Lyssna

Högskolan Väst använder eTwinning med sina lärarstudenter

Högskolan Väst jobbar aktivt med att introducera eTwinning till lärarstudenter. Sedan 2012 har eTwinning genomfört ett europeiskt initiativ tillsammans med lärarhögskolor, för framtidens lärare, i flera europeiska länder, för att inkludera eTwinning i lärarutbildningen, för lärarstudenter. Sverige har deltagit i initiativet sedan 2016.

Georgia Wilhelmsson, eTwinningambassadör, språklärare på Uddevalla gymnasium, och lärarutbildare på Högskolan Väst, har intervjuat sin kollega Hyeseung Jeong, Högskolan Väst, om hennes arbete och erfarenheter med eTwinning.

Berätta lite om dig själv!

Hyeseung Jeong, Huniversitetslektor i engelsk lingvistik och språkutbildning på Högskolan Väst.Jag heter Hyeseung Jeong och är universitetslektor i engelsk lingvistik och språkutbildning på Högskolan Väst i Trollhättan. Jag kommer ursprungligen från Sydkorea och efter min femåriga doktorsexamen i Nya Zealand, arbetade jag som lektor på ett universitet i Malaysia i två år, innan jag kom till Sverige 2017. Jag har undervisat lärarstudenter i engelsk lingvistik och forskning i engelska, på båda universiteten. Jag handleder även lärarstudenter i uppsatsskrivandet när de forskar.

När hörde du talas om eTwinning första gången?

Jag minns inte exakt men jag tror att det var 2018 när jag började arbeta med dig, Georgia Wilhelmsson på Högskolan Väst, när du berättade om eTwinning för mig.

Vad var det som gjorde dig nyfiken på eTwinning? Varför började du med det?

När jag hörde talas om eTwinning första gången kände jag inte till möjligheterna att använda eTwinning med mina lärarstudenter men jag tyckte genast om idén med den internationella gemenskapen. Jag förstod att internationell erfarenhet skulle vidga studenternas världsbild och få dem att växa och utvecklas mer. Då jag ett år senare fick kännedom om möjligheten (Initial Teacher Education) att man kunde använda eTwinning med lärarstudenter på universitetet, blev jag väldigt glad eftersom jag insåg att jag kunde använda eTwinning med mina egna lärarstudenter.

I början var jag dock inte säker på att jag kunde göra det eftersom mina kollegor var skeptiska till eTwinning. Det sades: ”Det verkar vara bra men det är inget för mig och mina kurser, kanske är det användbart för andra lärare och deras kurser”. På ett sätt kan jag förstå dem eftersom det inte alltid är lätt att höra talas om nya idéer och anamma dessa. Samtidigt kände jag mig lite frustrerad över att inte kunna använda eTwinning på en gång, eftersom jag trodde att det skulle gynna mina studenter mycket.

Vad handlade ditt första projekt om? Vilket fokus hade det?

På hösten 2020 dök det äntligen upp en chans att använda eTwinning. Jag skulle undervisa i en kurs i engelska för årskurs 4 - 6 lärarstudenter. Kursen hade tre moduler: didaktik, fonetik och kommunikation. I denna kurs skulle Georgia också undervisa i kommunikationsdelen. Andra år brukade kommunikationsdelen genomföras i form av flera diskussionstillfällen, det vill säga att man ger studenterna chansen att diskutera vissa ämnen på engelska så att de kunde utveckla sina kommunikativa förmågor. Jag var inte nöjd över detta arbetssätt eftersom diskussionerna bland svenska studenter inte var särskilt autentiska och min närvaro under diskussionerna gjorde att studenterna blev nervösa. Det var ju trots allt jag som skulle betygsätta deras muntliga kommunikativa förmågor.

Sålunda, med Georgia som är eTwinningambassadör, tänkte jag att det vore dumt att inte använda eTwinning som en läroplan för kommunikationsmodulen, i stället för att ha kvar de tråkiga ineffektiva diskussionstillfällena. Eftersom läroplanen handlar om kommunikation, var projektets fokus att hjälpa studenterna att utveckla interkulturella och internationella kommunikationsförmågor, genom autentiska interaktioner med lärarstudenter från andra länder. För att kunna uppnå målet, tänkte vi att interaktionen skulle vara meningsfull och ha ett innehåll. För min del blev jag inspirerad av det uppgiftsbaserade språkinlärningssättet och ville tillämpa denna idé i vårt eTwinningprojekt för lärarstudenterna. Innehållet och uppgiften i projektet gick ut på att dela med sig av pedagogiska tips och idéer på hur man kan undervisa yngre elever.

Vilka var de deltagande länderna och hur fungerade samarbetet?

