Gå till huvudinnehåll

Efter sista ansökningsdag påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Bedömningen utgår från kriterierna för giltighet och kvalitet.

Bedömningen görs i två steg

 • Ansökan granskas först utifrån kriterierna för giltighet.
 • Bedöms ansökan som giltig går den vidare för kvalitetsbedömning. 

Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter att sista ansökningsdag passerat

Giltighetskriterier

För att vara giltig ska

 • projektansökan ha kommit in senast sista ansökningsdag klockan 12:00,
 • projektansökan ha kommit in via vårt ansökningssystem,
 • projektägaren vara ett behörigt lärosäte,
 • projektansökan vara komplett,

För att räknas som komplett ska projektansökan innehålla

 • en underskriven avsiktsförklaring (letter of intent) från partneruniversitet/-institutionen som genom datering eller formulering visar att de stödjer den aktuella ansökan,
 • en bifogad fil med ramansökan där den aktuella projektansökan finns med. Ramansökan ska vara underskriven av rektor eller annan person med befogenhet att fatta beslut,
 • kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, telefon och e-post) till behörig företrädare, med rätt att teckna avtal för lärosätet, som godkänner villkoren och programmets övriga regelverk,
 • ett giltigt samarbetsland.

Kvalitetskriterier 

De projektansökningar som är giltiga bedöms utifrån följande kvalitetskriterier:

 • Projektets relevans i förhållande till programmets syfte att bidra till en breddad resursbas och ökad kvalitet inom högre utbildning.
 • Hur väl projektets planerade aktiviteter bedöms bidra till att uppnå målen för utbytesprojektet. Vi lägger särskild vikt vid hur projektägaren säkerställer att beviljade studentutbyten genomförs.
 • Projektets genomförbarhet. Vi bedömer särskilt kapaciteten hos projektägaren att bedriva internationella utbytesprojekt.
 • Projektets riskmedvetenhet och riskhantering.

Fördelningsprinciper

Fördelningen av medel inom Linnaeus-Palme partnerskap baseras på kvalitetsbedömningen som utförs av två bedömare. Minsta poäng för godkänd är 43,0 poäng. Poängen anges med en decimal och avrundas inte. Alla ansökningar som inte når upp till godkänd nivå avslås. Övriga ansökningar rankas utifrån medelpoäng och beviljas i så stort antal som programbudgeten tillåter. Om det finns fler ansökningar på samma lägsta poäng för beviljande än vad det finns programbudget att fördela, kommer urvalskriterierna nedan att ligga till grund för beviljande.

 1. Utbytesprojekt som innehåller mer än 2 + 2 studentutbyten.
 2. Utbytesprojekt som avser samarbete med ett lärosäte från något av de länder som ingått i något av UHR:s kontaktseminarier (se nedan).
 3. Utbytesprojekt inom lärarutbildningar. Sökande har angett ämnesområde "pedagogik och lärarutbildning".
 4. Slumpvis urval.

Länder som ingått i kontaktseminarier

Albanien, Algeriet,  Armenien, Bosnien och Hercegovina, Colombia, Georgien, Egypten, Kirgizistan, Marocko, Peru, Serbien och Uzbekistan. Syrien räknas inte in, då UD avråder från alla resor till landet. Vi hänvisar alltid till UD:s rekommendationer när det gäller säkerhet.