Gå till huvudinnehåll

Här finns en beskrivning av hur bidragen för projektaktiviteter och administration fungerar och vilka kostnader som är giltiga.

Linnaeus-Palmeprogrammet är ett komplement till övriga internationella samarbeten och utbyten som ert lärosäte har. Det täcker inte alla kostnader för projektet. Deltagande institutioner behöver själva finansiera vissa delar. Det kan till exempel handla om deltagande lärares lönekostnader eller indirekta kostnader.

Bidrag för aktiviteter inom ett projekt beviljas i form av schablonbelopp. Alla projekt som beviljas lärar- och studentutbyten får även ett schablonbidrag för administration av projektet. 

Bidrag för projektaktiviteter

Bidraget får inte användas till inköp av teknisk utrustning som datorer, telefoner, hårdvara eller dataprogram.

Om bidraget betalas ut som ersättning för rimliga merkostnader till en enskild lärare eller student är det den svenska parten som ansvarar för att ta fram regler och villkor för hur pengarna får användas utifrån villkoren för programmet. Ni måste kunna verifiera summan som betalats ut och att berättigad person tagit emot ersättningen.

Du hittar Allmänna villkor för bidrag inom Linnaeus-Palmeprogrammet på startsidan för programmet.

Studentutbyten

 • Linnaeus: Grundbidraget är 20 000 kronor för tio veckor. Därefter ökar grundbidraget med 850 kronor per vecka. Det maximala bidraget för ett studentutbyte är 45 500 kronor för 40 veckors studier.
 • Palme: Grundbidraget är 40 000 kronor för tio veckor. Därefter ökar grundbidraget med 2000 kronor per vecka. Det maximala bidraget för ett studentutbyte är 100 000 kronor för 40 veckors studier.

Giltiga kostnader för studentutbytet

 • Bidraget ska täcka resor med koppling till projektet, exempelvis resa till partneruniversitetet och eventuella resor som ingår i utbildningen. Av- och ombokningsskydd är giltiga kostnader.
 • Kostnader för vaccinationer, visum och tilläggsförsäkringar.
 • Kostnader för kost och logi under utbytesperioden.
 • Rimliga merkostnader kopplat till den enskilde projektdeltagaren som bidrar till att utbytet kan genomföras.

Lärarutbyten

 • Linnaeus: Grundbidraget är 21 000 kronor för tre veckor. Därefter ökar grundbidrag med 2000 kronor per vecka. Taket för bidraget är 31 000 kronor för åtta veckors utbyte.  
 • Palme: Grundbidraget är 31 500 kronor för tre veckor. Därefter ökar grundbidraget med 5000 kronor per vecka. Taket för bidraget är 56 500 kronor för åtta veckors utbyte. 

Giltiga kostnader för lärarutbyten

 • Bidraget ska täcka resor med koppling till projektet, exempelvis resa till partneruniversitetet och resor som ingår i undervisningsuppdraget. Av- och ombokningsskydd är giltiga kostnader.
 • Hyra av bil för transport mellan olika institutioner, praktiker etcetera är godkända så länge det sker inom utbytesperioden och har direkt koppling till projektet och undervisningsuppdraget.
 • Kostnader för vaccinationer och visum.
 • Kostnader för kost och logi under utbytesperioden.
 • Kostnader för försäkring. Samtliga projektdeltagare ska vara försäkrade. Kostnader för såväl de svenska som de utländska deltagarnas försäkring är godkända. De flesta svenska lärosäten kan försäkra projektets deltagare genom Kammarkollegiet.
 • Rimliga merkostnader kopplade till den enskilde projektdeltagaren som bidrar till att utbytet kan genomföras.

Språkutbildning inför ett lärarutbyte

 • Schablonbeloppet per deltagare är 7500 eller 15 000 kronor, vilket motsvarar bidrag för en till två veckors språkutbildning.

