Lyssna

Småskaliga partnerskap ska leda till fler gemensamma initiativ för att främja samarbete, lärande av varandra och erfarenhetsutbyte. Här ges en kort introduktion till programmet.

Småskaliga partnerskap vänder sig särskilt till organisationer som är nya och oerfarna inom Erasmus+. Partnerskapet kräver mindre administration än andra samarbetsformer och är därför också anpassat för mindre organisationer och för alla som vill ta ett första steg in i Erasmus+ partnerskap. Målet med småskaliga partnerskap är att stödja inkludering av deltagare med begränsade möjligheter och att verka för ett aktivt deltagande i det europeiska medborgarskapet.

Höj kvaliteten på lärandet och utveckla verksamheten

Syftet med småskaliga partnerskap är att öka kvaliteten i verksamheten hos de organisationer som deltar, att bygga kapacitet för transnationellt och tvärsektoriellt arbete samt att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap och inkludering av målgrupper med begränsade möjligheter.

Partnerskapen ska även bidra till att utbildningsorganisationer kan lära sig mer om och arbeta med utmaningar och behov i skol-, yrkesutbildnings- och vuxenutbildningssektorn. På sikt kan det bidra till att möjliggöra förändringar och förbättringar.

Organisationer som kan söka

Olika typer av organisationer kan ansöka och delta i småskaliga partnerskap. Det viktiga är att de organisationer som ingår har möjlighet att påverka målgrupperna för projektet och bidra till utveckling inom den utbildningssektor/-er man söker inom. Det är projektets inriktning och fokus och det förväntade resultatet som är det viktiga.

Er projektidé ska kopplas till prioriteringarna

Motiveringen för projektidén bör stämma överens med er verksamhetsplan och ska även kopplas till någon av de prioriteringar som överenskommit av EU:s medlemsländer. Ett effektivt tillvägagångssätt är att se vad ni redan jobbar med, vad som redan görs bra, vilka utmaningar ni har och vad som kan utvecklas vidare.

Projektet måste ta upp minst en av de prioriteringar som identifierats inom Erasmus+ partnerskap. Prioriteringarna är uppdelade i övergripande och områdesspecifika prioriteringar.

Övergripande prioriteringar

 • Verka för gynnsamma lärandemiljöer för alla, motverka tidiga skolavhopp och bristande kunskaper inom grundläggande färdigheter (läsning och skrivning, matematik, naturkunskap och teknik).
 • Stödja lärare, skolledare och andra lärarprofessioner.
 • Utveckling av nyckelkompetenser.
 • Främja ett helhetsperspektiv på språkundervisning och språkinlärning.
 • Främja intresse för, och gynna spetskompetens inom naturvetenskap, teknologi, teknik och matematik (STEM- och STEAM-metoderna).
 • Utveckla högkvalitativa system för förskoleverksamhet och barnomsorg.
 • Erkännande av läranderesultat för deltagare i mobilitet över nationsgränserna.
 • Flexibla utbildningsmöjligheter med hög kvalitet för vuxna.
 • Skapa vägar till kompetensutveckling, förbättra tillgängligheten samt öka vuxnas deltagande i olika former av lärande.
 • Höja kompetensen hos utbildare och annan personal inom lärande för vuxna.
 • Utveckla kvalitetssäkringssystem inom lärande för vuxna.
 • Utveckla lokala lärandemiljöer som arbetar mot livslångt och inkluderande lärande.
 • Skapa och främja möjligheter till lärande för alla medborgare och generationer.
 • Anpassa yrkesutbildning och praktik till arbetsmarknadens behov.
 • Utöka flexibiliteten och möjligheterna inom yrkesutbildning.
 • Bidra till innovation inom yrkesutbildning.
 • Öka attraktiviteten för yrkesutbildningar.
 • Förbättra kvalitetssäkringen inom yrkesutbildning.
 • Upprätta och genomföra internationaliseringsstrategier för yrkesutbildningsanordnare.

Välj partners utifrån inriktning och vad ni vill uppnå

Partnerskapet kan sättas samman av organisationer som sinsemellan är olika, som exempelvis enskilda utbildningsorganisationer, företag, förvaltningar och frivilligorganisationer.

Utgå från mål, prioriteringar och inriktning för projektet och knyt till er de partnerorganisationer som är mest lämpade att bidra. Dra nytta av varandras olika erfarenheter, sakkunskaper och profiler.

I ett småskaligt partnerskap ska minst två organisationer från två olika programländer ingå och samarbetet pågår i 6 – 24 månader beroende på mål och aktiviteter.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. De medel ni kan ansöka om ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Använd digitala plattformar för samarbetet

EU-kommissionen har flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda inför er ansökan och under projektet om ni får er ansökan beviljad. 

Stöd och användbara verktyg

Film: Pandemins påverkan på arbetet inom Erasmus+


Susanne Ribbesjö, handläggare för Erasmus+, berättar och svarar på vanliga frågor.

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka210@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ småskaliga partnerskap:

 • Johan Eckerman, 010-470 04 03
 • Elin Lundkvist, 010-470 03 85
 • Alfiero Zanotto, 010-470 06 07