Gå till huvudinnehåll

Vilka kan söka, vad kan man göra och hur går det till? Här får du veta mer.

Institutioner kan söka bidrag för utbytesprojekt inom Linnaeus-Palme

Alla svenska institutioner kan via sina lärosäten ansöka om bidrag för att genomföra ett utbytesprojekt. Det är det svenska lärosätet som är projektägare och administrerar och ansvarar för bidraget.

Samarbetet sker på institutionsnivå mellan två institutioner eller motsvarande som har samma ämne i fokus för sin utbildning eller i form av ett tvärvetenskapligt samarbete. Om ert projekt förutsätter samarbete på annan nivå än institutioner ska du förklara och motivera det i ansökan.

Institutionens ansökan ska ingå in en ramansökan, det vill säga en sammanställning av lärosätets samtliga Linnaeus-Palmeprojekt som rektor eller annan person med befogenhet att fatta beslut ska godkänna. Varje lärosäte har en utsedd samordnare för Linnaeus-Palmeprogrammet som ansvarar för ramansökan. Läs mer om ansökan på sidan Inför ansökan.

Det här kan ni söka bidrag för 

Inom Linnaeus-Palmeprogrammet kan ni söka bidrag för följande aktiviteter:

  • studentutbyte
  • lärarutbyte
  • språkutbildning inför ett lärarutbyte
  • visumresa för Palmedeltagare (både lärare och studenter)
  • utvärderingsresa 

Studenter som deltar i utbyten ska vara inskriven på grund- eller avancerad nivå på en av de deltagande institutionerna. 

Jämn fördelning 

Antalet sökta utbyten sammanlagt måste vara jämt fördelat mellan samarbetsparterna. Det innebär att antalet deltagande lärare/studenter från vardera institutionen måste stämma överens. Exempel: Om ett utbyte omfattar två utresande studenter (Linnaeus) ska det också omfatta två inresande studenter (Palme).

Läs mer om förutsättningar för aktiviteterna på sidan Övriga riktlinjer för ansökningsomgången 2019

Aktivitetsperiod och utbytesperiod

Med aktivitetsperiod menar vi den tidsperiod då projektet får ha kostnader. Alla faktiska kostnader måste ha uppstått och vara betalda inom perioden. 

Utbytesperiod är den period då utbyten får ske. Projektdeltagarna måste alltså vara tillbaka och ha avslutat sitt utbyte inom perioden. 

Information om aktuella perioder hittar du på sidan Övriga riktlinjer för ansökningsomgången 2019.

Projektets längd

Ett projekt mellan två institutioner kan beviljas medel i upp till totalt åtta år, men ni söker för cirka ett år i taget.

Möjliga partnerländer

Giltiga samarbetsländer för programmet utgår från OECD:s DAC-lista och består av länder som definieras som låg- och medelinkomstländer av OECD:s biståndskommitté. Du hittar en aktuell lista på startsidan för Linnaeus-Palme partnerskap.

Om ert projekt beviljas bidrag

Innan ni skickar in ansökan till oss ska behörig företrädare för lärosätet, med rätt att teckna avtal, intyga att hen accepterar att ingå en överenskommelse med Universitets- och högskolerådet enligt programmets villkor. Överenskommelsen träder i kraft när ett projekt beviljas bidrag och vi skickar ut ett beslut via e-post. I beslutsbrevet framgår storleken på bidraget, vilka projektaktiviteter som beviljats och villkoren som gäller för mottagande av bidraget. 

Utbetalning

I samband med beslutet betalas den summa ert projekt har beviljats ut till det plus- eller bankgironummer som har angetts i ansökan.

Rekrytering av studenter och lärare

Eftersom student- och lärarutbyten är grunden i Linnaeus-Palmeprogrammet är det viktigt att institutionen och lärosätet säkerställer att det finns förutsättningar för studenter och lärare att delta i projektets utbyten. Det är även viktigt att det finns en god planering på institutionsnivå för att integrera och sprida projektdeltagarnas kunskap och erfarenheter från utbytet till  verksamheten för att projektet ska nå de förväntade resultaten med Linnaeus-Palmeprogrammet.