Efter sista ansökningsdag påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Bedömningen utgår från kriterierna för giltighet och kvalitet.

Bedömningen görs i två steg

 • Ansökan granskas först utifrån kriterierna för giltighet.
 • Bedöms ansökan som giltig går den vidare för kvalitetsbedömning. 

Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter att sista ansökningsdag passerat.

Giltighetskriterier

För att vara giltig ska

 • projektansökan ha kommit in senast sista ansökningsdag klockan 12:00 (sista ansökningsdag hittar du på programmets startsida),
 • projektansökan ha kommit in via vårt ansökningssystem,
 • projektägaren vara ett behörigt lärosäte,
 • projektansökan vara komplett.

För att räknas som komplett ska projektansökan innehålla

 • en avsiktsförklaring (letter of intent) från partneruniversitetet/-institutionen som genom datering eller formulering visar att de stödjer den aktuella ansökan till programmet Linnaeus-Palme (namn på företrädare för lärosätet, titel och ort ska finnas med),
 • en bifogad fil med ramansökan där den aktuella projektansökan finns med. Ramansökan ska vara underskriven av rektor eller annan behörig person med rätt att teckna avtal eller på annat sätt intyga att personen godkänner ansökan,
 • kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, telefon och e-post) till behörig företrädare, med rätt att teckna avtal för lärosätet, som godkänner villkoren och programmets övriga regelverk,
 • ett giltigt samarbetsland.

Kvalitetskriterier 

De projektansökningar som är giltiga bedöms utifrån följande kvalitetskriterier:

 • Projektets relevans i förhållande till programmets övergripande syfte och mål.
 • Projektets genomförbarhet och hur väl de planerade aktiviteterna bedöms bidra till att uppnå projektets mål.
 • Projektets förutsättningar och parternas kapacitet att bedriva internationella utbytesprojekt.
 • Projektets riskmedvetenhet och riskhantering.

Fördelningsprinciper

Fördelningen av medel inom Linnaeus-Palme partnerskap baseras på kvalitetsbedömningen som utförs av två bedömare. Högsta möjliga poäng är 42 och lägsta poäng för godkänd är 25. Poängen anges med en decimal och avrundas inte. Alla ansökningar som inte når upp till godkänd nivå avslås. Övriga ansökningar rankas utifrån medelpoängen av de två bedömningarna som görs och beviljas i så stort antal som programbudgeten tillåter. Om det finns fler ansökningar på samma lägsta poäng för beviljande än vad det finns programbudget att fördela, kommer urvalskriterierna nedan att ligga till grund för beviljande.

 1. Projektansökningar inom lärarutbildningar (sökande har angett ämnesområde "pedagogik och lärarutbildning".
 2. Fortsättningsansökningar.
 3. Utbytesprojekt som avser samarbete med ett lärosäte i något av de länder som ingått i något av UHR:s kontaktseminarier (se nedan).
 4. Slumpvis urval.

Länder som ingått i kontaktseminarier
Albanien, Algeriet,  Argentina, Armenien, Bosnien och Hercegovina, Colombia, Georgien, Egypten, Kirgizistan, Marocko, Peru, Serbien och Uzbekistan. Syrien räknas inte in, då UD avråder från alla resor till landet. Vi hänvisar alltid till UD:s rekommendationer när det gäller säkerhet.