Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Bedömningen utgår från kriterierna för giltighet och kvalitet.

Ansökan granskas först utifrån kriterierna för giltighet. Bedöms ansökan som giltig går den vidare för kvalitetsbedömning. Ogiltiga ansökningar avvisas.

Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter att sista ansökningsdag passerat.

Giltighetskriterier

Ansökans giltighet bedöms utifrån följande kriterier:

  • Ansökan är inskickad i det elektroniska ansökningssystemet.
  • Ansökan är inskickad senast sista ansökningsdag och klockslag.
  • Sökande är behörigt lärosäte.

Fördelningskriterier

Fördelningen av medel utgår ifrån:

  • Kvalitetsbedömningen med poängsättning.
  • Angivet söktryck baserat på antalet tilldelade stipendier och inkomna ansökningar i föregående års omgång fram till och med att ansökan skickas in (dock senast sista ansökningsdag).
  • Konkurrensen från övriga sökande lärosäten i omgången (baserat på poäng och söktryck).
  • Att antalet stipendier ett lärosäte tilldelas inte kan överstiga det antal ansökan omfattar.

Besked om beslut

Om ansökan är ogiltig

Om er ansökan bedöms som ogiltig avvisas den och vi skickar ett beslut per e-post till samtliga i ansökan angivna kontaktpersoner. I beslutsbrevet framgåt motivering till avvisning.

Om ansökan beviljas

Om er ansökan efter kvalitetsbedömning beviljas medel får ni beslut om beviljat bidrag. Beslutsbrevet skickar vi per e-post till samtliga i ansökan angivna kontaktpersoner. I beslutsbrevet framgår motivering till beviljat bidrag.

Om ansökan inte beviljas efter kvalitetsbedömning

Om ansökan efter kvalitetsbedömning inte beviljas medel skickar vi beslut om avslag. Beslutsbrevet skickar vi per e-post till samtliga i ansökan angivna kontaktpersoner. I beslutsbrevet framgår motivering till avslag.