Vilka kan söka, vad kan man göra och hur går det till? Här får du veta mer.

Institutioner kan söka bidrag för partnerskapsprojekt inom Linnaeus-Palme

Alla svenska lärosäten kan ansöka om bidrag för att genomföra ett utbytesprojekt. Det är det svenska lärosätet som är projektägare och administrerar och ansvarar för bidraget.

Samarbetet sker på institutionsnivå mellan två institutioner eller motsvarande som har samma ämne i fokus för sin utbildning eller i form av ett tvärvetenskapligt samarbete. Om ert projekt förutsätter samarbete på central nivå ska du förklara och motivera det i ansökan.

Lärosätet ska ingå in en ramansökan, det vill säga en sammanställning av lärosätets samtliga Linnaeus-Palmeprojekt som rektor eller annan person med befogenhet att fatta beslut ska godkänna. Varje lärosäte har en utsedd samordnare för Linnaeus-Palmeprogrammet som ansvarar för ramansökan. Läs mer om ansökan på sidan Inför ansökan.

Möjligheter till finansiering

Ett partnerskap kan beviljas bidrag i upp till åtta projektomgångar, men ansökan gäller för tre terminer i taget och förnyas varje år..

Det här kan ni söka bidrag för 

Inom Linnaeus-Palmeprogrammet kan ni söka bidrag för följande aktiviteter:

 • studentutbyte
 • lärarutbyte
 • andra aktiviteter som språkutbildning inför ett lärarutbyte, utvärderingsresa, workshoppar, tematiska seminarier, digitala initiativ eller annan kapacitetsbyggande eller partnerstärkande aktivitet
 • visumresa för Palmedeltagare.

Jämn fördelning 

Antalet sökta utbyten sammanlagt måste vara jämt fördelade mellan samarbetsparterna. Det innebär att antalet deltagande lärare/studenter från vardera lärosätet måste stämma överens. Exempel: Om ett utbyte omfattar två utresande studenter (Linnaeus) ska det också omfatta två inresande studenter (Palme). Det går även att ansöka om enbart lärarutbyten (1+1, 2+2 och så vidare).

Förutsättningar för partnerskapsprojekt

Student

 • Studenten ska ha studerat minst ett år på universitetsnivå innan utbytet börjar och vara inskriven på grund- eller avancerad nivå på en av de deltagande institutionerna.
 • Studentutbytet ska omfatta studier på heltid på grundnivå eller avancerad nivå vid respektive institution under minst 10 och max 40 veckor. Minst 10 veckor ska räknas som utbytesstudier och generera studiepoäng. Inga kursavgifter får tas ut.
 • Studenten ska få tillgodoräkna sig studierna i sin utbildning.
 • Linnaeus-studenterna ska vara berättigade till studiemedel under utbytet.
 • En Linnaeus-student ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige, alternativt vara nordisk medborgare som varit folkbokförd i Sverige minst ett år innan utresa.
 • En Palme-student ska vara medborgare i ett av de giltiga samarbetsländerna.
 • Anställd personal eller doktorander får inte delta i studentutbyten.

Lärare

 • Ett lärarutbyte ska vara minst två och max åtta veckor, inklusive resdagar.
 • Läraren ska under utbytesperioden undervisa på grund- eller avancerad nivå vid någon av de institutioner som deltar i projektet, men behöver inte vara anställd vid institutionen.

Andra aktiviteter

Det finns också möjlighet att söka bidrag för andra aktiviteter än utbytet, se Ekonomi och bidrag. I andra aktiviteter ingår också möjlighet att ansöka om språkbidrag och utvärderingsresa:

Språkbidrag
Inom ramen för andra aktiviteter är det möjligt att ansöka om bidrag för språkutbildning i syfte att stärka deltagande lärares befintliga språkkunskaper. Exempelvis kan lärare som förväntas undervisa på engelska ansöka om bidrag för språkutbildning i engelska inför ett utbyte.

Utvärderingsresa
I en utvärderingsresa kan lärare och administrativ personal delta. För administrativ personal gäller att personen ska vara anställd vid den deltagande institutionen och ha ett internationellt ansvar.

Utvärderingsresan måste ingå i ett projekt som även har utbyten. Det är inte möjligt att ansöka om bidrag enbart för utvärderingsresa.

Projektperiod

Med projektperiod menar vi den tidsperiod då projektet får ha kostnader. Alla faktiska kostnader måste ha uppstått och vara betalda inom perioden.

Projektperioden för en ansökningsomgång börjar det datum då beslut om beviljat bidrag fattas. Slutdatum för projektperioden framgår av beslutsbrevet.

Möjliga partnerländer

Giltiga samarbetsländer för programmet utgår från OECD:s DAC-lista och består av länder som definieras som låg- och medelinkomstländer av OECD:s biståndskommitté. Du hittar en aktuell lista på startsidan för Linnaeus-Palme partnerskap.

Om ert projekt beviljas bidrag

Innan ni skickar in ansökan till oss ska behörig företrädare för lärosätet, med rätt att teckna avtal, intyga att hen accepterar att ingå en överenskommelse med Universitets- och högskolerådet enligt programmets villkor. Överenskommelsen träder i kraft när ett projekt beviljas bidrag och vi skickar ut ett beslut via e-post. I beslutsbrevet framgår storleken på bidraget, vilka projektaktiviteter som beviljats och villkoren som gäller för mottagande av bidraget. Bidraget betalas automatiskt ut i samband med beslutet.

Rekrytering av studenter och lärare

Eftersom student- och lärarutbyten är grunden i Linnaeus-Palmeprogrammet är det viktigt att lärosätet säkerställer att det finns förutsättningar för studenter och lärare att delta i projektets utbyten. Det är även viktigt att det finns en god planering på institutionsnivå för att integrera och sprida projektdeltagarnas kunskap och erfarenheter från utbytet till verksamheten för att projektet ska nå de förväntade resultaten med Linnaeus-Palmeprogrammet.

In English