Partnerskapet och projektet kan beroende på behov och mål se olika ut. Det viktiga är vad ert projekt handlar om och att ni vill utveckla något inom området högre utbildning.

Välj partners utifrån inriktning och vad ni vill uppnå

Ni utgår från mål, prioriteringar och inriktning för projektet och knyter till er de partners som är mest lämpade att dra nytta av varandras olika erfarenheter, sakkunskaper och profiler.

Enskilda lärosäten kan i projektform samarbeta med andra lärosäten om en angelägen fråga som har hög relevans för alla inblandade parter. Det är möjligt att i begränsad omfattning genomföra student- och personalmobilitet i lärandesyfte, till exempel i form av intensivkurser. Dessa aktiviteter ska tillföra ett mervärde till projektet.

Hitta partners att samarbeta med

Här får du tips och hjälp att hitta samarbetspartners

Tre organisationer från tre länder

I partnerskapet ska minst tre organisationer från minst tre programländer ingå.

Nyskapande projekt

Ett strategiskt partnerskap inom högre utbildning syftar till att utveckla innovativa produkter och metoder, genomföra omfattande spridningsaktiviteter samt möjliggöra att dessa nyheter testas och kommer till användning utanför projektet.

Ni kan söka särskilda bidrag för att kunna lägga tid på utveckling av dessa produkter och till spridningsevenemang.

Utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter

Det är även möjligt att vid någon av partnerorganisationerna genomföra kortare och/eller längre utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter för studerande respektive pedagogisk personal. Dessa så kallade mobiliteter ska vara kopplade till projektet och motiveras i ansökan. De ska ge ett mervärde och bidra till att nå målet för projektet.

Koordinator har huvudansvaret

En organisation i ett av programländerna utses till projektkoordinator. Som koordinator för projektet skickar du in ansökan och har huvudansvaret för att samordna och administrera projektet. Koordinatorn har därmed hand om kontrakt, budget och rapportering för hela projektet. Övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden fördelar ni mellan er genom en särskild överenskommelse, ett partnerskapsavtal, och/eller minst via ett dokument om försäkran av deltagande, ett så kallat "mandate".

Projektstart och slut

Längden på projektet kan vara mellan 24 och 36 månader. För ansökningar 2020 kan projektet starta från 1 september 2020 och ska avslutas senast 31 december 2023.

Projektbidraget varierar

Det totala projektbidraget kan variera beroende på vad ni planerar att göra. Maximalt kan du söka 450 000 euro för ett projekt som pågår i 36 månader. Läs mer om ekonomi och bidrag för strategiska partnerskap.

Exempel på vad ett projekt kan handla om

Utifrån målsättningarna och de prioriterade områden som gäller för Erasmus+ kan ert projekt exempelvis handla om:

  • Utveckling av läroplaner, kurser, intensivprogram, gemensamma undervisningsmoduler (även e-lärandemoduler) – mellan partners från olika länder, discipliner, samhällssektorer (offentligt/privat) och som är relevanta med tanke på arbetsmarknadens behov.
  • Material och pedagogiska metoder och verktyg för inlärning, undervisning och utbildning.
  • Projektbaserat samarbete, lärande av varandra, workshopar, virtuella laboratorier och samarbeten.
  • Kompetensuppbyggnad och nätverkande.
  • Att arbeta fram och genomföra långsiktiga strategiska samarbetsplaner.
  • Undersökningar, jämförande analyser, fallstudier.

Se "Renewed EU agenda for higher education" för mer projektinspiration