Giltiga kostnader för språkutbildning 

 • Om utbildningen sker i anslutning till ett utbyte, på orten där partnerinstitutionen ligger, kan bidraget användas för att finansiera kostnader för kursavgift, kost och logi. Resekostnaderna ska då täckas av grundbidraget för lärarutbytet. Om utbildningen sker på annan ort kan bidraget för språkutbildning även användas till kostnader för resor.
 • Rimliga merkostnader kopplade till den enskilde projektdeltagaren som bidrar till att språkutbildningen kan genomföras.

Visumresor för Palmedeltagare (lärare och studenter)

 • Schablonbeloppet per deltagare är 2000, 5000 eller 10 000 kronor.

Giltiga kostnader för visumresor

 • Kostnader för resa, kost och logi i samband med visumansökan.

Utvärderingsresa

 • Schablonbelopp per deltagare är 20 000 kronor.
 • Max två deltagare per institution/lärosäte.

Giltiga kostnader för utvärderingsresa

 • Kostnader för resa, kost och logi.
 • Rimliga merkostnader kopplade till den enskilde projektdeltagaren som bidrar till att utvärderingsresan kan genomföras.

Bidrag för administration av projektet

Utbytesprojekt som beviljas bidrag får ett schablonbidrag på 8000 kronor för administrationskostnader.

Dessutom beviljar vi

 • 1000 kronor per projektdeltagare i lärarutbyten.
 • 3000 kronor extra för varje projektdeltagande Palme-lärare för extra utgifter kopplade till särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - SINK. (Se nedan)
 • 2000 kronor per projektdeltagare i studentutbyte.

Giltiga kostnader för administrationsbidraget

 • Administrationsbidraget kan användas till lönekostnader för projektadministration, kostnader för aktiviteter i syfte att rekrytera studenter och lärare till projektet samt för indirekta kostnader (OH). Vi uppmanar institutioner som ansöker om bidrag inom Linnaeus-Palmeprogrammet att ta reda på vilka bestämmelser som finns för OH på det egna lärosätet i förväg, eftersom programmets bidrag inte ger full kostnadstäckning för deltagande institutioner. 
 • Kostnad för revision.

Kostnader som inte är giltiga

 • Det är inte tillåtet att belasta projektet med kostnader för representation och nöjen. Till nöjen räknas till exempel guidade turer, utflykter eller studiebesök till nöjesparker, nationalparker och sevärdheter.

Kontakta Skatteverket

Stipendier för utbildning är mestadels skattefria, men vi rekommenderar att ni tar kontakt med Skatteverket med frågor om just ert samarbete, till exempel när det gäller särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - SINK. SINK är från och med den 1 januari 2018 25 %.

Moms

UHR betalar ut sina bidrag utan moms. Det betyder att du som ansvarar för att rapportera hur ni har använt bidraget också ska redovisa alla kostnader exklusive moms.

Om den organisation du representerar inte är momsregistrerad ska kostnaderna däremot redovisas med moms. För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med rapporteringen skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Ändringar i projekt och projektbudget

Du som projektägare ansvarar för att bidraget bara används för kostnader som finns med i er beviljade budget. Om ni vill göra ändringar i budgeten måste ni kontakta UHR skriftligt och invänta vårt godkännande innan ni ändrar.

Återkrav och återbetalning

I rapporteringen ska den svenska institutionen redovisa hur det beviljade bidraget använts. UHR kan kräva återbetalning av hela eller delar av bidraget om projektet redovisar

 • kortare utbytesperioder än överenskommet,
 • avbrutna utbytesperioder,
 • utbyten som inte genomförts,
 • att utbytet har genomförts med obehöriga deltagare. 

Bidrag som inte har utnyttjats, inklusive ränta, ska återbetalas till UHR. Kontakta en handläggare för instruktioner kring återbetalning eller invänta återkrav. Återbetalningen ska vara betald senast tjugo dagar från att vi skickat ut begäran om återbetalning

Läs mer i Allmänna villkor för bidrag inom Linnaeus-Palmeprogrammet 2018 som du hittar på startsidan.

Spara underlag

Vi genomför slumpvisa kontroller av rapporterade projekt. Spara verifikationer för utlägg i fem år för att kunna bekräfta att projektet genomförts och redovisats korrekt.