Lyssna

Projektkit för högstadiet – Girls in Sport

Vår eTwinningambassadör i Uddevalla, Georgia Wilhelmsson, har sammanställt ett enkelt projektkitt för dig som jobbar på högstadiet. Kittet är baserat på ett “äkta” projekt, som Mia Smith i Vallhamra skola i Partille drev i våras. Här kommer “receptet”, som du naturligtvis formar om efter eget tycke och smak.

Projektnamn: Girls in Sport

Elevernas ålder: 13-15

Ämnen: Engelska, moderna språk, idrott, geografi, historia, IKT

Koppling till läroplanen: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet” (Lgr11).

Ingress: Syftet med projektet är dels att eleverna kommunicera på engelska, och dels att koppla till värdegrunden, med fokus på normkritik.

Inledning: Detta är ett projekt om kvinnliga idrottare. Man kan inleda projektet genom att be eleverna berätta om en sport som de gillar eller som de utövar. Man kan även utgå från en bok/en artikel som man har läst i klassen och som handlar om kvinnor och sport samt föra en diskussion kring detta.

Mål: Att diskutera frågor om värdegrund med fokus på normkritik, att lära sig om källkritik på nätet, att komma i kontakt med jämnåriga i andra länder och få verkliga mottagare som man kan kommunicera med på engelska.

Förslag på upplägg: Låt eleverna presentera sig och sin skola och lägg upp informationen på en Padlet (eller direkt i TwinPad-verktyget som finns på projektytan Twinspace). Dela in eleverna i internationella grupper om 4-6 personer. Varje grupp får i uppdrag att studera en sport, till exempel fotboll, handboll, basket, tennis, friidrott, simning. Sedan får de presentera sporten samt göra ordlistor som handlar om den specifika sporten. Nästa steg blir att leta på nätet och hitta en kvinna från Sverige och 2-3 kvinnor från ett engelsktalande land som är aktiva inom sporten. Hitta bilder och skriv en text om dessa kvinnor på engelska.

Förbered också tre frågor som handlar om den skrivna texten. Ladda upp arbetet på Twinspace och presentera det för de andra grupperna. Samla frågorna från alla grupper och spela Kahoot. Utvärdera projektet och ge feedback på vad man har lärt sig, vad man hade kunnat göra annorlunda och berätta om projektet för andra klasser så att de också blir inspirerade och får lust att starta eTwinningprojekt.

Tips på digitala verktyg: Padlet, Google forms, Tricider, Kahoot, Mentimeter, Answergarden, Twinspace (TwinPad)

Övrigt: Man bestämmer själv hur lång tid som man vill avsätta till projektet, en vecka, en månad, ett halvår… Kontakta en eTwinningambassadör i närområdet och be om hjälp och råd om man får problem med något under projektets gång.

Fler projektkit

Fler projektkit på eTwinning.net

Kittet är sammanställt av Georgia Wilhelmsson i Uddevalla gymnasieskola. Kittet bygger på ett projekt, med samma namn, som Mia Smith i Vallhamra skola i Partille drev våren 2019.