Gå till huvudinnehåll

Lärosätet söker medel för stipendierna från oss, och ansvarar för att informera om och administrera stipendierna. Vi går igenom vad det innebär för lärosätet och studenten.

Vad det innebär för lärosätet

Ni söker bidrag genom en central ansökan för hela lärosätet. Ett lärosäte kan alltså bara skicka in en ansökan per omgång. Lärosätet ansvarar sedan för att administrera stipendier till behöriga studenter. 

Vad det administrativa ansvaret innebär

 • marknadsföra, informera och sprida resultat från programmet på lärosätet
 • utlysa medel
 • samla in och bedöma ansökningar
 • besluta om stipendiemedel mot stipendiater
 • ansvara för stipendiaters försäkringar
 • att ha minst en centralt ansvarig kontaktpunkt mot Universitets- och högskolerådet
 • vara tillgänglig för beviljade stipendiater före, under och efter fältstudierna
 • tillhandahålla länk för deltagarraportering till stipendiaterna
 • slutrapportera resultatet av omgången
 • låta revisor granska slutrapporten.

Bidrag för administrativa kostnader

För varje beviljat stipendium beviljas ni en schablon på 3 000 kronor. Schablonerna är ett bidrag för att delfinansiera administrationen av stipendierna. Ni själva förväntas stå för merparten av kostnaderna.

Vad det innebär för studenten

En student som beviljats ett stipendium ska på plats i ett låg- eller medelinkomstland under minst åtta veckor samla material till sitt examensarbete på grund- eller avancerad nivå.

Kriterier för att kunna söka stipendium

 • studerar vid behörigt lärosäte
 • inte har påbörjat utbildning på forskarnivå
 • har goda kunskaper i svenska och engelska
 • skriver uppsatsen på engelska eller värdlandets officiella språk
 • är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige

Förutom grundkraven gäller överenskommelsen mellan lärosätet och Universitets- och högskolerådet med programmets ramar och kriterier och allmänna villkor både före, under och efter fältstudien.

Studenter med PUT eller dubbelt medborgarskap

Om studenten har permanent uppehållstillstånd i Sverige (PUT) eller innehar dubbelt medborgarskap (Sverige och ett annat land) är det inte tillåtet att genomföra MFS-studien i det andra hemlandet.

Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska vara fast boende (folkbokförda) i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet.

Endast ett stipendium möjligt

En student kan endast få ett stipendium under den sammanlagda tid hen studerar vid ett universitet eller en högskola.

Den student som söker får inte heller ha beviljats ett annat stipendium finansierat av Universitets- och högskolerådet eller Sida för samma fältstudieperiod. Däremot är andra erfarenheter från exempelvis studier eller volontärarbete i utvecklingsländer givetvis inget hinder för att beviljas MFS-stipendium.

Stipendiebelopp och budget

Stipendiet är 27 000 kronor per stipendiat och fältstudie. Beloppet är ett bidrag och är inte avsett att täcka alla utgifter innan, under och efter vistelsen utomlands. Stipendiet behöver normalt kompletteras med exempelvis studiemedel.

Obligatorisk förberedelsekurs innan resan

Alla stipendiater ska delta i en förberedelsekurs vid Sida Partnership Forum i Härnösand innan utresan. Kursen behandlar svenskt utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation samt landinformation.

Stipendiaten anmäler och lärosätet godkänner

Stipendiaten skapar en profil och anmäler sig till önskad tillgänglig förberedelsekurs i MFS kursanmälningssystem

Efter anmälan beviljar handläggaren vid det beviljande lärosätet stipendiatens anmälan. Därefter kan en plats garanteras.

Information om kursen

För praktisk information om kursen och kursgården, se under rubriken Praktisk information i kursanmälningssystemet.