Georgia som är ambassadör har ett stort nätverk med andra eTwinninglärare, och genom hennes nätverk lärde vi känna två universitetslärare, en från Nederländerna och en från Italien, Bert och Francesca. Innan starten av själva projektet med våra lärarstudenter, hade vi lärare, flera online-möten för att lära känna varandras förutsättningar och för att planera projektet. Det var en fantastisk internationell erfarenhet. Vi var alla förstående, toleranta och tålmodiga mot varandra. Processen var inte alltid lätt och smidig men vi skapade ett pålitligt arbetslag eftersom vi var villiga att samarbeta på bästa sätt.

Vad blev resultatet, positiva/negativa effekter?

Jag skulle säga att resultatet i helhet blev mycket positivt. Vi utvärderade och såg att studenterna från de tre länderna nådde lärandemålen. De kom på väldigt kreativa undervisningsidéer och genom den processen utvecklade de även interkulturella kommunikativa förmågor och medvetenhet. Internationellt samarbete var inte alltid lätt för oss lärare och våra studenter mötte också utmaningar. Några av dem klagade (vilket gjorde oss lite nervösa) medan andra noterade att de faktiskt lärde sig mycket genom att övervinna dessa utmaningar. Jag tror hursomhelst, att vi kan göra ändringar/förbättringar i vårt nästa projekt. Det faktum att jag ser fram emot vårt nästa projekt talar för att vårt första projekt blev framgångsrikt. Vi ska framförallt göra vårt bästa för att uppnå tydlighet i kommunikationen.

Delade du med dig av dina projekterfarenheter?

Ja, det gjorde jag tillsammans med Georgia. Vi presenterade våra erfarenheter på eTwinning 2020 online-konferensen och senare även på Högskolan Väst. Jag tycker att presentationen i vårt universitet kändes väldigt meningsfull. Även om vi bara hade 15 åhörare, visade de stort intresse och diskuterade med oss potentialen och vad eTwinning kunde erbjuda dem. Några kollegor som hade varit skeptiska tidigare blev nu mycket positiva och mottagliga för eTwinning eftersom de såg vår entusiasm och vår syn på projektets påverkan hos studenterna. En kollega kommer att delta i vårt nya projekt som vi ska starta i januari 2021 och vi känner oss glada över detta.

Planerar du att fortsätta med eTwinning? Om ja, vad kommer nästa projekt att handla om?

Ja. Georgia och jag kommer att göra två projekt, ett för gymnasie-lärarstudenter och ett för lärarstudenter som ska undervisa från förskolan upp till årskurs 3. Första projektet ska handla om att hitta digitala lösningar för att undervisa i grammatik på ett kreativt sätt. Vi kommer att samarbeta med en norsk partner och med enstaka lärarstudenter från Nederländerna. Det andra projektet kommer att diskuteras snart med vår partner i Spanien, via ett Zoom-möte. De två grupperna av lärarstudenter är olika varandra så vi måste använda oss av olika strategier. Det som vi hoppas göra är, att integrera eTwinning som en permanent kursmodul så att eTwinning kan bli en del av lärarutbildningen, åtminstone inom kurserna i engelska. Om vår idé genomförs och blir framgångsrik, förväntar vi oss att lärare i andra ämnen (samhällskunskap, matematik, svenska, svenska som andraspråk) kan tänka sig att också använda eTwinning i sina kurser.

Vilka är fördelarna med eTwinning, enligt dig?

Som jag nämnde förut kommer internationell erfarenhet genom eTwinning att vidga studenters och elevers världsbilder och ge dem nya perspektiv på utbildning, liv, miljöer, klimat och människor. Vi lever i en globaliserad värld där fysiskt avstånd inte betyder något. Att arbeta, studera, bilda vänskapsband med människor från olika länder, kommer att inträffa oftare och oftare. Förmågor, strategier och positiva attityder mot människor från andra länder och kulturer kommer att föra med sig stora tillgångar. eTwinning hjälper till att utveckla dessa viktiga personliga kvaliteterna och bidrar till att man blir en global medborgare.

Finns det några nackdelar med eTwinning?

Jag önskar att alla vi som använder oss av eTwinning känner ansvar för en bra kommunikation. Att inte få svar på sina epost-frågor tär på krafterna.

Skulle du rekommendera eTwinning för dina kollegor?

Hundra procent JA!!!!!

Svar från vårt första TTI eTwinningprojekt med lärarstudenter från Sverige, Nederländerna och Italien. Fråga: "Was this form of collaboration a good one in order to communicate in English?". 28 personer svarade, 21,4 procent svarade kanske, 78,6 procent svarade ja, ingen svarade nej.

Mer läsning

eTwinning i lärarutbildningen

eTwinning för lärarhögskolor på webbplatsen eTwinning.net