Erasmus+ mobilitet erbjuder finansiering för elev- och studentutbyten, utlandspraktik för studenter och yrkesstuderande samt kompetensutveckling utomlands för lärare och annan personal. Syftet med programmet är att ge individer berikande erfarenheter genom breddat lärande samt att öka utbildningens kvalitet hos de organisationer som är involverade.

Elevutbyten, yrkespraktik och kompetensutveckling för personalen

Genom finansiering från Erasmus+ mobilitet kan utbildningsorganisationer erbjuda sina elever, studerande, lärare och annan personal fördjupade kunskaper och breddat lärarande genom att studera, praktisera eller kompetensutveckla sig i ett annat land. En nyhet är utökade möjligheter för elever på grund- och gymnasieskolan att få finansiering för att delta i utbyten med skolor i andra länder, i grupp eller individuellt.

Gemensamt för alla utbyten är att erfarenheter och kunskaper mellan européer delas och bidrar till ökad samhörighet över nationsgränserna.

Ett lyft för både individer och organisationer

För studenter, yrkesstuderande och elever i grund- och gymnasieskolan kan utbyten innebära ökad anställningsbarhet, ökad motivation till vidare studier, ökad interkulturell förståelse, förbättrade språkkunskaper och ökad självtillit med mera. Erfarenheterna ger de unga bra förutsättningar inför framtida arbetsliv. Många personer som deltagit i Erasmus+ mobilitet kan vittna om positiva erfarenheter som gjort stor skillnad i deras liv.

För lärare och annan personal inom utbildningssektorn kan resultaten från mobiliteten till exempel handla om kompetenshöjning inom befintlig profession som leder till bättre kvalitet i undervisningen, större förståelse för praxis, policies och utbildningssystem i olika länder, större förståelse för social-, språklig- och kulturell mångfald samt ökad motivation i det dagliga arbetet.

Även för de involverade utbildningsorganisationerna förväntas de olika mobilitetsaktiviteterna ge många vinster.  De internationella utbytena bidrar till en mer dynamisk och engagerad professionell miljö som är redo att integrera nya arbetssätt för att förbättra utbildningen och attrahera olika målgrupper.

Vad krävs för att få finansiering?

För att få finansiering från programmet ska de olika aktiviteterna ge långvariga positiva effekter och vara en del av organisationens verksamhetsutveckling och systematiska kvalitetsarbete.

Organisationer som deltar måste arbeta i enlighet med programmets grundläggande principer:

Det finns möjlighet att söka extra bidrag för att kunna genomföra resor med lägre klimatpåverkan och för att kunna inkludera deltagare med begränsade möjligheter.

Prova på eller långsiktigt och systematiskt

Det finns två varianter av mobilitetsprojekt

 • Korttidsprojekt (Short-term projects) passar er som ansöker för första gången eller är en mindre organisation och vill genomföra lite färre aktiviteter med lägre budget. Aktiviteterna kan genomföras under en projektperiod på 6 till 18 månader.
 • Projekt för ackrediterade organisationer (Accredited projects) vänder sig till er som har en Erasmusackreditering. Projekten möjliggör ett mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande. Aktiviteterna kan genomföras under en projektperiod på 15 månader med möjlighet att förlänga till 24 månader.

Erasmus+ mobilitet för alla utbildningssektorer

Erasmus+ mobilitet finns för skola (förskola, grundskola och gymnasium), yrkesutbildning (inklusive yrkesprogram på gymnasieskolan), vuxnas lärande (allmänt lärande utanför yrkesutbildning) och högre utbildning. Vilken typ av aktiviteter som kan genomföras inom respektive utbildningssektor och hur ansökan går till beskrivs på följande programsidor:

Erasmus+ mobilitet skola (förskola, grundskola, högskoleförbredande gymnasium)

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (gymnasieskolans yrkesprogram, yrkeshögskolan och annan yrkesutbildning)

Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande (Komvux, folkhögskola, studieförbund, muséer, bibliotek)

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Budgetfördelning 2021

 • Totalt: 15 181 883 euro
 • Totalt: 4 657 670 euro
 • Ackrediterade projekt (75 procent): 3 493 252 euro
 • Korttidsprojekt (25 procent): 1 164 418 euro
 • Totalt: 1 170 389 euro
 • Ackrediterade projekt (75 procent): 877 792 euro
 • Korttidsprojekt (25 procent): 292 597 euro
 • Totalt: 6 570 150 euro
 • Ackrediterade projekt (75 procent): 4 927 612 euro
 • Korttidsprojekt (25 procent): 1 642 538 euro