för lärare i Europa

EPALE är en digital mötesplats för vuxenutbildare där du kan komma i kontakt med kollegor inom hela Europa. Här kan du hitta och fråga efter partners för projektsamarbeten, och mycket mer.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Erasmus+ Project Results Platform är EU-kommissionens databas för spridning av projekt. Här finns uppgifter om pågående och avslutade partnerskap och du hittar kontaktuppgifter till organisationer som kan vara intresserade av ett samarbetsprojekt.

Erasmus+ Project Results Platform, databas för spridning av projektresultat

Kontaktseminarier ger er organisation möjlighet att komma i kontakt med andra organisationer för att inleda framtida samarbeten. Seminarierna arrangeras i olika länder i Europa.

Erasmus+ kontaktseminarier

Kollegor, vänner och bekanta – personliga kontakter, från såväl arbete som fritid, är en bra utgångspunkt.

Kommunens kontakter som vänortssamarbetet kan användas till att finna partner. Många kommuner deltar också i olika nätverk där andra kommuner från övriga Europa/världen deltar. Kanske har din kommun en EU-samordnare eller annan stödperson som kan hjälpa dig?

Utländska myndigheter som lokala och regionala myndigheter i de länder ni önskar samarbeta med kan ibland stå till tjänst.

Erasmus+ förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Mer om förberedande besök

Ansök till programmet

Alla partnerorganisationer ska tillsammans arbeta fram projektansökan. Inom partnerskapet utser ni en organisation som ska ha en koordinerande roll.

Det är den organisation som är koordinator för projektet som fyller i och skickar in ansökan för hela projektet till sitt nationella programkontor.

Är din organisation projektkoordinator fyller du i ansökan och skickar in den online.

För att kunna ansöka behövs en kod, Organisation ID (OID) och ett användarkonto, EU Login.

För att få OID-koden, registrera uppgifter om er organisation i databasen Organisation registration system. Uppgifterna i databasen läggs automatiskt in i er ansökan. Se därför till att informationen är uppdaterad och korrekt innan du börjar fylla i ansökningsformuläret.

Har ni PIC sedan tidigare förs era uppgifter över till databasen och ni får automatiskt en OID-kod. Er organisation behöver inte registreras igen. Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Databasen Organisation registration - kontrollera uppgifter och OID

Registrera, alternativt uppdatera: OID, Organisation Registration system och EU Login

För konsortier ska alla nationella partners som ingår i projektet/ansökan ha registrerat sig.

Skaffa EU Login: EU Login - create an account på EU-kommissionens webbplats

Ansökan är ett webbformulär och ligger på EU-kommissionens webbplats. Du behöver ett EU Login för att kunna fylla i ansökan. Webbplatsen fungerar bäst med webbläsaren Google Chrome.

Instruktioner till ansökan: Applicant Guides - Submission phase på EU-kommissionens webbplats för ansökan

 • Organisationens/deltagarnas identifierade utvecklingsbehov.
 • Vad ni vill uppnå med projektet, målet med projektet.
 • Hur målet är kopplat till de identifierade utvecklingsbehoven.
 • Hur ni ska utvärdera om målet har uppfyllts.
 • Innehållet i de aktiviteter ni planerar att genomföra.
 • Vilka resultat ni förväntar er att aktiviteterna ska ge.
  (Vad aktiviteterna kommer att ge deltagarna, vad de ska lära sig. Till vilka mål de planerade aktiviteterna bidrar. Hur aktiviteterna bidrar till målen. Hur ni ska utvärdera om de förväntade resultaten uppnåtts.)
 • Hur ni ska välja deltagare till de aktiviteter ni planerar.
  (Urvalsprocess och kriterier ni planerar att använda. Varför ni väljer att använda den metoden för urvalet.)
 • Hur ni ska integrera resultaten från genomförda aktiviteter i det ordinarie arbetet.
 • Hur ni delar och sprider resultaten.
 • Projektbudget.
 • Erasmus kvalitetskriterier: försäkran om att ni följer riktlinjerna.
 • Erasmus+ har tre övergripande mål: inkludering och mångfald, miljö och arbete mot klimatförändringar samt digital omställning. De tre målen ska genomsyra projektet, visa på hur ni kommer jobba med dessa inom projektet.

Du kan söka bidrag för projektledning och administration, projektmöten, projektresultat, spridningsevenemang, resor och uppehälle och särskilda kostnader.

De olika budgetposterna, giltiga kostnader och bidragsbelopp, Funding rules, finns i Erasmus+ Programme Guide på EU-kommissionens webbplats

För att beräkna avstånd och därmed resekostnader använder du EU-kommissionens avståndsräknare Distance calculator. Det resultat du får fram visar det avstånd du ska ange i ansökan.

De kvalitetskriterier som används vid bedömningen av ansökan ger mer information om vilka frågor er ansökan bör svara på.

Det är helheten i er ansökan som bedöms: relevans, utformning och genomförande, projektsamarbetet, påverkan och genomslag ger sammantaget underlag för bedömning av kvaliteten på ansökan och projektet.

Minst 60 poäng av 100 möjliga för hela ansökan och minst hälften av poängen för respektive del krävs för att bli godkänd.

Bedömningskriterierna hittar du i Erasmus+ Programme Guide på EU-kommissionens webbplats

Ni konkurrerar med andra om de bidragsmedel som finns tillgängliga. Därför är en relevant, realistisk och kvalificerad ansökan ert starkaste konkurrensmedel.

