Lyssna

eTwinning stärker elevers läs- och lyssnarförmåga

eTwinning stärker elevers läs- och lyssnarförmåga. Det visar ett examensarbete av Carola Nordquist, lärare i engelska: ”Kollaborativa lärandeprocesser som är inbäddade i lärandeplattformar stödjer och bidrar till framgångsrik språkinlärning.”

Elever arbetar med hjälp av sina datorer

Carola Nordquist ville i sina studier till lärare i engelska utforska den potentiella effekten på gymnasieelevers hör- och läsförmåga på engelska som främmande språk (EFL) efter deltagande i ett digitalt eTwinningprojekt. Hon var också intresserad av att utforska de utländska gymnasielärarnas perspektiv på projektbaserade studier inom eTwinning som ett tvärkulturellt projekt. eTwinningprojektet som hon använde i sitt examensarbete på Dalarnas Högskola är hennes tredje och har titeln ”Sharing is caring - getting to know Europe and its people” – ett projekt med engagerade elever från yrkesförberedande program.

– Jag ville se hur elevers motivation kan öka genom att lära sig ett språk med hjälp av ett eTwinning-projekt. Min metodstudie innehåller både kvalitativa och kvantitativa data. De kvantitativa uppgifterna har samlats in genom resultaten av hur de 134 deltagande eleverna har presterat i hör- och läsförståelse, samt kvalitativa data från de deltagande lärare i sin utvärdering av arbetet i eTwinningprojektet, säger Carola Nordquist.

Elever får nya perspektiv som sporrar dem till förbättring

Carola Nordquist är en erfaren användare av eTwinning. Hon startade internationaliseringsarbete och eTwinningprojekt på sin tidigare arbetsplats i Sundsvall då få av hennes elever som gick yrkesutbildning klarade nivå E i engelska. När de efter ett eTwinningprojekt gjorde om sina nationella prov så hade det skett en förbättring.

– Från början var det jobbigt för mina elever men när de kom in i projektet och i sina möten som de uppskattade blev det enklare. De visade större framsteg än i en vanlig undervisning. Jag tror det beror på att de är tvungna att prestera, det blir lite tävling över det. Alla vill visa sig från sin bästa sida i mötena med partners från de andra länderna. eTwinningprojektet gav dem nya perspektiv på omvärlden, skapade kontakter och kopplade ihop det med deras yrkesutbildning.

Ny forskning om eTwinning

Det har gjorts relativt lite forskning om vilken inverkan online-projekt har på elevernas förmågor och färdigheter, särskilt under de senaste tio åren. I Carola Nordquists studie har kvantitativa data varit i form av elevers resultat från två distinkta provomgångar, samt kvalitativa data i form av lärares svar på en enkät om deras uppfattningar om projektet och användningen av projektbaserat lärande. Action research är en andra forskningsmetod som användes vid sidan av den blandade metoden.

– Det är svårt att hitta underlag om det här, inte bara när det gäller hör- och läsförståelse. Studien som jag har genomfört har inte gjorts tidigare, det är ny forskning. Det innebar mycket jobb, exempelvis med att hitta partners. De forskningsfrågor som undersöktes var i vilken utsträckning påverkas gymnasieelevers läsförmåga i EFL genom att delta i eTwinning-projektet, i vilken utsträckning påverkas gymnasieelevers hörförmåga i EFL av att delta i eTwinningprojektet och vilka fördelar och utmaningar med eTwinning-projektet uppfattas av lärarna?

Kollaborativa lärandeprocesser leder till förbättrad språkinlärning

Resultaten i hennes studie visar en förbättring i elevernas hörsel- och läsförståelseförmåga. De indikerar också att kollaborativa lärandeprocesser som är inbäddade plattformar, såsom eTwinning, stödjer och bidrar till framgångsrik problemlösning, vilket leder till framgångsrik språkinlärning.

– Ett av syftena med denna studie var att avgöra om elevernas
språkkunskaper skulle kunna förbättras när de använde engelska mer praktiskt, och de övergripande resultaten tyder på att elevernas språkkunskaper kan förbättras när de arbetar med internationella projekt. Både min studie och publikationer från tidigare forskning visar att eleverna blir mer motiverade att använda engelska när det är på riktigt. När man kopplar inlärningen till ett sociokulturellt perspektiv, samarbetar med studenter från andra länder har det visat sig förbättra elevernas språkkunskaper, både deras lyssnande och läsning.

Att lära sig ett annat språk är viktigt för studenter, inte bara för att de ska kunna fortsätta med akademiska prestationer. De får en positiv attityd och förståelse för andra språk och kulturer men också så att de kan vara en del av global arbets- och marknadsplats. Det var inte bara projektets förmågor som ökade, forskningen visar att 62% av lärarna rapporterar att deras relation med sina elever hade förbättrats som ett resultat av deras engagemang i eTwinningprojektet.

Fem områden som var plockade ut från enkäten som de deltagande lärarna svarade på som visat sig positivt resultat:


● Elevernas lagarbete och sociala färdigheter
● Elevernas IKT-kunskaper
● Elevernas språkkunskaper
● eTwinning motiverade elever att lära
● Elevernas förståelse och kunskap om ämnet/ämnena förbättrades

– Det var överraskande hur bra det gick. Jag är så stolt över den kunskap som mina elever har skaffat sig och att de har blivit så mycket bättre i sin hör- och läsförståelse efter projektet.

Projektet blev nominerad till svenska eTwinningpriset 2023. Priset går till skolor vars lärare utfört ett utmärkt internationellt projekt registrerat på eTwinning-plattformen, där även eleverna med hjälp av digitala arbetssätt samarbetat med varandra över landsgränserna.

eTwinning