Lyssna

För dig med beviljade projekt

När ert projekt är avslutat ska du slutrapportera. Vi går igenom hur rapporteringen går till och vad du ska tänka på. Här hittar du även villkor och förutsättningar från tidigare ansökningsomgångar att använda som stöd.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar

Vill du diskutera ditt projekt eller föreslå väsentliga förändringar? Vi finns tillgängliga för råd och stöd. Kontakta oss så bokar vi gärna in ett digitalt möte. Skicka ett e-postmeddelande till linnaeuspalme@uhr.se så hörs vi!

Rapportering och utvärdering

När projektet är avslutat ska du som projektägare skicka in en slutrapport som presenterar resultat och erfarenheter från den aktuella projektperioden. Projekt som omfattas av revision ska även skicka in en revisionsrapport. Du som projektägare ansvarar även för att deltagare i lärar- och studentutbyten svarar på en deltagarenkät.

Inga förlängningar av Linnaeus-Palme partnerskapsprojekt beviljade inom programomgångarna 2019 och 2020 kommer att ske.

Sista dag att skicka in er slutrapport för pågående projektperioder:

  • Beviljade projekt i ansökningsomgången 2019 slutrapporterar senast 28 februari 2023.
  • Beviljade projekt i ansökningsomgången 2020 slutrapporterar senast 28 februari 2023.
  • Beviljade projekt i ansökningsomgången 2022 slutrapporterar senast 30 september 2023.

Det är den beviljade institutionen som ansvarar för att skicka in slutrapport och eventuell revisionsrapport när en projektperiod är avslutad.

Lärare och studenter som deltar i utbyten i partnerskapsprojektet ska besvara en deltagarenkät direkt efter avslutad utbytesperiod. Du som projektägare ansvarar för att deltagarna besvarar enkäten och att det samlade resultatet inkluderas i slutrapporten.

Länk till enkäten kommer att finnas på Mina sidor i systemet för ansökan och rapport.

Det är den svenska institutionen som ansvarar för att skicka ut länken till studenter respektive lärare i samband med att deras utbyte avslutas.

Om ert projekt är beviljat 300 000 kronor eller mer är du som projektägare ansvarig för att slutrapporten revideras. Revisionen ska utföras av en auktoriserad revisor som är extern, oberoende och kvalificerad för att revidera projekt.

Använd mallen Uppdragsbeskrivning för revisor (pdf)

I mallen framgår bland annat att revision enligt ISA 800/805 samt granskning enligt ISRS 4400 med specifika frågor ska ingå i revisorns uppdrag. Om revisionen eller granskningen föranlett iakttagelser från revisorn ska lärosätet även lämna in ett så kallat Management Response till Universitets- och högskolerådet. Revisorns rapport ska lämnas i samband med er slutrapportering, senast sista rapporteringsdag.

För att säkerställa att revisionsrapporten stämmer överens med uppdragsbeskrivningen kan du som projektägare använda checklista för revision som stöd (pdf).

Projektet behöver inte genomgå revision om ni inte haft några kostnader inom projektet och ni avser att betala tillbaka hela det beviljade bidraget till Universitets- och högskolerådet.

Om projektet redovisar kostnader, även om inga aktiviteter är genomförda, kvarstår revisionskravet om det beviljade bidraget är 300 000 kronor eller mer.

Du rapporterar i samma system som för ansökan. När er ansökan beviljades skapades en länk till er rapport. Du använder samma inloggningsuppgifter som vid ansökan. Har du glömt lösenordet går det att generera ett nytt på inloggningssidan.

I systemet skickar du in en slutrapport som redovisar projektets resultat. Det är viktigt att du redovisar och beskriver alla kostnader du vill rapportera och att det faktiska utfallet framgår.

Det är villkoren från det år som projektet beviljades som gäller. Rapporten, och eventuell revisionsrapport, skickar du in senast det datum som gäller för varje årlig rapporteringsomgång.

Logga in på användarkontot Linnaeus-Palme partnerskap

Universitets- och högskolerådet kan komma att fråga efter verifikationer på de belopp, kostnader och utbytesperioder ni anger i slutrapporten. Spara därför verifikationer för projektperioden i sju år.

Om ni inte använt det beviljade bidraget i enlighet med er ansökan och Universitets- och högskolerådets beslut kan vi begära återbetalning av hela eller delar av det beviljade beloppet.

Vi kan kräva återbetalning av hela eller delar av bidraget om projektet redovisar

  • kortare utbytesperioder än överenskommet
  • avbrutna utbytesperioder
  • utbyten som inte genomförts
  • att utbytet har genomförts med obehöriga deltagare eller ogiltiga aktiviteter.

Bidrag som inte har utnyttjats, inklusive ränta, ska återbetalas. När er rapport har handlagts skickar vi ett krav på återbetalning till er. Återbetalningen ska vara betald senast tjugo dagar från att vi skickat ut begäran om återbetalning

Villkor för projekt som beviljats bidrag tidigare år

Villkor, förutsättningar och kriterier för ansökan, ekonomi, bedömning med mera kan förändras från år till år. Se vad som skiljer för tidigare ansökningsomgångar. I övrigt gäller det som står på programsidorna.

För sökande 2022

Villkor för dig som sökt 2022

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Kontakta oss

linnaeuspalme@uhr.se

Vi jobbar med Linnaeus-Palme:

  • Catrine Åkerblom, 010-470 05 81
  • Karina Hansson, 010-470 04 57