För individuellt stöd och rådgivning vänligen kontakta ansvariga handläggare på erasmusplus@uhr.se. Eller delta på ett av våra ansökningsseminarier. Möten och seminarier hittar du i vår evenemangskalender.

Kontrollera att du fyllt i alla budgetposter. Alla budgetdelar ska vara väl underbyggda och stämma överens med er projektidé. Vid bedömning av, om den valda klumpsumman är kostnadseffektiv, tittar bedömarna på koppling mellan sökt budget, aktiviteter som ska genomföras och förväntat resultat.

EU-kommissionen har tagit fram en handledning som hjälper er att tolka och tillämpa regelverket för klumpsummemodellen för Erasmus+ samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap. Handledningen innehåller också en vägledning om projektdesign och exempel på kvantitativa och kvalitativa indikatorer som kan användas för att mäta måluppfyllelsen för era resultat och ert projekt.

Var observant på att vissa delar gäller för både de småskaliga partnerskapen och samarbetspartnerskapen, medan andra enbart gäller för en av partnerskapstyperna.

Handbook on the lump sum funding model, Erasmus+ Partnerships for Cooperation (pdf, 1,2 MB)

Får du tekniska problem med att skicka in ansökningsformuläret digitalt: ta en skärmdump på felmeddelandet, bifoga den tillsammans med ansökan, de dokument som ska bifogas ansökan och ansökans ID-nummer i ett mejl och skicka till adress erasmusplus@uhr.se.

Får du problem sista ansökningsdag måste du enligt regelverket kontakta oss senast klockan 14:00:00 för att få hjälp.

Se gärna till att skicka ansökan någon dag innan sista ansökningsdag – då kan vi hjälpa till om det blir tekniska problem.

Som sökande organisation kan ni ansöka om olika projekt och med olika projektpartners varje ansökningsomgång.

En sammansättning av projektpartners (ett konsortium) kan skicka in endast en ansökan och endast till ett programkontor per ansökningsomgång. Det är möjligt att skicka in fler ansökningar men med andra konsortier.

Är projekten för lika varandra eller tidigare genomförda projekt finns det en risk att de betraktas som dubbelfinansiering och därmed blir ogiltiga.

Du väljer ansökningsformulär efter utbildningsområde. För att komma åt ansökan loggar du in med ditt EU-login. När du skapat er ansökan hittar du den under fliken "My applications".

Du skriver på partnerskapets arbetsspråk, i normalfallet engelska för att så många som möjligt ska förstå innehållet. Alla delar i ansökan ska beskrivas i text. Alltså inga bilagor, länkar till webbsidor och liknande förutom Declaration of honour.

Stöd att fylla i ansökan finns i anslutning till ansökningsformuläret.

Lycka till!

Skola:  Välj ansökningsformulär KA210-SCH, Small-scale partnerships:

Ansökningsformulär School Education Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Vuxnas lärande: Välj ansökningsformulär KA210-ADU, Small-scale partnerships:

Ansökningsformulär Adult Education Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Yrkesutbildning: Välj ansökningsformulär KA210-VET, Small-scale partnerships:

Ansökningsformulär Vocational Education and Training Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Vad händer efter att ni har sökt?

Vi skickar besked om beslut till samtliga sökande cirka fem månader efter sista ansökningsdag. Beskeden skickas per e-post till respektive kontaktperson i ansökan. Vi kan inte ge förhandsbesked.

Om ni anser att Universitets- och högskolerådet har bedömt er ansökan på oriktiga grunder finns möjlighet att begära att vi omprövar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan.

Vi kan ompröva brister i den administrativa hanteringen av er ansökan. Bedömningen av projektets kvalitet kan vi däremot inte ompröva. Det är inte heller möjligt att överklaga till en annan rättslig instans.

Om ni vill att vi omprövar handläggningen av er ansökan ska ni inom tre veckor från datum för beslut skriftligen skicka in en begäran om omprövning.

 • Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få omprövat.
 • Skicka begäran till: erasmusplus@uhr.se med ämnesraden "Begäran om omprövning".

Vi behandlar ert ärende inom 15 dagar från det att vi har tagit emot det.

Kontakta oss på erasmusplus@uhr.se om ni har frågor. Vänligen använd er ansökans projektnummer som referens.

Använd digitala plattformar för samarbetet

EU-kommissionen har flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda inför er ansökan och under projektet om ni får er ansökan beviljad. Stöd och användbara verktyg

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd: Grön hållbarhet

Inkludering och mångfald

Alla individer - oavsett förutsättningar - ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. Inkludering och mångfald är en av fyra prioriteringar inom Erasmus+.

Digital omställning

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet: Digitalisering

Direkt till ansökan

Skola:  Välj ansökningsformulär KA210-SCH, Small-scale partnerships:

Ansökningsformulär School Education Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Vuxnas lärande: Välj ansökningsformulär KA210-ADU, Small-scale partnerships:

Ansökningsformulär Adult Education Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Yrkesutbildning: Välj ansökningsformulär KA210-VET, Small-scale partnerships:

Ansökningsformulär Vocational Education and Training Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka210@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ småskaliga partnerskap:

 • Johan Eckerman, 010-470 04 03
 • Elin Lundkvist, 010-470 03 85
 • Alfiero Zanotto, 010-470 06 07